Espoon OPS

Espoossa suomi toisena kielenä -opetusta järjestetään:

    erillisessä ryhmässä
    osittain suomen kielen ja kirjallisuuden oppitunneilla ja osittain S2-ryhmässä
    samanaikaisopetuksena
    edellisten yhdistelmänä

Tavoitteet sekä suomen kieli ja kirjallisuus - että S2-opetuksessa muodostavat jatkumon. Sen vuoksi sama tavoite koskee useaa vuosiluokkaa. Sisällöt avaavat tavoitetta ja antavat ainekset tavoitteen toteutumisen arviointiin kullakin vuosiluokalla. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt on kuitenkin painotettu eri vuosiluokille, koska suuri osa S2-oppilaista opiskelee suomea samaan aikaan erillisessä ryhmässä ja suomen kieli ja kirjallisuus -ryhmässä. Näin vuosiluokkakohtaiset tavoitteet ja sisällöt ovat yhteneväiset molemmissa oppimäärissä.

Oppilaiden monikielisyys otetaan huomioon heidän kieli- ja kielellisen (syvempi ja yksilöllisempi taso) tietoisuutensa kehittymiseksi. Espoossa myös oppilaiden aktiivista monikielisyyttä kehitetään yhteistyössä oman äidinkielen opettajien sekä muiden opettajien ja kotien kanssa. Suomi toisena kielenä -opetuksessa kielitietoisuus merkitsee (1) oppilaiden monikielisyyden huomioimista ja hyödyntämistä opetuksessa sekä (2) ainetietoisuutta, mikä tarkoittaa yhteistyötä luokan- ja aineenopettajien kanssa, eri oppiaineiden tekstilajien tarkastelua ja niissä vaadittavien tekstitaitojen tukemista. Tiedonalojen kielen ja kielimuotojen erityispiirteet huomioidaan S2-opetuksessa.

Työtavoista

Ainetietoiset työtavat tarkoittavat S2-opettajan ja aineenopettajien yhteistyötä. Ainetta opettava tietää, millaisia tekstilajitaitoja oppiaineessa tarvitaan. Näitä taitoja tuetaan S2-opetuksessa. Yhteisprojektit, joissa harjoitellaan tekstilajeja, ohjaavat oppilaita käyttämään suomen kieltä tekstilajipohjaisesti ja edistävät myös tiedonhankinta- ja opiskelutaitoja, oppimaan oppimista.

Opetuksen eriyttämisessä keskeistä on työtapojen valinta. Tekstilajipohjaiset lukemis- ja kirjoittamistehtävät eriyttävät opetusta jo sellaisenaan, koska oppilaat työskentelevät saman struktuurin puitteissa omien taitojensa edellyttämällä tavalla. Opetusta eriytetään myös oppimateriaalein. Eriyttäminen varmistaa S2-oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamisen silloin, kun oppilas opiskelee oppimäärää osittain tai kokonaan suomen kielen ja kirjallisuuden opetusryhmässä.

S2-opetuksen tavoitteena on viime kädessä kieliyhteisön täysivaltainen jäsenyys ja jatko-opintokelpoisuus suomen kielellä, mikä korostuu erityisesti vuosiluokkien 7–9 opetuksessa. Jos oppilaan kielitaito ei riitä jatko-opintoihin, häntä ohjataan nivelvaiheen koulutukseen.

 
  Alkuun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sisällöt on kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee huomioida ja oppisisältöjä painottaa oppilaan suomentaidon mukaisesti.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan

S1 Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa.

Opetuksessa huomioidaan positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

Tutustutaan jokapäiväisiin tervehdyksiin, ohjeisiin, pyyntöihin, kieltoihin ja muiden arkisten asioiden ilmaisuun opettajan ohjauksessa.

Nimetään tunteita ja harjoitellaan tunnetaitoja.

T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua

S1 Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset, kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa.

