Alkuun

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.  Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.

Oman elämän kuvat esim. sarjakuva, kuvituskuva, mainos tai video

Taidetta lähiympäristöstä tai käsiteltävistä teemoista, visuaalinen havainnointi, havainnon mukaan työskentely, kuvan tuottaminen

motoriset valmiudet

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

Mielikuvituksen kehittäminen, kuvantulkinta, uskallus esitellä ja kertoa omista töistä

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

Elämyksellisyys: moniaistiset havainnot, ajatukset, tutkimukset, tunteet ja mielikuvitus, satu, fantasia, riimit ja lorut, leikki tai musiikki ilmaisun lähtökohtana

Rohkaistaan omannäköiseen ilmaisuun.

Kuvallinen tuottaminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. maalaaminen ja väri-ilmaisu, piirtäminen, digitaalinen kuva, muovailu, painanta, rakentelu

Työvälineiden ja materiaalien käyttötaitoja

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

Kuvanteon prosessi

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

Esim. kirjan kuvitus, kuvasarja, mainos, valokuva, elokuva, animaatio

Kuvan erilaisia viestejä

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. taidekuva, viihdekuva

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

Visuaalisen kulttuurin tuotteet esim. katumainonta, liikennemerkit, lelut ja muut arkiset esineet tai pelit ja muu digitaalinen ympäristö

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

Moniaistiset havainnot

Lähiympäristön arkkitehtuuri

esim. oma koulu, koulumatka ja koti (Espoon tuomiokirkko, Albergan kartano, Villa Elfvik)

Havaintoja uusien ja vanhojen rakennusten eroista

Luonnonympäristö

Vaihtelevat tekniikat

Digitaalisuus

 
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja kestävä ympäristö

Ympäristön värit, muodot ja materiaalit

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

Eri kulttuurien kuvataide

kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit,

luovuus,

oman näköisyys

 
  Alkuun

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.

Oman elämän kuvat: esim. sarjakuva, kuvituskuva, mainos, video

Taidetta lähiympäristöstä tai käsiteltävistä teemoista

Havainnon mukaan työskentely

kuvanteon prosessi

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

Kuvataiteen käsitteistöä, mielikuvituksen kehittäminen

Ajattelun taidot

Uskallus esitellä ja arvioida omia teoksia

Kyky etsiä omista teoksista annettuja tavoitteita

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

Elämyksellisyys: moniaistiset havainnot, ajatukset, tutkimukset, tunteet ja mielikuvitus, satu, fantasia, riimit ja lorut, leikki tai musiikki ilmaisun lähtökohtana

Rohkaistaan omannäköiseen ilmaisuun

Kuvallinen tuottaminen

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. maalaaminen, väri-ilmaisu, piirtäminen, digitaalinen kuva, muovailu, painanta, rakentelu

Työvälineiden ja materiaalien käyttötaitoja

Sommittelun perusteita

Väriopin perusteita esim. pää- ja välivärit

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

Työn loppuunsaattaminen

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

Esim. kirjan kuvitus, sarjakuva, mainos, valokuva, elokuva, animaatio

Ajattelun taidot

Kuvan erilaisia viestejä

 
Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. taidekuva, viihdekuva, käsitelty kuva

Kuvataiteen käsitteitä: värit, valo, varjo, liike, tila, vastakohdat

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

Visuaalisen kulttuurin tuotteet esim. katumainonta, liikennemerkit, lelut ja muut arkiset esineet tai tietokonepelit

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

Lähiympäristön arkkitehtuuri, arkkitehtuurin käsitteitä: sisätila, ulkotila

Havaintoja uusien ja vanhojen rakennusten eroista

Luonnonympäristö

Moniaistiset havainnot

Vaihtelevat tekniikat, digitaalisuus

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

S1–S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja kestävä ympäristö

Ympäristön arvojen pohdintaa:

-  toimiva ja turvallinen

-  epäkäytännöllinen ja vaarallinen

-  kaunis ja ruma

Kouluympäristöön vaikuttaminen esim. oppilastyöt esille, ympäristö- ja tilateoksia

