Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta kansalliskielenä

S1 Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Havainnoidaan, miksi Suomessa puhutaan ruotsia ja miten se näkyy arjessa.

Huomioidaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä voi nähdä ja kuulla.

Hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian sekä kirjaston suomia mahdollisuuksia.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä ja erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet ja paikannimistö.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan kielenopiskelun tavoitteita (esim. Eurooppalaisen kielisalkun avulla) ja osallistumaan aktiivisesti ja kannustavasti ryhmän työskentelyyn (draama, pelit, leikit, yhteistoiminnalliset menetelmät).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esim. tervehtiminen, avunpyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta jne.

Opetellaan selviytymään tutuista, arkisista viestintätilanteista käyttäen apuna draamaa, pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia lähipiirin kanssa.

Kaksikielinen Espoo tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ruotsin kielen käyttöön erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Huomioidaan yhteistyö espoolaisten ruotsinkielisten yhdistysten ja koulujen kanssa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle. Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja kirjoittamaan suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista, omaan lähipiiriin kuuluvista asioista.

Tiedonhaussa, aineiston valinnassa ja tuottamisessa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle. Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

 
  Alkuun

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja sukulaisuussuhteisiin. Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoa sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutus-tilanteissa.

Vertaillaan omaa kieltä ja kulttuuria maailman eri kieliin ja kulttuureihin. Opetellaan ennakkoluulottomasti kohtaamaan erilaisuutta.

Tutustutaan omassa luokassa ja koulussa puhuttuihin kotikieliin ja kulttuuriin (kotikansainvälisyys).

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä voi nähdä ja kuulla ja miten se näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet. Hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian sekä kirjaston suomia mahdollisuuksia.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan kielenopiskelun tavoitteita (esim. Eurooppalaisen kielisalkun avulla) ja osallistumaan aktiivisesti ja kannustavasti ryhmän työskentelyyn (draama, pelit, leikit, yhteistoiminnalliset menetelmät).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esim. tervehtiminen, avunpyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta jne.

Opetellaan selviytymään tutuista, arkisista viestintätilanteista käyttäen apuna draamaa, pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia lähipiirin kanssa

Kaksikielinen Espoo tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ruotsin kielen käyttöön erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Huomioidaan yhteistyö espoolaisten ruotsinkielisten yhdistysten ja koulujen kanssa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

Valitaan aiheita yhdessä ja huomioidaan koulun omat ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja toimintakulttuurin painotusalueet.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja kirjoittamaan suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista, omaan lähipiiriin kuuluvista asioista.

Tiedonhaussa, aineiston valinnassa ja tuottamisessa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle. Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

 
  Alkuun

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.

Hyödynnetään omassa luokassa ja koulussa puhuttuja kotikieliä (kotikansainvälisyys).

Opetellaan päättelemään kielten rakenteellisia ja sanastollisia lainalaisuuksia.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä voi nähdä ja kuulla ja miten se näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet.

Hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian sekä kirjaston suomia mahdollisuuksia.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten

S2 Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan muistiinpainamiskeinoja ja tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään apuna mm. Eurooppalaista kielisalkkua tai muita vastaavia työkaluja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan ruotsia. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia.

Opetellaan käyttämään viestintätilanteissa apukeinoina myös ilmeitä, eleitä ja äännähdyksiä sekä rohkaistaan pyytämään toistoa ja hidastusta. Tätä harjoitellaan esim. draaman, pelin ja leikin avulla.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan ruotsia. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen ja mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

Valitaan aiheita yhdessä ja huomioidaan koulun omat ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja toimintakulttuurin painotusalueet.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan ruotsia. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja kirjoittamaan suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista, omaan lähipiiriin kuuluvista asioista.

Tiedonhaussa, aineiston valinnassa ja tuottamisessa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

 
  Alkuun

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.

Opetellaan päättelemään kielten rakenteellisia ja sanastollisia lainalaisuuksia.

Hyödynnetään omassa luokassa ja koulussa puhuttuja kotikieliä (kotikansainvälisyys).

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

Huomioidaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet. Hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian sekä kirjaston suomia mahdollisuuksia.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten

S2 Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään apuna mm. Eurooppalaista kielisalkkua tai muita vastaavia työkaluja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan ruotsia. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia.

Opetellaan käyttämään viestintätilanteissa apukeinoina myös ilmeitä, eleitä ja äännähdyksiä sekä rohkaistaan pyytämään toistoa ja hidastusta.
Tätä harjoitellaan esim. draaman, pelin ja leikin avulla.

Pohditaan, miten voi toimia, jos kieltä osaa vain vähän.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan ruotsia. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen ja mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

Valitaan aiheita yhdessä ja huomioidaan koulun omat ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja toimintakulttuurin painotusalueet.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan ruotsia. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja kirjoittamaan suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista, omaan lähipiiriin kuuluvista asioista.