Opetellaan nimeämään ympärillä olevia asioita ja esineitä ja keskustelemaan niistä.

Toiminnalliset harjoitukset, leikit ja pelit

Harjoitellaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Roolileikki, muisti- ja korttipelit, kuvakorteista kertominen, kuvasanakirjan käyttö

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.

Draamatyöskentely

Tekstien tulkitseminen

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja käsitevarannon kartuttamiseen

S2 Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne.

Opetuksessa valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.

Käsitellään yhdessä opettajan ääneen lukemaa tekstiä.

Tarkastellaan ja luetaan kuvia, kirjaimia ja otsikoita, ennakoidaan, tutkitaan ja työstetään tekstiä (mm. piirtäminen, kirjoittaminen, draama, keskusteleminen).

Voidaan tehdä lukudiplomia soveltaen.

Käsitellään tarinoita toiminnallisesti ja draaman keinoin.

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan

S2 Harjoitellaan yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista. Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä.

Kerrotaan luetusta, parilukeminen ja lukupiirit.

Lukudiplomi soveltaen

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Tekstien tuottaminen

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja

S3 Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Kerrotaan sanoja, lauseita sekä lyhyitä tekstejä ja tarinoita suullisesti ja kirjallisesti.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoitusharjoituksissa ja harjoitellaan näppäintaitoja, esim. Trageton-menetelmän avulla (lukemaan oppiminen kirjoittamalla).

Sadutus

Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiselle.

Ks. Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali.

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita

S3 Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin.

Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla (kirjain-äännevastaavuus, tavuttaminen).

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen

S4 Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä.

Kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.

Ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.

Puhekieli, kirjakieli, erilaiset puhetavat, koulun eri kielet

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen

S4 Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa.

Käytetään kirjallisuudenopetuksen menetelminä esim. jotain seuraavista: parilukeminen, lukupiirit, Kulps-kirjastopolku,

kirjavinkkaukset ja lukudiplomi soveltaen.

Tutustutaan koulukirjastoon.

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin

S4 Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin ja juhliin.

Monikulttuuriset juhlapäivät ja kansanperinnepäivät

KULPS-tapahtumat ja -vierailut

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana

S5 Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa sekä luodaan perustaa eri tiedonalojen kielten oppimiselle.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Erilaiset laitteet ja sähköiset oppimisympäristöt

T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin

S5 Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin.

Kielitietoinen opetus ja yhteistyö luokan- ja aineenopettajan välillä

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan

S5 Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

Tarkkaillaan omaa kielenoppimista, itsearviointi (esim. puhumisen äänittäminen).

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Kannustetaan oppilasta oman äidinkielen opiskeluun.

 
  Alkuun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sisällöt on kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee huomioida ja oppisisältöjä painottaa oppilaan suomentaidon mukaisesti.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan

S1 Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa.

Opetuksessa huomioidaan positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

Tutustutaan jokapäiväisiin tervehdyksiin, ohjeisiin, pyyntöihin, kieltoihin ja muiden arkisten asioiden ilmaisuun itsenäisesti erilaisissa ryhmissä.

Harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja luokkayhteisössä opettajan ohjauksessa.

Nimetään tunteita ja vahvistetaan tunnetaitoja.

T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua

S1 Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset, kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa.

Vahvistetaan ympärillä olevien asioiden ja esineiden nimeämistä ja keskustellaan niistä.

Toiminnalliset harjoitukset, leikit ja pelit

Harjoitellaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Roolileikki, muisti- ja korttipelit, kuvakorteista kertominen, kuvasanakirjan käyttö

T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.

Draamatyöskentely

Tekstien tulkitseminen

T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja käsitevarannon kartuttamiseen

S2 Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita, laajennetaan käsite- ja sanavarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä (päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).

Opetuksessa valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.

Kasvatetaan sanavarastoa yhteisellä keskustelulla luetun pohjalta.