Ymmärrys tuotteen elinkaaresta

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

Eri kulttuurien kuvataide tai monikulttuurinen kuvataide

Luovuus

Oman näköisyys

Kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit

 
  Alkuun

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.   Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Oman elämän kuvat esim. sarjakuva, kuvituskuva, mainos, video

Kotikaupungin ympäristö, katukuva ja arkkitehtuuri

Karttoja ja pohjapiirroksia

Havainnon mukaan työskentely

Kuvanteon prosessi

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Kuvataiteen käsitteistöä

Mielikuvituksen kehittäminen

Kyky etsiä omista teoksista annettuja tavoitteita

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Luonnostelu,

malli- ja havaintopiirtäminen,

elämyksellisyys

Omannäköinen ilmaisu

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. maalaaminen, piirtäminen,

digitaalinen kuva, muovailu, painanta, rakentelu

Eri välineiden ja materiaalien perustason tekninen hallinta

Arkkitehtuurin ja sommittelun peruskäsitteitä

Vastavärit

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Yhteiset, laajat tehtävät

Opitaan tekemään työ loppuun ja tunnistamaan valmis työ.

Oppilastöistä keskusteleminen

oman ja toisten töiden arvostaminen

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Kuvan erilaisia viestejä

esim. kirjan kuvitus, mainos, valokuva, sarjakuvan kieli ja keinoja, elokuvallinen ajattelu, animaatio

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Vierailu museoon

Esim. taidekuva, viihdekuva, käsitelty kuva ja pelit

Toden ja fiktion ero

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Suunnittelun ja muotoilun perusteita

käyttäjän näkökulma

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Esim. alkuperäiskulttuurit ja taidehistorialliset ajanjaksot

vaihtelevat tekniikat, esim. jokin kohopainomenetelmä, digitaalisuus

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Rohkeus ilmaista ja kohdata erilaisia ajatuksia

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja kestävä ympäristö ja tuote

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Luovuus, omannäköisyys

Kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit

 
  Alkuun

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.   Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Oman elämän kuvat

havainnon mukaan työskentely, sommittelu, maalaamisen ja värittämisen ero, valon ja varjon tutkiminen

Oppilas osaa eritellä kuvasommittelun keinoja: rytmi, liike, jännite, tasapaino, valo ja varjo.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Kuvataiteen käsitteistöä

Mielikuvituksen kehittäminen

Oppilas osaa kertoa työssään käyttämistään kuvallisista keinoista ja arvioi niiden toteutusta esteettisestä näkökulmasta

Ajattelun taidot: uskallus esitellä ja arvioida omia töitä

Kyky etsiä omista teoksista annettuja tavoitteita

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Elämyksellisyys ja tunteet

Omannäköinen ilmaisu

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. animaation tekeminen, maalaaminen, piirtäminen, digitaalinen kuva, muovailu, painanta, rakentelu

Kylmät ja lämpimät värit

Visuaalista sanastoa ja kuvataiteen käsitteitä: väri, valo, varjo, liike, tila, vastakohta, rytmi, jännite, tasapaino

Digitaalinen kuva

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Yksilö- ja ryhmätöitä

yhteiset, laajat tehtävät

Työn loppuunsaattaminen

Oppilastöistä keskusteleminen

Oman ja toisten töiden arvostaminen

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Esim. päivän kuva -esittely

sarjakuva, mainos, valokuva, elokuvallinen ajattelu, animaatio, kuvan viestit, kuvakerronta

Kamerankäyttö

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Uutiskuva

Kuvatulkintaa esim. symboliikka

Kuvataiteen käsitteitä

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Esim. esihistoriallinen taide, varhaiset korkeakulttuurit

Ajallisia erityispiirteitä

Lähiympäristön kulttuuriperintö

Esineiden evoluutio

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Esim. taidehistorialliset ajanjaksot

vaihtelevat tekniikat esim. hiilityö

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja kestävä ympäristö ja tuote,

ympäristön värimaailma ja sen vaikutukset,

rohkeus ilmaista ja kohdata erilaisia ajatuksia

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

 

