Maantiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1 Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

Globaali nimistö soveltuvin osin,

Erilaiset maailmankartat

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

S3 Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä.

Sää ja ilmasto käsitteinä: sään havainnointi, ilmastodiagrammin laadinta

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S3 Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S6 Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Laattatektoniikka, kaivannaisten käyttö, ilmastonmuutos ilmiönä

Maantieteelliset taidot

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Planetaarisuus, miksi Maassa on elämää

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

Kartografian perustaidot

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle.

Erityisesti luonnonmaantieteellisten ilmiöiden uutisointi, käsitteiden määrittely, fyysiset kartat ja teemakartat

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S4 Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä.

Erityisesti luonnonmaantieteellisten ilmiöiden uutisointi

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1–S4 ja S6 kuten tavoitteiden T1–T9 kohdalla

Karttatyöskentelyä voidaan tehdä myös esim. parityönä.

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Maan erityisyys ja ainutlaatuisuus, elämän mahdollisuudet, vesikehä

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ihmisen osuus ilmastonmuutoksessa, ilmastonmuutoksen ehkäisykeinoja

 
  Alkuun

Maantiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1 Sisällöissä keskitytään Suomen paikannimistön omaksumiseen.

Suomen nimistö soveltuvin osin tukien esim. geomorfologisten muodostumien opiskelua

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla

S4 Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita.

Suomen ja Espoon maisema-alueet, jääkauden prosessien merkitys Suomen maisemassa

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S4 Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia.

Kuva- ja karttatulkintaa globaaleista suuralueista (rannikkoalangot, jokilaaksot, vuoristot, ilmastovyöhykkeet)

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S3 Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten ravintoa.

S4 Tarkastellaan Suomen maisema-alueita.

Esimerkiksi maa-ainesten hyödyntäminen kestävästi, maaperän merkitys ravinnontuotannossa

Maantieteelliset taidot

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S1, S3 ja S4 kuten tavoitteiden T1–T4 kohdalla

 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1 Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee.

Kartografiaa

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

Kuvat ja kartat tietolähteinä

Omien havaintojen hyödyntäminen

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S1 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S4 Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä.

Paikkatietojärjestelmien periaatteet, aluetutkimus, mediaseuranta

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä.

 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1–S4 ja S6 kuten tavoitteiden T1–T9 kohdalla

Aluetutkimus, mediaseuranta

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

S2 Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S6 Perehdytään luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Millaisissa ammateissa hyödynnetään maantieteellistä tietoa?

Miten maantieteellinen tieto vaikuttaa ihmisten arjessa?

Mitkä tekijät uhkaavat Espoon luonnon monimuotoisuutta?

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

 
  Alkuun

Maantiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Maantieteellinen tieto ja ymmärrys

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

S1 Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Euroopan keskeisen paikannimistön omaksumiseen.

Euroopan nimistö soveltuvin osin tukien esim. kulttuurimaantieteellisten teemojen opiskelua

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun

S4 Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden kulttuurimaisemia.

S5 Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.

Kulttuurit ja kulttuuripiirit sekä niiden alueelliset muutokset, väestö ja muutto, erilaiset liittoumat

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S5 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Alueiden muutos suhteessa elinkeinorakenteen muutokseen ja muuttoon

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S1-S6 kuten muiden tavoitteiden kohdalla

 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

S1 Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun.

Kartografiaa

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä  

S1 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Teemakartat, diagrammit, syy- ja seuraussuhteiden analysointia

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa

S2 Seurataan ajankohtaisia uutisia. Tutustutaan yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S4 Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.

Aluesuunnittelu Suomessa ja Espoossa

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1–S6 kuten tavoitteiden T1–T9 kohdalla

 

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja

S4 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Aluesuunnittelu Suomessa ja Espoossa, kestävä elämäntapa

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena.

Kestävä elämäntapa, vaikuttaminen

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S5 Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

 
Alkuun