Islamin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

Kaikki sisältöalueet S1–S3

Kuten T2 ja T3 kohdalla

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto tai katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UI S1 Tutustutaan islamiin oman perheen kautta. Opiskellaan alustavasti islamilaisen kalenterin juhlat sekä ihmisen elämänkaareen liittyvät perinteet. Sisältöjen valinnassa keskeisiä ovat islamin opin perusteet: Jumalan ykseys, profeetat, pyhät kirjat, usko näkymättömään. Tutustutaan alustavasti Koraaniin ja perimätietoon sekä islamilaiseen yhteisöön. Tarkastellaan islamin monimuotoisuutta ilmiönä sekä moskeijan merkitystä muslimeille. Pohditaan muslimin uskonnollisia velvollisuuksia.

Mahdollisia sisältöjä:

Tutustutaan islamiin oman perheen kautta.

Opiskellaan alustavasti ’id al-fitr (=paastonpäättymisjuhla) ja ’id al-adha (=uhrijuhla) sekä ramadan (paastokuukausi).

Muita islamilaisia juhlia voidaan käsitellä niiden ollessa ajankohtaisia.

Sisällöistä keskeisiä ovat Jumalan ykseys, ja alustavasti viisi pilaria. Ne esitellään nimeltä, kuitenkin tutustutaan uskontunnustukseen ja rukoukseen.

Käsitellään Koraani Jumalan pyhänä kirjana ja usko enkeleihin.

Pohditaan muslimien uskonnollisia velvollisuuksia oman elämän kautta.

Profeetoista opiskellaan profeetta Muhammedin elämä lyhyesti ja tutustutaan profeetta Aadamin kertomukseen.

Perimätieto eli hadithit otetaan esiin kertomuksina profeetta Muhammedista erityisesti suhteessa vanhempien ihmisten kunnioittamiseen, toisten auttamiseen ja muiden omaisuuden kunnioittamiseen.

Islamilaiseen yhteisöön ja muslimien monimuotoisuuteen ilmiönä tutustutaan oman perheen, opiskeluryhmän ja oman koulun kautta.

Tarkastellaan moskeijaa ja sen merkitystä muslimeille lasten elämän kautta.

Suurista opetellaan Al-Fatiha ja Al Ikhlas.

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Opiskellaan alustavasti ’id al-fitr (=paastonpäättymisjuhla) ja ’id al-adha (=uhrijuhla) sekä ramadan (paastokuukausi).

Muita islamilaisia juhlia voidaan käsitellä niiden ollessa ajankohtaisia.

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

UI S2 Tutustutaan kouluyhteisössä ja koulun lähiympäristössä läsnä oleviin uskontoihin, niiden pyhiin rakennuksiin, juhlaperinteisiin sekä uskonnottomaan tapakulttuuriin.

Mahdollisia sisältöjä:

Tutustutaan oman luokan ja koulun uskontoihin, sekä lähiympäristön uskontoihin ja katsomuksiin, niiden keskeisiin juhliin ja alueen pyhiin rakennuksiin.

Otetaan huomioon myös islamin monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

UI S3 Sisältöjen valinnassa keskeistä on oppilaiden elämänkaari ja siihen liittyvät elämänkysymykset. Keskeisiä sisältöjä ovat elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet. Pohditaan toisen asemaan eläytymistä. Tutustutaan islamin oikeuksiin ja velvollisuuksiin perhe-elämässä. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Keskeisinä opittavina sisältöinä ovat hyvän elämän perusteet islamissa. Lisäksi tarkastellaan oman perheen tapakulttuuria ja pohditaan erilaisuuden hyväksymistä.

Mahdollisia sisältöjä:

Käsitellään ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä oppilaiden elämästä nousevien kysymysten kautta.

Keskeisiä sisältöjä ovat elämän kunnioittaminen, ihmisarvo ja lasten oikeudet.

Tutustutaan lasten ja vanhempien oikeuksiin ja velvollisuuksiin perhe-elämässä.

Otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitys oppilaiden elämässä.