 
  Alkuun

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti.  Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvallisia muistiinpanoja tai luonnoksia havainnoista piirtäen, maalaten tai digitaalisesti

Museovierailu

Kotiseudun historiallinen rakennus

Silmän ja käden yhteistyön kehittyminen

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Erilaisten kuvien ja ympäristöjen tarkastelu

Yhteisiä palautekeskusteluja, toisten näkemysten kunnioittaminen

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Tilan kuvaamisen keinoja esim. kohteiden pieneneminen kauempana, päällekkäisyys

Puhtaat ja murretut värit, prisma ja sateenkaaren värit


Animaatioelokuva

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. yhteisiä kollaaseja,

ryhmä- ja parityöt, projektityöt

Tavoitteiden asettaminen

Valmiin työn tunnistaminen

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Kuvallisten keinojen voima viestinnässä esim. kuvan rajaamisen merkitys

Mainonnan vaikutuskeinoja oman työskentelyn avulla

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Oman mielipiteen ilmaisu

Valokuvaaminen

Kuvankäsittely

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Erilaiset kuvatyypit

Dokumentti- ja fiktioelokuva

Todellinen ja kuvitteellinen ympäristö

Kuvien tulkitseminen

 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Esittävä ja ei-esittävä taide, havaintoon perustuva ja kuvitteellinen kuva

Kuvan eri tulkintatasojen havaitseminen ja ymmärtäminen

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Historiassa samaan aikaan opiskeltavien aikojen taidehistoria ja kulttuuri

Kuvailmaisua samoista lähtökohdista, aiheista, samalla tekniikalla ja/tai materiaalilla

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Median välittämä ihmiskuva

käsitys kauneudesta eri aikoina

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Tuotesuunnitteluun tutustuminen esim. materiaali, muoto, käyttötarkoitus, kauneus

Oman maan kulttuuriperinnön arvostaminen ja säilyttäminen

 
  Alkuun

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvallisia muistiinpanoja tai luonnoksia havainnoista

Museovierailu

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Harjoitellaan havaintojen ja ajatusten sanallistamista kuvataiteen peruskäsitteistöä käyttämällä

Toisten näkemysten kuunteleminen ja arvostaminen, yhteiset palautekeskustelut

 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Luonnostelu osana työprosessia

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaisu

Innostuksen säilyttäminen

 

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Taidegrafiikka, värien valöörit, ilma- ja väriperspektiivi, havaintoon perustuva tilan kuvaamien, valo ja muoto, tekemisen ilo

 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Tavoitteiden asettaminen

itse- ja vertaisarviointia, portfolio

 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Digitaalisia menetelmiä, liikkuvan kuvan perusteita: esim. kuvakulmat ja -koot, vastakuva, kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa, dokumenttielokuvan tekeminen

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Uutiskuva viestinnän keinona

Dokumenttikuva

Kuvan muokkaaminen, kuvien rinnastaminen, elokuvan tulkinta

 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Taideteosten rinnastus samoja teemoja käsitteleviin nykyteoksiin ja populaarikulttuurin kuviin, taideteoksen pohdinta eri näkökulmista; arkkitehtuurissa ja kaupunkikuvassa näkyvät kerrostumat, arkkitehtuurin tyylejä

Kuvan eri tulkintatasojen havaitseminen ja ymmärtäminen

 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Historiassa samaan aikaan opiskeltavien ajanjaksojen taidehistoria; eri aikojen ja kulttuurien taiteen tunnistaminen

kuvia samoista lähtökohdista, aiheista, samalla tekniikalla ja/tai materiaalilla

Taito käyttää erilaisia kuvailmaisun tapoja

 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Ihmiskäsityksiä

Muotokuva, omakuva

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Kulutustarpeiden ja tottumusten pohdinta, ekologisten ja esteettisten näkökulmien huomioiminen esim. savityötä tai muuta muotoilua tehdessä

Esineen elinkaaren ymmärtäminen

 
  Alkuun

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Taidehistoria - nykytaide ja ajankohtaiset visuaalisen kulttuurin ilmiöt

