Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto tai katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön ja lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä

elämänkysymyksiä. UE S3: Opetuksessa lähdetään liikkeelle oppilaan perheen ja suvun historiasta, uskonnoista ja katsomuksista. Opetuksessa huomioidaan erilaiset perhemuodot. Opetuksessa käsitellään myös kristilliseen elämänkaareen liittyviä juhlia, niiden sisältöä ja merkitystä. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää elämänkaareen liittyviä juhlia.

 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin ja kertomuksiin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia. UE S1: Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen.

Ajatus Jumalasta luojana ja huolenpitäjänä voidaan liittää elämänkaaren juhlien (kaste, häät, hautajaiset) käsittelyyn.

Luomiskertomusta voidaan käsitellä, mutta keskeistä ei ole, miten luominen tapahtui vaan että Jumala tahtoi luoda maailman.

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon perinteitä ja tapoja. UE S1: Opiskellaan lapsuuteen liittyviä virsiä ja musiikkia.

 

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

S1 Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. UE S1: Opetuksessa aloitetaan oppilaan elämänkysymysten pohdinta ja avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Rohkaistaan oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan sekä eläytymään toisen asemaan ja hyväksymään erilaisuutta.

 

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto tai katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

Nimetään muita uskontoja ja todetaan, että kaikki eivät usko Jumalaan.

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. UE S3: Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.

 

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1 ja S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

 

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta. UE S1: Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin. Tutustutaan kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin. Tutustutaan kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen.

Jeesuksen merkitys havaitaan kirkkovuoden juhlissa.

Oman uskonnon kertomuksiksi voidaan valita kirkkovuoteen liittyviä kertomuksia.

Oman uskonnon symboleita voidaan tarkastella osana kirkkovuoden ja kirkkorakennuksen opiskelua.

Voidaan vierailla kirkkorakennuksessa.

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. UE S1: Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin perinteisiin. Tarkastellaan perheiden erilaisia tapoja viettää vuodenkiertoon liittyviä juhlia. Opiskellaan kirkkovuoteen liittyviä virsiä ja musiikkia.

Oman uskonnon monimuotoisuus (Ks. ed. tavoite) näkyy esimerkiksi siinä, miten eri perheissä vietetään juhlia.

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. UE S2: Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden keskeisiin juhliin ja tapoihin. Otetaan huomioon myös kristinuskon monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.

Muihin uskontoperinteisiin voidaan tutustua vertailemalla niiden juhlia tai tapoja oman uskonnon juhliin ja tapoihin.

Voidaan myös vierailla lähistöllä olevassa pyhässä tilassa tai kutsua joku vierailulle.

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

S1 Tarkastellaan uskonnon monimuotoisuutta.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä. UE S3: Opetuksessa käsitellään elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja lasten oikeuksien merkitystä.

Lapsen oikeuksiin liittyvää materiaalia esim. kansalaisjärjestöjen internet-sivuilta.

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

S3 Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. UE S3: Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö. Pohditaan oppilaiden arjesta nousevia kysymyksiä ja yhdistetään niitä valittuihin Raamatun kertomuksiin.

Voidaan käyttää lähimmäisenrakkauteen liittyviä Jeesuksen vertauksia.

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto tai katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

 

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

Opetellaan nimeämään kristinuskon pyhä kirja Raamattu.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. UE S1: Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

Opetellaan kuvailemaan kirkkoa rakennuksena.

T 3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. UE S2: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.

Monoteistisia uskontoja yhdistävistä hahmoista tärkeimpiä: Nooa, Abraham ja Mooses


Opetellaan kertomaan yhdistävistä hahmoista.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. UE S3: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: kymmentä käskyä. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Elämänkysymyksiin, tunteisiin ja arvoihin liittyviä Vanhan testamentin kertomuksia: esimerkiksi syntiinlankeemuskertomus sekä kertomukset Jaakobista ja Joosefista

Opetellaan tunnistamaan muutamia kertomuksia.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Omista ajatuksista kertominen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3: Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Näkökulmia voidaan tuoda esiin VT:n kertomusten avulla, mutta ne liittyvät myös keskustelutaitoihin.

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. UE S1: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merkitykseen kristinuskossa.