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

Kaikki sisältöalueet S1–S3

Mahdollisia sisältöjä:

Tutustutaan oman luokan ja koulun uskontoihin, sekä lähiympäristön uskontoihin ja katsomuksiin, niiden keskeisiin juhliin ja alueen pyhiin rakennuksiin.

Otetaan huomioon myös islamin monimuotoisuus sekä uskonnottomuus.

Opiskellaan keskeisimmät hyvän elämän perusteet islamissa: vastuu itsestä ja muista luoduista.

Lisäksi käsitellään hyvää käytöstä.

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Opiskellaan keskeisimmät hyvän elämän perusteet islamissa: vastuu itsestä ja muista luoduista.

Lisäksi käsitellään hyvää käytöstä.

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Tavoitetta toteutetaan kaikkien sisältöjen kohdalla.

 
  Alkuun

Islamin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UI S1 Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta. Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa. Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisiä sisältöjä ovat elämän arvoon liittyvät kysymykset.

Tarkastellaan elämää lahjana Jumalalta: minä arvokkaana ja ainutkertaisena Jumalan luotuna, samoin toisten elämä. Tätä tarkastellaan erityisesti oppilaiden lähipiirin kautta.

Tutustutaan Koraanin opetuksiin edellä mainituista kysymyksistä.

Sisällöistä keskeisiä ovat myös viisi pilaria. Tarkemmin opetellaan rukousta ja rukouspesua (wudu) sekä paaston periaatteita.

Käsitellään profeetta Muhammedin lapsuutta, hänen perhettään ja ensimmäisiä Koraanin ilmoituksia. Ajanjaksona on Mekan aika ennen muuttoa Medinaan (hijra).

Suurista opetellaan An-Nas, Al-Falaq ja Al-Fil.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Opetuksessa käsitellään pyhiä kaupunkeja: Mekkaa, Medinaa ja Jerusalemia.

Koraanin kertomuksista tarkastellaan Norsun kertomusta ja Muurahaisten kertomusta.

Käsitellään ajankohtaisia islamilaisia juhlia sekä perjantairukouksen merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Esimerkkinä voidaan käsitellä joitakin Koraanin vertauksia, ja rukousta käsiteltäessä huomioidaan tämä tavoite.

Suurista opetellaan An-Nas, Al-Falaq ja Al-Fil.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Toteutetaan keskeisesti S1:n sisältöjen opiskelussa

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Käsitellään kertomuksia profeetoista Nuh (Nooa) ja Ibrahim (Abraham). Tuodaan esiin muita profeettoja myös kristinuskon ja juutalaisuuden profeettoina.

Tutustutaan kristittyjen ja juutalaisten pyhiin paikkoihin kirkkoon ja synagogaan. Käsitellään lähellä olevia pyhiä rakennuksia.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

U1 S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Pohditaan ihmisten erilaisuutta: eri kulttuureja ja kieliä, islamin monimuotoisuutta kuten erilaisia tapoja ym.

Tarkastellaan koulun erilaisia uskontoja: mitä uskontoja on omassa luokassa/koulussa/ ystäväpiirissä.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin perehtyminen

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.   Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UI S3 Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisiä sisältöjä ovat islamilaiset käytöstavat, myötätunto toisia kohtaan, kärsivällisyys ja rehellisyys. Otetaan näihin esimerkkejä profeetta Muhammedin opetuksista.

Opetuksessa käsitellään uskon ja tekojen valintaa.

Keskeistä on opiskelun tärkeyden ymmärtäminen ja oppimisen kunnioittaminen islamissa: oman ja muiden työn arvostaminen sekä sääntöjen noudattamisen merkitys.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8–T10 kohdalla

 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Kaikki sisältöalueet S1–S3

 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteiden T8–T10 kohdalla

 

 
  Alkuun

Islamin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UI S1 Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta. Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa. Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisinä sisältöinä ovat, mitä muslimi uskoo Jumalasta sekä Jumalan palvonta.

Lisäksi käsitellään, mihin muslimi uskoo eli uskonkappaleet.

