Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 (A)

Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja B-kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan A-kokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

S1 Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.

Ryhmäyttäminen on tärkeää ET-ryhmän työskentelyn alkaessa.

T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin

S2 Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

 

T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua

S1 Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.

 

T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä

S1 Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä.


S2 Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

S4 Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen.

 

T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

S1 Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä.

S4 Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.

 

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

S2 Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

Esimerkiksi perhemuodot, sukupolvien yhteys, elämänkaari, juhlaperinteet.

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 (B)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

Kaikki vuosikokonaisuuden sisältöalueet

 

T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

S1 Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä.

Alussa on hyvä ryhmäyttää.

Voidaan pohtia, millainen on hyvä luokka ja mikä on oikein ja väärin koulussa.

T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

S4 Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.

Pyritään katsomukselliseen lähestymiseen. Tutkitaan esimerkiksi ihmisen toiminnan vaikutusta lähiympäristössä.

Oppilaat voivat esitellä omia luontokokemuksiaan esimerkiksi valokuvauksen tai muiden taidemuotojen kautta.

Lapsen oikeuksiin liittyvää materiaalia on runsaasti kansalaisjärjestöjen internet-sivuilla.

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (A)

Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja B-kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan A-kokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

Hyvää elämää lähdetään tarkastelemaan oppilaan näkökulmasta, mutta sitä voi rikastuttaa pohtimalla elämän tarkoitusta, valintoja, ihmissuhteita ja hyvää elämää eri kulttuureissa ja katsomuksissa.

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

S2 Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.

Vähemmistöistä käsitellään kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, joita oppilaiden elämänpiirissä on. Muistetaan myös romanit ja saamelaiset.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S2 Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä.

 

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen merkityksiä.

 

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

 

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (B)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Hyväksi voi käyttää esimerkiksi edu.fi -osoitteesta löytyvää Filosofiaa lapsille -materiaalia.

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan  

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

S4 Tutkitaan luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Ks. edellinen

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

S4 Tutkitaan luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.

Huomaa sekä ekologinen että sosiaalinen kestävä kehitys.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

S3 Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä.

Lapsen oikeuksien toteutumisen kohdalla voidaan puhua koulunkäynnin merkityksestä, terveydenhuollosta, vaikutusmahdollisuuksista, ruumiillisen kurituksen kiellosta sekä leikin ja vapaa-ajan merkityksestä. Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvää materiaalia löytyy esimerkiksi YK-liiton, Amnestyn, Mannerheimin Lastensuojeluliiton tai Pelastakaa Lapset ry:n sivuilta.

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (A)

Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja B-kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan A-kokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

 

T5 ohjata oppilas tutustumaan eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi UNESCO:n maailmanperintökohteiden kautta.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Katsomuksia lähestytään oppilaita askarruttavien kysymysten kautta.

Elämänkatsomuksista käsitellään kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta sekä sekulaaria humanismia. Lisäksi käsitellään uskontoja, joita omassa koulussa ja lähiympäristössä on. Opetellaan kustakin katsomuksesta jotakin opillista ja joitain elämäntapoja sekä tarkastellaan sen asemaa Suomessa ja maailmalla.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista.

S2 Pohditaan esimerkiksi tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Oman näkemyksen muotoilun ja perustelemisen lisäksi opetellaan tekemään hyviä kysymyksiä.

Dialogitaitojen opettamiseen on olemassa materiaalia esim. Askelia katsomusdialogiin osoitteessa espoo.fi/agora.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

Kaikki sisällöt

 

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (B)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

Kaikki sisällöt

 

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan  

Kaikki sisällöt

 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

Voidaan pohtia, mitä hyvää rauha ja demokratia tuovat ja mitkä asiat vaarantavat niitä. Nämä asiat voidaan liittää myös globaaliin kestävään kehitykseen. Esimerkiksi reilun kaupan periaate yhdistää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S4 Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä.

Esimerkiksi luonnonuskontojen ja Kaukoidän uskontojen aikakäsitykset ja maailmanselitykset sekä niiden vaikutukset ihmisten elämään.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S4 Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

S3 Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista muualla maailmassa.

Ks. eri kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksen ja lasten oikeuksien materiaalit.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

Kaikki sisällöt

 

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 (C)

6. luokalla syvennetään tietoja aiemmin käsitellyistä teemoista ja harjoitellaan ajattelun ja ilmaisun taitoja. Siihen sopii hyvin eri teemoja yhteen vetävä projektityöskentely oppilaita itseään kiinnostavista aiheista. Projektit voivat olla muodoltaan esimerkiksi tutkielmia, päiväkirjoja tai portfolioita, ja sisältää taidetta, draamaa, haastatteluja, toimintaa lähiympäristössä ym.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin.

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Esim. väittelyitä, Filosofiaa lapsille tai projektityöskentely

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan  

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin.

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.  

Esim. Filosofiaa lapsille tai projektityöskentely

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Esim. tavoitteiden asettaminen ja itsearviointi projektityöskentelyssä

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Esim. väittelyt

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Projektityöskentely voi sisältää toimintaa lähiympäristössä.

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä

S1 Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.

 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa

S1 Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Lähtökohtana katsomusten käsittelyyn on arvostava kohtaaminen ja pyrkimys ymmärtämiseen. Annetaan oppilaille myös välineitä ajatella kriittisesti ja esittää kriittisiä huomioita toisia arvostavasti.

Käsitellään ainakin suurimpia maailmanuskontoja. Ulkoisten piirteiden lisäksi perehdytään etiikkaan ja elämäntapojen perusteluihin.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

S1 Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

Kaikki sisällöt

Harjoitellaan dialogitaitoja. Tässä voidaan tehdä yhteistyötä toisten katsomusaineiden ryhmien kanssa. Ks. opettajan materiaali Askelia katsomusdialogiin, espoo.fi/agora.

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin

S1 Seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa.

Tutkitaan esimerkiksi mediassa ja taiteessa esiintyviä kulttuurisia rooleja ja normeja.

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

S2 Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan

S2 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.

 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

S2 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.

 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta

S2 Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

Tässä käsitellään ihmisoikeuksia eettisenä periaatteena, seuraavalla luokalla käytännössä.

 
  Alkuun

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä

S3 Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen.

 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan

S1 Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön.

 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan

S3 Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.

 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

S3 Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta

S3 Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

 
  Alkuun