Alkuun

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen.

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen.

Oppilasta kannustetaan ja rohkaistaan toimimaan ryhmän jäsenenä musisoiden eli oppilas soittaa, laulaa, liikkuu, kuuntelee, improvisoi ja säveltää ryhmän jäsenenä.

Musisointi ja luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen.  Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.

S3 Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.

S4 Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.

Oppilasta innostetaan luontevaan äänenkäyttöön puhuen, loruillen, riimitellen sekä erilaisten leikkien ja pelien avulla.

Kokonaisvaltaisen kehollisen kokemisen kautta etsitään musiikin sykettä ja harjoitellaan sen toteuttamista musisoinnissa.

Kokeillaan ja käytetään rytmisoittimia laulujen ja liikkeiden säestyksenä. Nimetään käytössä olevia soittimia.

Soittosäestyksiä (esim. kvinttiborduuna tai ostinato) ja ohjausta soittotekniikkaan.

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen.

S3 Opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä.

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjata heitä toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja

S4 Luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen.

Tuetaan oppilaan luontaista eläytymis- ja kuvittelukykyä antamalla tilaa oppilaan ideoille ja improvisoinnille

musiikillisen toiminnan ja musisoinnin yhteydessä.

Itse tuotetut äänimaisemat ja liikeimprovisaatiot esimerkiksi satuihin, loruihin ja tarinoihin.

Ohjataan oppilasta lyhyiden rytmisten ja melodisten (esimerkiksi kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) motiivien toteuttamiseen.

Eheytetään opetusta esimerkiksi AI, KU, LI.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

Tutustutaan musiikin merkitsemistapoihin esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit jne.

Merkitään itse tuotettua musiikkia muistiin omilla merkintätavoilla (esimerkiksi äänimaisema).

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa

S1 Keskeisenä sisältönä on käytössä olevien soittimien ja laiteiden tarkoituksenmukainen käsittely.

Oppilasta ohjataan käyttämään ja käsittelemään soittimia ja laitteita tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen.  Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.

S3 Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.

S4 Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuus riittävän toiston avulla kehittyä musiikin oppimisessa.


Yhdessä voidaan valmistaa ja harjoitella esimerkiksi musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin.

 
  Alkuun

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen.

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen.

Rohkaistaan oppilasta osallistumaan musiikilliseen toimintaan ja vahvistetaan oppilaan taitoa toimia ryhmän jäsenenä.

Musisointi ja luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä

S1 Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.

S3 Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä.

S4 Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.

Oppilasta innostetaan luontevaan äänenkäyttöön puhuen, loruillen, riimitellen sekä erilaisten leikkien ja pelien avulla.

Laulutaitoa ja melodian hahmottamista vahvistetaan sopivalla laulustolla.

Vahvistetaan kokonaisvaltaisesti musiikin sykkeen kokemista musisoinnissa.

Harjoitellaan yhteissoittotaitoja.

Syke-, imitaatio-, ja kaikuharjoituksia, rytmisoittimien kokeilua ja käyttöä laulujen ja liikkeiden säestyksenä

Käytössä olevien soittimien nimeämistä

Soittosäestyksiä (esim. kvinttiborduuna tai ostinato) ja ohjausta soittotekniikkaan

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.

S3 Opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä.

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja

S4 Luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen.

Tuetaan oppilaan eläytymis- ja kuvittelukykyä antamalla tilaa oppilaan ideoille ja improvisoinnille musiikillisen toiminnan ja musisoinnin yhteydessä.

Itse tuotetut äänimaisemat ja liikeimprovisaatiot esimerkiksi satuihin, loruihin ja tarinoihin

Ohjataan oppilasta rytmisten ja melodisten (esimerkiksi kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) motiivien toteuttamiseen.

Eheytetään opetusta esimerkiksi AI, KU, LI.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta

S4 Opetuksessa ja ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Tutustutaan eri musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin.

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto.

Tutustutaan musiikin merkitsemistapoihin esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit jne.