Opetellaan kertomaan Jeesuksen elämästä pääpiirteitä ja tunnistamaan mm. risti-symboli.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

Esimerkkejä uskonnon rituaaleista, jotka nousevat Jeesuksen elämästä: kaste ja Isä meidän -rukous

T 3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

Tässä voidaan käyttää joitain Jeesuksen vertauksia ja tutustua Isä meidän -rukoukseen. Opetellaan tunnistamaan Isä meidän -rukous.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. UE S1: Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan katsomuksellisiin juuriin

S1 Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. UE S2: Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa.

Hahmotetaan, että Jeesus on tunnettu myös juutalaisuudessa ja islamissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin. UE S3: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla.

Elämänkysymyksiin, tunteisiin ja arvoihin liittyviä Uuden testamentin kertomuksia, esimerkiksi Tuhlaajapoika, Lesken ropo ja Sakkeus

Opetellaan tunnistamaan jokin näistä kertomuksista ja kertomaan, mikä on sen sisältö.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Oman toiminnan perusteleminen

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Toisten mielipiteiden kuunteleminen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Voidaan tuoda esille kristillinen ihmiskäsitys esim. Jeesuksen opetusten pohjalta: Jumalan pitää huolta, virheet saa anteeksi.

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi. UE S1: Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia.

Opitaan hahmottamaan Paavalin keskeinen asema kristinuskon levittäjänä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään musiikkiin ja symboleihin. UE S1: Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

Esimerkiksi yhteistyö paikallisseurakunnan kanssa

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään musiikkiin ja symboleihin.

 

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin merkityksestä.

Opastetaan tuntemaan eri näkökulmia.

Voidaan tehdä projektitöitä ja etsiä tietoa esimerkiksi historian kirjoista.

Etsitään tietoa eri lähteistä ja yhdistetään tietoa.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi ja tavat. UE S1: Sisältöjen valinnassa huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin merkitykseen uskonnon uudistajana. Perehdytään luterilaisuuden oppiin.

Opitaan tietämään, että luterilaisen uskon perustaja on Martti Luther ja hahmottamaan alustavasti, miksi syntyi uusi kirkkokunta.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin merkityksestä. UE S2: Opetuksessa tutkitaan Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista taustaa ja nykytilaa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Alustavasti tutustutaan uskontodialogiin.

Painopiste juutalaisuuden ja islamin historiassa ja näiden suhteella kristinuskon historiaan.

Nykyajasta voidaan käsitellä kannattajamääriä ja mahdollisesti joitain ajankohtaisia kysymyksiä.

Voidaan vierailla koulun lähialueilla vaikuttavissa uskonnollisissa yhteisöissä.

Opitaan ymmärtämään, että juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat monoteistisia uskontoja ja niissä on yhteisiä piirteitä.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin merkityksestä. UE S2: Opetuksessa tutkitaan Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista taustaa ja nykytilaa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Alustavasti tutustutaan uskontodialogiin.

Painopiste juutalaisuuden ja islamin historiassa ja näiden suhteella kristinuskon historiaan.

Nykyajasta voidaan käsitellä kannattajamääriä ja mahdollisesti joitain ajankohtaisia kysymyksiä.

Voidaan vierailla koulun lähialueilla vaikuttavissa uskonnollisissa yhteisöissä.

Opitaan ymmärtämään, että juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat monoteistisia uskontoja ja niissä on yhteisiä piirteitä.

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. UE S1: Tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.

Opitaan ymmärtämään, että kirjaimellinen tulkinta ei ole ainoa tapa lukea Raamattua.

Huomataan, että Raamattuun ja kristinuskoon viitataan monissa eri yhteyksissä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. UE S1: Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.

Esim. yhteistyö seurakunnan kanssa

Opetellaan kirkkovuoden tärkeimmät juhlat (joulu, pääsiäinen ja helluntai), osataan kertoa, mitkä ovat luterilaisen kirkon sakramentit ja kuvailla jumalanpalveluksen kulkua omin sanoin.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. UE S1: Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

Tunnistetaan Raamatun tyylilajeja ja hahmotetaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta.

 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. UE S2: Opetuksessa tutkitaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

Opitaan hahmottamaan Suomen uskonnollista nykytilannetta ja ymmärtämään, mitä tarkoittavat käsitteet uskonnonvapaus ja moniuskontoisuus.