Tiedonhaussa, aineiston valinnassa ja tuottamisessa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

 
  Alkuun

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liittyviä ilmiöitä sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään

S1 Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla.

Opetellaan kuvaamaan ruotsin kielen asemaa Suomessa ja Pohjoismaissa ja maailman kielten joukossa sekä pohtimaan kielen merkitystä yksilölle.

Huomioidaan ruotsin kielen merkitys ja asema kaksikielisessä Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Voidaan käyttää apuna Eurooppalaista kielisalkkua tai muita vastaavia työkaluja.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Huomioidaan yhteistyö espoolaisten ruotsinkielisten yhdistysten, yritysten ja koulujen kanssa.

Kaksikielinen Espoo tarjoaa monia mahdollisuuksia ruotsin kielen käyttöön erilaisissa arkielämän tilanteissa.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan käyttämään ruotsin kieltä kohteliaalla, sille ominaisella tavalla, mm. pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan seuraamaan selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia sekä ymmärtämään keskustelun aiheen ympärillä käydystä keskustelusta tai pääasiat tuttuun sanastoon pohjautuvasta puheesta.

Opetellaan ymmärtämään pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä ja päättelemään tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.


Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan.

Huomioidaan Espoon omat laaja-alaisen osaamisen painopistealueet (L1,L5,L7) ja oman koulun toimintakulttuurin ilmiöpohjaiset aihevalinnat.

Tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselle tärkeistä asioista.

Harjoitellaan edelleen ääntämistä ja opetellaan soveltamaan joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäristöissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, yhdistyksiin (Hanaholmen, Pohjola-norden, svenska.nu), teatteriin ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

Tutustutaan paikalliseen ruotsin kieliseen mediaan ja hyödynnetään kirjastojen ruotsinkielistä aineistoa.

 
  Alkuun

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1 Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat toimimaan ruotsinkielisissä ympäristöissä Suomessa ja muualla.

Luodaan oppilaille mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon toisten ihmisten kanssa Ruotsissa ja eri puolilla Pohjoismaita (esim. kansainväliset projektit kuten Nordplus junior, ystävyyskoulut).

Rohkaistaan oppilaita käyttämään ruotsia autenttisissa kieliympäristöissä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Huomioidaan ruotsin kielen merkitys ja asema kaksikielisessä Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä sekä Espoon pohjoismaiset ystävyyskaupungit.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Voidaan käyttää apuna Eurooppalaista kielisalkkua tai muita vastaavia työkaluja.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Huomioidaan yhteistyö espoolaisten ruotsinkielisten yhdistysten, yritysten ja koulujen kanssa.

Kaksikielinen Espoo tarjoaa monia mahdollisuuksia ruotsin kielen käyttöön erilaisissa arkielämän tilanteissa.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan käyttämään ruotsin kieltä kohteliaalla, sille ominaisella tavalla, mm. pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan seuraamaan selväpiirteisen asiapuheen ja yleistekstin pääkohtia sekä ymmärtämään keskustelun aihe ympärillä käydystä keskustelusta tai pääasiat tuttuun sanastoon pohjautuvasta puheesta tai yleiskielisestä tekstistä.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselle tärkeistä asioista.

Harjoitellaan edelleen ääntämistä ja opetellaan soveltamaan joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäristöissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, yhdistyksiin (Hanaholmen, Pohjola-norden, svenska.nu), teatteriin ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

Tutustutaan paikalliseen ruotsinkieliseen mediaan ja hyödynnetään kirjastojen ruotsinkielistä aineistoa.

 
  Alkuun

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Käytetään sellaisia kielitiedonkäsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisissä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. Perehdytään yksilön kielellisiin oikeuksiin.

Tutustutaan omassa luokassa/koulussa/ monikulttuurisessa Espoossa puhuttuihin kotikieliin (kotikansainvälisyys).

Kielenopiskelutaidot

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja.

Huomioidaan, mihin ruotsin taitoa voi käyttää myös koulun ulkopuolella esim. jatko-opinnoissa tai työelämässä. Kaksikielinen Espoo tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia: ruotsinkieliset koulut, yritykset, työelämä, harrastukset ja kulttuuri.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää ruotsinkielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

 

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan puhumaan kohteliaalla, ruotsin kielelle ominaisella tavalla, mm. pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämään ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan seuraamaan ja ymmärtämään selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia sekä keskustelun aihe ympärillä käydystä keskustelusta tai pääasiat tuttuun sanastoon pohjautuvasta puheesta tai yleiskielisestä tekstistä.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan.

 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä suuntautuminen toisen asteen opintoihin, työelämään ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Opetellaan kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselle tärkeistä asioista.

Harjoitellaan edelleen ääntämistä ja opetellaan soveltamaan joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Työskentelyssä korostetaan pari- ja pienryhmätyötä sekä yhdessä oppimista erityyppisissä oppimisympäristöissä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, yhdistyksiin (Hanaholmen, Pohjola-Norden, svenska.nu), teatteriin ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

  Alkuun