Merkitään itse tuotettua musiikkia muistiin omilla merkintätavoilla.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa

S1 Keskeisenä sisältönä on käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.

 
Oppimaan oppiminen musiikissa

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus riittävän toiston avulla kehittyä musiikin oppimisessa.

Esimerkiksi musiikkiesitysten valmistaminen ja harjoittaminen tapahtumiin ja juhliin.

 
  Alkuun

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Vahvistetaan oppilaan taitoa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.


Ohjataan oppilasta huomioimaan muut ryhmän jäsenet musisoidessaan ja suhteuttamaan oma äänensä yhteiseen tuotokseen ja kuuntelemaan muita.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa.

Tutustutaan moniäänisyyteen (esimerkiksi puhekuoro, kaanon) eri tavoin laulaen, taputtaen, puhuen, liikkuen ja kuunnellen.

Soitinkokeiluja ja ohjausta soittotekniikkaan. Nimetään käytössä olevia soittimia. Vahvistetaan yhteissoittotaitoja.

Yksinkertaisia soittosäestyksiä (esimerkiksi kvinttiborduuna, ostinato).

Harjoitetaan rytmisiä taitoja ja tutustutaan musisoiden eri tahtilajeihin esim. 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4 (Kalevala).

Tutustutaan erilaisiin asteikkoihin (esimerkiksi pentatoninen, duuri, molli, moodit) musiikillisen toiminnan yhteydessä.

Musisointitilanteissa rohkaistaan omien musiikillisten ideoiden tuottamiseen ja toteuttamiseen.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Luontevaa liikkumista sekä kehosoittimien tekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä.

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1 Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S4 Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja sekä monitaiteellisia kokeiluja

Ohjataan oppilasta lyhyiden rytmi- ja melodia-aiheiden (esimerkiksi kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) toteuttamiseen.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja kulttuurista monimuotoisuutta

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia.

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

Opetuksen lähtökohtana hyödynnetään ryhmän kulttuurista monimuotoisuutta.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikkikäsitteitä soivasta musiikista ja nimeämään niitä.

Ohjataan äänen ja symbolin vastaavuuden ymmärtämiseen ja ilmentämiseen musiikissa (esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit, itse luodut merkintätavat jne.).

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään.

Ohjataan oppilasta huolehtimaan omasta kuulostaan.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kannustetaan oppilasta musiikillisten taitojen kehittämiseen pitkäjänteisen harjoittelun kautta.

Valmistetaan ja harjoitetaan esimerkiksi musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin.

 
  Alkuun

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Oppilasta ohjataan toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen.

Kannustetaan oppilasta omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen musisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa.

Ryhmän taitojen lisääntyessä harjoitellaan myös moniäänistä musisointia.

Soitinkokeiluja


Vahvistetaan soittotekniikkaa ja yhteissoittotaitoja.


Nimetään käytössä olevia soittimia
Monipuolistetaan soittosäestyksiä (esimerkiksi sointutehot).

Rytmisiä taitoja harjoitellaan monipuolisesti eri tahtilajeissa (2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4).

Erotellaan ja hahmotetaan aika-arvoja musisoinnin yhteydessä.

Tutustutaan erilaisiin asteikkoihin (esimerkiksi pentatoninen, duuri, molli, moodit) musiikillisen toiminnan yhteydessä.

Musisointitilanteissa kannustetaan omien musiikillisten ideoiden tuottamiseen ja toteuttamiseen osana ryhmää.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Luontevaa liikkumista sekä kehosoittimien tekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen keholliseen aistimiseen ja ilmaisuun, esimerkiksi luova liikunta, laululeikit ja tanssit.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista, tunteista ja kuvailemaan kuulemaansa.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1 Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S4 Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Ohjataan oppilasta rytmi- ja melodia (esimerkiksi kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) aiheiden toteuttamiseen.

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja sekä monitaiteellisia kokeiluja.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia.

