Alkuun

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S1 Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa ja metsästyskulttuuriin sekä maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

Opetuksessa korostetaan historian merkitystä ja arvoa oppilaan historiatietoisuuden kehittymisessä.

Aloitetaan oppilaalle läheisistä asioista ennen siirtymistä esihistoriaan ja sivilisaation syntyyn.

Historian elävöittäminen erilaisten vierailujen avulla, esim. Glims

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden

 
  Alkuun

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

S2 Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.

S3 Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.

S2:n ja S3:n opetuksessa korostetaan historian ilmiöiden ymmärtämistä.

Historian merkitystä, arvoja ja asenteita vahvistavat tavoitteet

T1–T3 sisällytetään uusiin sisältöalueisiin.

Opetuksen elävöittäminen mahdollisuuksien mukaan taidekasvatusta hyödyntäen

Pääkaupunkiseudun museotarjonnan hyödyntäminen (esim. Kansallismuseo)

Vierailu esim. Espoon Kaupunginmuseoon

Historian sisältöjen linkittäminen yhteiskuntaopin sisältöjen kanssa (esim. demokratian käsite antiikin Kreikan yhteydessä)

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja.

S2 ja S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kuten tavoitteen T4 kohdalla

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille

T7 harjaannuttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

 
  Alkuun

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Historiallisen tiedon käyttäminen

T9 ohjata oppilasta etsimään muutoksille syitä

S4 Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

S5 Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla.

S4:n ja S5:n opetuksessa korostetaan historiallisen tiedon käyttämistä.

Opetuksen elävöittäminen mahdollisuuksien mukaan taidekasvatusta hyödyntäen

Suositellaan, että alakoulun historian opetuksen viimeisenä oppisisältönä käydään läpi tieteen, taiteen ja ihmisten uskomusten murrosvaihe.

Museovierailut, esim. Kansallismuseo

Historian sisältöjen linkittäminen yhteiskuntaopin sisältöjen kanssa

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

S4 ja S5 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Kuten tavoitteen T9 kohdalla

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

 
  Alkuun

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S1 Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa.

S2 Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

S3 Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.

 
Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

S1–S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Hyödynnetään KULPS- kulttuuripolkutarjontaa sekä espoolaisten museoiden näyttelyitä: esim. KAMU - Kaupungin museo.

Koulun lähiympäristön käyttö historian opetuksessa: esim. Espoon kartanot ja ensimmäisen maailmansodan linnoitukset

Käytetään hyödyksi Espoon kotikaupunkipolkuja.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

 
Historiallisen tiedon käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Kuten tavoitteiden T4–T7 kohdalla

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

 
  Alkuun

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S4 Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

S5 Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

S6 Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

 
Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta

S4–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

S4–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Hyödynnetään KULPS kulttuuripolkutarjontaa sekä espoolaisten museoiden näyttelyitä: KAMU - Kaupungin museo.

Koulun lähiympäristön käyttö historian opetuksessa: esim. Espoon lähiöiden synty ja kasvu

Käytetään hyödyksi Espoon kotikaupunkipolkuja.

Luodaan pohjaa yhteiskuntaopin opetukselle: Suomen poliittinen järjestelmä, Euroopan unioni, hyvinvointivaltio.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta

Historiallisen tiedon käyttäminen

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

S4–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuten tavoitteiden T4–T7 kohdalla

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksen avulla

  Alkuun