Luetaan tarinoita ja tekstejä ja käsitellään niitä (esim. tekstin pilkkominen ja avainsanojen etsiminen).

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Käsitellään tarinoita toiminnallisesti ja draaman keinoin.

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan

S2 Harjoitellaan yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista. Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä.

Kerrotaan luetusta, parilukeminen ja lukupiirit.

Lukudiplomi soveltaen

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Tekstien tuottaminen

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

S3 Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin.

Opetuksessa pyritään huomioimaan kirjoittamisen ilo omien tarinoiden ja tekstien kautta.

Tarkastellaan yksinkertaisten mainosten, uutisten ja muiden tekstilajien rakennetta ja sanastoa sekä luetaan niitä ja harjoitellaan tuottamista ohjatusti.

Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja

S3 Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Kerrotaan lyhyitä tekstejä ja tarinoita suullisesti ja kirjallisesti.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoitusharjoituksissa ja harjoitellaan näppäintaitoja.

Trageton-menetelmä (lukemaan oppiminen kirjoittamalla)

Sadutus

Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiselle.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita

S3 Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä kieliopillisiin rakenteisiin.

Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla (kirjain-äännevastaavuus, tavuttaminen).

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen

S4 Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon käsitteitä.

Oppilasta kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.

Oppilaita ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

Puhekieli, kirjakieli, erilaiset puhetavat, koulun eri kielet (koulun, kodin ja muun lähipiirin kielet, puhekielet ja murteet)

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen

S4 Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa.

Parilukeminen, lukupiirit, lukudiplomi soveltaen, kirjavinkkaukset

Tutustutaan koulukirjastoon ja KULPS-kirjastopolkuun.

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin

S4 Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin ja juhliin.

Monikulttuuriset juhlapäivät ja kansanperinnepäivät

KULPS-tapahtumat ja -vierailut

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana

S5 Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa ja vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa sekä luodaan perustaa eri tiedonalojen kielten oppimiselle.

Oppilaan suomen taidon jatkuva arviointi ja yhteistyö huoltajien kanssa

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Erilaiset laitteet ja sähköiset oppimisympäristöt

T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin

S5 Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin.

Kielitietoinen opetus ja yhteistyö luokan- ja aineenopettajan välillä

T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan

S5 Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

Tarkkaillaan omaa kielenoppimista ja harjoitellaan itsearviointia (esim. puhumisen äänittäminen).

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Oppilaan kannustaminen oman äidinkielen opiskeluun

 
  Alkuun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Kolmannen ja neljännen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon huomioiminen.

Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.

Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.

Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa)

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.

Draamatyöskentely (esim. still-kuvat, roolinvaihto)

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen (Ks. Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali)

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Luetaan erilaisia tekstejä (opettaja/oppilas).

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2 Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.

Substantiivit, adjektiivit (vertailumuodot) ja verbit (persoonamuodot)

Toiminnallisuus

Oppimispelit

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien tarinoiden ja tekstien kautta.

Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali oppilaan edellytykset huomioiden

Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia tekstejä.

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4 Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.

Kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.

Ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina.

Opettajan ääneen lukeminen, parilukeminen ja lukupiirit, kirjavinkkaukset, lukudiplomi, koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.

Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman äidinkielen opiskeluun.

KULPS-kulttuuripolku

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.

Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden (tiedonalojen kieli) tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa.

Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Tiedonhaku perheen omilla kielillä

 
  Alkuun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Kolmannen ja neljännen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon huomioiminen.

Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.

Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.

Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa)

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Draamatyöskentely (esim. still-kuvat, roolinvaihto)

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen (Ks.Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali)

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan selittämään ja vertailemaan sanojen ja niiden synonyymien merkityksiä.

Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivaa tekstinymmärtämisstrategiaa.

Avataan eri tiedonalojen kieliä.

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2 Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).

Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.

Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Sanaluokat

Toiminnallisuus

Oppimispelit

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien tarinoiden ja tekstien kautta.

Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja kieliopillisia rakenteita.

Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4 Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.

Oppilasta kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.

Oppilaita ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina.

Voidaan käyttää erilaisia kirjallisuudenopetusmenetelmiä, kuten esim. opettajan ääneen lukeminen, parilukeminen ja lukupiirit, kirjavinkkaukset, lukudiplomi soveltaen, koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjasto- ja kulttuuripolku.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.

Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman äidinkielen opiskeluun.

KULPS-kirjasto- ja kulttuuripolku

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.

Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa.

Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti suomeksi ja muilla osaamillaan kielillä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Tiedonhaku perheen omilla kielillä

 
  Alkuun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Viidennen ja kuudennen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajanilmaiseminen kerronnassa, vertaaminen kuvailussa).

Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisemaan mielipiteitä rohkeasti ja rakentavasti.

Puheviestintätaidot, draamatyöskentely

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.

Draamatyöskentely

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedonlähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2 Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään ja vertailemaan sanojen ja niiden synonyymien merkityksiä. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä.

Syvennetään tekstinymmärtämistaitoja.

Syvennetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Lukudiplomit mahdollisuuksien mukaan

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.

Harjoitellaan ja vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia, kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaaottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita.

Syvennetään tekstin suunnittelun ja tuottamisen taitoja sekä tekstilajille sopivan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden käyttöä.

Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielenvaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita.

Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina.

Esim. kirjavinkkaukset tukena, voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen

Käytetään koulukirjastoa, KULPS-kirjastopolkua.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4 Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.

Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.

Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.

Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään tietoa itsenäisesti.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma- oheismateriaali

Tiedonhaku perheen omilla kielillä

 
  Alkuun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Viidennen ja kuudennen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen).

Vahvistetaan taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa ja edistetään mielipiteiden ilmaisua rohkeasti ja rakentavasti.

Puheviestintätaidot, draamatyöskentely

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1 Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa entistä itsenäisemmin.

Draamatyöskentely

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaaottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedonlähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Opetuksessa laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.

Harjoitellaan tekstien kriittistä arviointia.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2 Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät.

Kerrataan verbien taipuminen aikamuodoissa.

Syvennetään tekstinymmärtämistaitoja.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.

Vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia ja ohjaavia kantaaottavia tekstilajeja ja niissä käytetään tekstilajille sopivaa sanastoa ja fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita.

Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

 
Kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4 Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.

Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon.

Esim. kirjavinkkaukset

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Käytetään koulukirjastoa.

KULPS-kirjastopolku

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4 Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja - kulttuurista identiteettiä.

Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.

Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.

Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään tietoa itsenäisesti.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Tiedonhaku perheen omilla kielillä

 
  Alkuun

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2-opetus) Espoossa vuosiluokilla 7–9

Sisällöt avaavat tavoitetta ja antavat ainekset tavoitteen toteutumisen arviointiin kullakin vuosiluokalla. Sama sisältö voi toistua ja syventyä eri vuosiluokilla. Samoin kuin tavoitteet myös sisällöt muodostavat jatkumon. Siksi eri sisältöjä toteutetaan läpäisevästi eri vuosiluokilla syventäen ja laajentaen, vaikka jokin sisältö painottuu tietyllä vuosiluokalla. Näin tavoitteita ja sisältöjä voidaan toteuttaa eri kielenoppimisen vaiheissa olevien oppilaiden kanssa.

Yläkoulun opetussuunnitelmassa Espoon näkökulmaa tuovat esiin mm. KULPS-kulttuuri- ja kirjastopolut, Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali, draamatyöskentely, koulukirjaston käyttäminen, lukupiiri ja lukudiplomit sekä yhteistyö oman äidinkielen opettajien kanssa, itsearviointi ja tiedonhaku perheen omilla kiellä.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokalla 7

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokalla 7

Keskustelutaidot kasvokkaisessa ja sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median kielet ja vuorovaikutustilanteet syventäen

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen

S1 Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokalla 8

Oman puhe-esityksen tekeminen

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella

S2 Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja analysointia. Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokalla 9

Luetaan ja ymmärretään kirjallisuutta ja koulussa käytettäviä tekstilajeja sekä tulkitaan niitä yhteistoiminnallisesti.