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

Opetuksen lähtökohtana hyödynnetään ryhmän kulttuurista monimuotoisuutta.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan musiikkikäsitteitä soivasta musiikista ja nimeämään niitä.

Ohjataan äänen ja symbolin vastaavuuden ymmärtämiseen ja ilmentämiseen musiikissa, esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit, itse luodut merkintätavat, jne.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään.

Ohjataan oppilasta huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin.

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä.

Valmistetaan ja harjoitetaan esimerkiksi musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin.

 
  Alkuun

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Oppilasta ohjataan toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen.

Kannustetaan oppilasta omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen musisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

Tutustutaan musiikin tulkintaan ja ilmaisuun.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa

Ryhmän taitojen lisääntyessä harjoitellaan moniäänistä musisointia.

Soitinkokeiluja
Vahvistetaan soittotekniikkaa ja yhteissoittotaitoja
Monipuolistetaan soittosäestyksiä, esimerkiksi sointutehot.
Tunnistetaan ja nimetään käytettäviä soittimia.

Rytmisiä taitoja harjoitellaan monipuolisesti eri tahtilajeissa (esim. 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4).
Tutustutaan rytmiseen monimuotoisuuteen esimerkiksi synkooppi, kolmimuunteisuus, polyrytmiikka.

Erotellaan ja hahmotetaan aika-arvoja musisoinnin yhteydessä.

Harjoitellaan erilaisten asteikkojen käyttämistä musisoinnissa (esimerkiksi pentatoninen, duuri, molli, moodit) ja omien musiikillisten ideoiden toteuttamisessa.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Luontevaa liikkumista sekä kehosoittimien tekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen keholliseen aistimiseen, improvisaatioon ja ilmaisuun, esimerkiksi luova liikunta, laululeikit ja tanssit.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista, tunteista ja kuvailemaan kuulemaansa.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1 Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S4 Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Ohjataan oppilasta rytmi- ja melodiaimprovisaatioon (esimerkiksi kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko).

Ohjataan oppilasta toteuttamaan omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita tai liikesarjoja. Tuotoksissa voidaan integroida eri taiteenaloja esimerkiksi draama, kuva, runo, tanssi tai tarina.

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja sävellyksiä myös teknologiaa hyödyntäen.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

Ohjataan oppilasta tutustumaan ja tutkimaan musiikin kulttuurista monimuotoisuutta.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

Ohjataan tunnistamaan musiikkikäsitteitä soivasta musiikista ja nimeämään niitä.

Ohjataan äänen ja symbolin vastaavuuden ymmärtämiseen ja ilmentämiseen musiikissa, esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit, itse luodut merkintätavat, jne.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään.

Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti ja huolehtimaan kuulostaan sekä toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä.

Valmistetaan ja harjoitetaan esimerkiksi musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin.

 
  Alkuun

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Oppilasta ohjataan toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen.


Kannustetaan oppilasta omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen musisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

Ohjataan oppilasta osallistumaan musiikillisen tulkinnan suunnitteluun ja toteutukseen musisoinnissa.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulutaitoa.
Tutustutaan laajemmin erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.
Ryhmän taitojen lisääntyessä harjoitellaan moniäänistä musisointia.

Vahvistetaan yhteissoittotaitoja ja soittotekniikkaa.
Ryhmän taitojen karttuessa lisätään soitto-ohjelmiston haasteellisuutta, esimerkiksi sointutehot, melodiasoitto, ostinatot/riffit, soitinsoolot ja improvisaatiot.

Rytmisiä taitoja vahvistetaan monipuolisesti eri tahtilajeissa, esimerkiksi 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4.

Harjoitellaan rytmistä monimuotoisuutta esimerkiksi synkooppi, kolmimuunteisuus ja polyrytmiikka.

Vahvistetaan aika-arvojen hallintaa ja käyttöä musisoinnissa.