Kiinnitetään erityistä huomiota ortodoksiseen kirkkoon.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S3 Tutustutaan eri uskontojen yhteisiin eettisiin käsityksiin.

 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Ks. esim. materiaali Katsomusdialogin portaat

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3: Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Kultainen sääntö monen uskonnon eettisenä ohjeena ja sen merkityksen ymmärtäminen

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. UE S3: Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Opitaan tietämään Lasten oikeuksien keskeinen sisältö ja osataan antaa niiden toteutumisesta esimerkkejä.

Otetaan huomioon myös uskonnonvapaus Suomessa.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 ja S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Kyetään hahmottamaan omien valintojen merkitystä tulevaisuuden näkökulmasta.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T10 kohdalla

Harjoitellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä perustellusti, kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja osallistumaan rakentavalla tavalla keskusteluun.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

 

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskontokritiikki. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia. UE S2: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen ja uskontokritiikki.

Opitaan nimeämään uskontoon liittyviä piirteitä.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan hallitsemaan perustiedot maailmanuskonnoista ja uskonnottomuudesta.

Ymmärretään, että jokaisessa katsomuksessa on monta tapaa olla ko. katsomuksen jäsen.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan tunnistamaan eri katsomusten keskeisiä symboleja ja hahmottamaan uskonnollisia aiheita kulttuurissa.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Opitaan omin sanoin kuvailemaan katsomusten merkitystä ihmisten valintojen ja toiminnan perustana.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kohdataan eri tavoin uskovia, koska se murtaa ennakkoluuloja, ja dialogi auttaa ymmärtämään katsomuksen merkitystä valintojen taustalla.

Tässä voidaan tehdä yhteistyötä toisten katsomusaineiden ryhmien kanssa.


Ks. opettajan materiaali Askelia katsomusdialogiin

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

Opitaan nimeämään Suomessa vaikuttavia kirkkokuntia ja hahmottamaan niiden levinneisyyttä.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UE S1: Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta. Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen.

Opitaan hahmottamaan kristinuskon syntyyn ja kehitykseen liittyviä tapahtumia sekä kertomaan suurimmista kirkkokunnista niiden levinneisyyden ja keskeisten opetusten osalta.

Opitaan ymmärtämään, miten kristinusko on vaikuttanut ja edelleen vaikuttaa suomalaiseen kulttuuriin.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa.

UE S2: Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontokritiikki.

Luonnonuskontoja voidaan käsitellä, kun tarkastellaan vaikutteita, joita kristinusko on levitessään kohdannut ennen ja nyt.


Uusia uskonnollisia liikkeitä voidaan käsitellä osana Suomen uskontotilannetta.

Opitaan tunnistamaan uusia uskonnollisia liikkeitä ja kuvaamaan suomalaista luonnonuskoa.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia.

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa. UE S3: Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa.

Opitaan tunnistamaan uskonnollisia aiheita kulttuurien eri osa-alueilla.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

UE S2: Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen.

Opitaan hahmottamaan uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen eroja.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan hahmottamaan katsomusten merkitystä eri maanosien näkökulmasta.

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Katsomusten välistä kohtaamista harjoitellaan kehittämällä kriittistä arviointia ja avoimuutta erilaisille näkökulmille.

 
  Alkuun

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset. UE S1: Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia.

Opitaan perusasiat Raamatun tutkimuksesta ja ymmärretään, että Raamattua voidaan tulkita eri tavoin.

Eritellään joitakin Raamatun kulttuurivaikutuksia.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.

Opitaan ymmärtämään uskon ja tiedon välinen ero ja se, että katsomuksia voidaan tutkia tieteen keinoin.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa. UE S3: Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin.

Opitaan tunnistamaan etiikan keskeisiä käsitteitä ja joitakin perusteorioita sekä hahmottamaan eri katsomusten eettisiä painotuksia ja vertailemaan niitä toisiinsa.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja.

S2 Valittujen sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Otetaan huomioon myös uskonnottomat katsomukset.

Opetellaan kertomaan ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

Pohditaan oppilaan omia valintoja ja vaikutusmahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Kyetään erittelemään omien valintojen vaikutusta.

  Alkuun