Arvioidaan ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja.

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Kielitaidosta riippuen, painotus

vuosiluokalla 9

Tarkastellaan kriittisesti tekstilajeja ja niiden kielellisiä piirteitä (tekstin tarkoitus, arvot, vaikuttamiskeinot jne.) sekä median ja sosiaalisen median tekstejä.

Tekstien tuottaminen

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä

S3 Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen. Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä.

Kielitaidosta riippuen vuosiluokilla 7–9

Syvennetään ja laajennetaan sisältöjä eri vuosiluokilla oppilaan edellytysten mukaan.

Puretaan ja kirjoitetaan uudelleen erilaisia tekstejä. Yhdistetään kuvaa ja sanaa (esim. kuvatekstin ohjattu laatiminen yhteistyönä S2:n ja lukuaineen opettajan kanssa).

Tuotetaan digitaalisia tekstejä.

Arvioidaan omia tekstejä.

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa

S3 Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Kielitaidosta riippuen, painotus

vuosiluokalla 8

Syvennetään ja laajennetaan sisältöjä eri vuosiluokilla oppilaan edellytysten mukaan.

Kehitetään tekstin ymmärtämisen strategioita. Seurataan lukutaidon kehittymistä.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

S4 Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen.

Kielitaidosta riippuen, painotus

vuosiluokilla 7 ja 8

Kielen rakenteita tarkastellaan funktionaalisesti ja läpäisevästi kaikilla vuosiluokilla.

Harjaannutetaan tekstilähtöisesti eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

Tuotetaan omia tekstejä.

Tarkastellaan suomen kielen perusrakenteita tekstilähtöisesti (sanaluokkien tunnistaminen, verbien ja nominien taipuminen, lauseenjäsennys, modaalisuus, verbien rektiot).

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin

S4 Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokilla 8 ja 9

Kirjallisuuden opetuksessa edetään nuortenkirjoihin tutustumisesta aikuisille suunnattuihin klassikkoteoksiin.

Tutustutaan suomenkieliseen kaunokirjallisuuteen oppilaan edellytysten mukaan sekä Suomen kirjallisuuden kehitysvaiheisiin ja tyylisuuntiin ja niiden välisiin yhteyksiin sekä maailmankirjallisuuteen.

Etsitään tekstien keskinäisiä suhteita.

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta

S4 Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokalla 9

Opetuksessa on luontevaa ottaa sisältöjä esille läpäisevästi kaikilla luokka-asteilla.

Edistetään suullisilla harjoituksilla monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta (vuoropuhelu, väittely, puhe-esitykset).

Tarkastellaan median ja sosiaalisen median vaikuttamiskeinoja.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta

S5 Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokalla 7

Harjoitellaan tekstilajitaitoja yksin ja yhdessä.

Tarkastellaan lausetyyppejä ja muita kielen rakenteita funktionaalisesti.

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla

S5 Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokilla 8 ja 9

Tutustutaan koulun tiedonalojen kieleen: yleinen ja erityiset eri oppiaineiden tavat käyttää kieltä.

Tarkastellaan ja harjoitellaan eri oppiaineiden perustekstilajeja (esimerkiksi käsitteen määrittely, koevastaus, tutkielma).

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman työskentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä

S5 Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Kielitaidosta riippuen, painotus vuosiluokilla 7

Rakennetaan kokonaisuuksia eri lähteistä saaduista tiedoista.

Käytetään valmisohjelmia.

Tuotetaan yksinkertaisia digitaalisia tekstejä.

Yhdistetään kuva/liikkuva kuva ja teksti.

  Alkuun