Harjoitellaan ja monipuolistetaan erilaisten asteikkojen käyttämistä musisoinnissa (esimerkiksi pentatoninen, duuri, molli, moodit) ja omien ideoiden toteuttamisessa.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen musiikin keholliseen ilmaisuun, esimerkiksi liikerytmiikka, luova liikunta, laululeikit ja tanssit.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista, tunteista ja kuvailemaan kuulemaansa.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Ohjataan oppilasta rytmi- ja melodiaimprovisaatioon, esimerkiksi pentatoninen asteikko.

Ohjataan oppilasta toteuttamaan omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita tai liikesarjoja.

Tuotoksissa voidaan integroida eri taiteenaloja esimerkiksi draama, kuva, runo, tanssi ja tarina.

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja sävellyksiä myös teknologiaa hyödyntäen

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

Kannustetaan oppilasta jäsentämään ja ilmentämään musiikin herättämiä ajatuksia, mielikuvia ja tuntemuksia.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää ja ymmärtää musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa.

Kannustetaan oppilasta löytämään oma tapansa toimia musiikin kuluttajana, esimerkiksi kuuntelija, harrastaja, tekijänoikeudet, kulttuuripalvelujen käyttäjä jne.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Oppilasta kannustetaan pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten tulkinnassa ja viimeistelyssä.

Valmistetaan ja harjoitetaan esimerkiksi musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin.

 
  Alkuun

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä

S1 Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.

S2 Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.

Oppilasta ohjataan toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen.

Kannustetaan oppilasta omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen musisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ohjataan oppilasta havainnoimaan omassa äänessä tapahtuvia muutoksia (äänenmurros).

Kannustetaan ylläpitämään laulutaitoa ja osallistumaan yhteislauluun.

Tutustutaan erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Vahvistetaan oppilaan yhteismusisointitaitoja: rytmi (esimerkiksi oma syke - ryhmän yhteinen syke, beat - offbeat, synkooppi, kolmimuunteisuus, aika-arvot, tahtilajit), melodia (esimerkiksi ostinato, riffi, soolo, asteikot esimerkiksi pentatoninen, blues), harmonia (esimerkiksi sointutehot, sointukierrot), muoto (muotorakenteet) ja sointiväri (esimerkiksi erilaiset soittimet ja soitinkokoonpanot).

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Monipuolisissa musiikkiliikuntaharjoitteissa ohjataan oppilasta kokemaan keho musiikillisena instrumenttina.

Vahvistetaan oppilaan taitoa kokea musiikin syke sekä eläytyä ja ilmentää musiikkia liikkeen keinoin.

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Musiikin kuuntelussa lähtökohtana on aktiivinen kuuntelu, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

Aktiivisen kuuntelun avulla analysoidaan ja vahvistetaan musiikkikäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) hahmottamista ja tunnistamista.

Rohkaistaan oppilasta kuvailemaan kuulemaansa ja kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista ja tunteista.

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutkitaan, miten improvisaation kautta syntyviä musiikillisia ideoita voidaan käyttää omien tai ryhmissä suunniteltujen ja toteutettujen sävellysten tekemisessä.

Hyödynnetään myös teknologiaa musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa.

Ohjataan oppilasta ideoimaan, suunnittelemaan ja käyttämään musiikkia luovasti myös eri taiteenaloja yhdistäen (esimerkiksi kuva, liike, teksti ja draama).

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan musiikkiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin oman musiikin tuottamisessa ja tallentamisessa.

Ohjataan oppilasta hyödyntämään musiikkiteknologiaa myös laajemmissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan musiikkiin kulttuurin ilmentäjänä ja vaikuttamisen keinona (esimerkiksi historiallinen, globaali, genret, mainosmusiikki).

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ohjataan oppilasta käyttämään musiikin käsitteitä ja terminologiaa musiikillisen toiminnan yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tuetaan ja kannustetaan oppilasta oman musiikkisuhteen rakentamisessa.

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kannustetaan oppilasta pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten viimeistelyssä.

Ohjataan oppilasta musiikillisen oppimisprosessin suunnitteluun.

  Alkuun