Idean, ajatuksen tai havainnon muuttaminen näkyväksi

Arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan näkyvät kerrostumat

Arkipäivän visuaalinen kulttuuri

oman identiteetin osana

Elokuva

Mediakuva

Taidemuseovierailu, KULPS-kulttuuripolku, esim. EMMA

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

Oppilaiden omat teemat työskentelyn lähtökohtana

Yhteiset palautekeskustelut

Taiteen ja kuvan sanallistaminen ja analysoiminen

 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

Taiteiden välisyys

kokemuksellisuus, toiminnallisuus, innostuksen säilyttäminen

Taiteen ja tieteen yhteys

Tiedon visualisointi

Sisällön tuottaminen eri medioihin,

Somekuva

Monilukutaito

Digitaalisen kuvailmaisun perusteet: kuvan tuottaminen, muokkaaminen, julkaiseminen, kuvalla vaikuttaminen

Piirustus- ja maalausvälineiden teknisen hallinnan perusteet

 

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

S1–S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kuvailmaisun perusteet

Kuvataiteen tekniikoiden harjoittelu esim. piirtäminen, taidegrafiikka, digitaalinen kuva, rakentelu, keramiikka, maalaustekniikat, sarjakuva, elokuva

Taito käyttää luovasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessa

Luottamus omiin taitoihin kuvantekijänä - ilo

 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

Itsearviointi, vertaisarviointi

Työskentelyprosessin dokumentoiminen: esim. portfolio, vihko, video

Projektityöskentely, ilmiökeskeisyys ja aineiden välinen yhteistyö

Omien tavoitteiden asettaminen

Oman ilmaisun kehittäminen

 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Digitaalinen työskentely: esim. valokuva, kuvankäsittely, graafinen suunnittelu, esitysgrafiikka, koodaus

Kuvallisen viestinnän keinojen käyttäminen esim. värillä vaikuttaminen

Tulevaisuuden työelämävalmiudet: tiedon visualisointitekniikat, luova ongelmanratkaisu, monilukutaito

elokuvallinen ajattelu ja liikkuvan kuvan perusteita: esim. kuvakerronta, kuvakulmat, kuvakoot, vastakuvat

Fiktio, dokumenttielokuva

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä

S1–S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Median ja taiteen kuvat

Muodon, sisällön ja asiayhteyden vaikutus erilaisten kuvien tulkintaan

Kuvien rinnastaminen

 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

Arkkitehtuurin tyylejä, oman ympäristön kulttuurihistoriallisia rakennuksia; eri aikojen ja kulttuurien taiteen tunnistaminen; historiassa samaan aikaan opiskeltavien ajanjaksojen taidehistoria

Ajankohtaiset visuaalisen kulttuurin ilmiöt; media- ja populaarikulttuurin kuvastojen vaikutus identiteettiin

 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

Maailman taidehistoria

Ajankohtaiset visuaalisen kulttuurin ilmiöt

Mimeettinen taide - havainnot

Ekspressiivinen taide - tunteet

Formalistinen taide  - muoto

Postmoderni taide - kertomukset

 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

S1–S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Omakohtaisen suhteen luominen taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin

Median välittämä ihmiskuva, käsitys kauneudesta eri aikoina, somekuva

Kulutustarpeiden ja -tottumuksien pohdinta: tutustutaan tuotesuunnitteluun esim. viiden e:n periaatteeseen; esineen elinkaaren ymmärtäminen, ekologisten ja esteettisten näkökulmien huomioiminen

Kouluympäristöön vaikuttaminen: oppilastyönäyttelyt, tila- ja ympäristöteokset

Taito ajatella toisin: fantasia, soveltavat ratkaisut

 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

Nykytaidetta: esim. mediataide, ympäristötaide, tilataide, käsitetaide, performanssi

Kuvamateriaalin julkaiseminen, graafinen suunnittelu

Kulttuuriperinnön arvostaminen ja säilyttäminen

 

  Alkuun