Koraania käsitellään pyhänä kirjana; sen merkitys ja rakenne (Mekan ja Medinan suurat, säännöt ja kertomukset).

Käsitellään myös Koraanin lukemisen ja lausumisen sekä ymmärtämisen merkitystä.

Suurista opetellaan Al-Kafirun, Al-Qadr, Al-Kawthar ja An-Nasr. 

Tärkeänä sisältöalueena on Profeetta Muhammedin perimätieto (hadith): hadithien merkitys, perusasiat hadithien kokoamisesta ja esimerkkejä haditheista opetukseen liittyen.

Profeetta Muhammedin elämästä käsitellään muutto Mekasta Medinaan (hijra) ja islamilainen ajanlasku sekä Profeetta Medinassa hänen kuolemaansa asti.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeistä on käsitellä alustavasti islamilaista taidetta kuten musiikkia (nashid) ja moskeija-arkkitehtuuria sekä islamilaista tiedettä.

Tarkastellaan maailmanlaajuista islamia sekä teemaa islam ja eri kulttuurit.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Kaikki sisältöalueet S1–S3

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UI S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.

Mahdollisia sisältöjä:

Tutustutaan juutalaisuuden ja kristinuskon juhla- ja pyhäpäiviin, pyhiin kirjoihin ja rakennuksiin.

Sisältöinä on islamin, kristinuskon ja juutalaisuuden symbolit ja nämä uskonnot Suomessa.

Lyhyesti käsitellään näiden kolmen Abrahamin uskonnon historiaa Euroopassa.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

 

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisinä sisältöinä ovat uskonnot ja rauha sekä alustavasti uskontojen yhteistyö.

Käsitellään uskontoja mediassa.

Pohditaan ihmisten erilaisuutta ja oikeutta valintoihin: sekä uskonnonvapautta että uskonnottomuutta.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UI S3 Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisenä sisältönä on eettisyyteen kasvaminen. Tarkastellaan sallittua ja kiellettyä sekä miksi on kielletty.

Käsitellään käytöstapoja.

Opetuksen tärkeinä sisältöinä ovat terveellinen elämäntapa: puhtaus, ravinto islamissa, harrastusten merkitys.

Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä suhdetta luontoon.

Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta.

6. luokalla otetaan kilvoittelu, kamppailu omien heikkouksiensa kanssa = suuri jihad sekä pieni jihad eli puolustussota ja mitkä ovat sen edellytykset.

Keskeinen sisältö on hyväntekeväisyyden merkitys: hyväntekeväisyys-yhdistykset (Punainen risti/ Punainen puolikuu, oman uskonnon yhdistykset, avustusyhdistykset ym.)

Islamin etiikasta tärkeää on elämän kunnioittaminen.

Tärkeä näkökulma omien ja muiden tunteiden tunnistaminen.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UI S3 Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus.

 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Kuten T8 kohdalla

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Kaikki sisältöalueet S1–S3

 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

 

 
  Alkuun

Islamin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UI S1 Opetuksessa perehdytään islamiin eri puolilla maailmaa. Opetuksessa syvennetään osaamista islamin historiasta profeetta Muhammedin ajoista islamilaisen valtakunnan kasvuun ja islamilaisen teologian vakiintumiseen. Keskeisinä sisältöinä ovat islamin monimuotoisuus, sen pääsuuntaukset, modernit islamilaiset liikkeet ja poliittinen islam. Pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa. Tärkeitä sisältöjä ovat islam ja muslimit Suomessa, Koraanin ja perimätiedon kokoamisen historia, rakenne ja tulkinnat, islamin opilliset perusteet ja uskonnollisten velvollisuuksien vaikutus elämän eri osa-alueisiin sekä islamin kulttuurivaikutus taiteessa ja tieteessä. Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja islamilaiseen maailmaan.

S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on islam eri puolilla maailmaa niin, että painopiste on nykytilanteessa.

Otetaan huomioon eri maiden kulttuurien vaikutukset islamin monimuotoisuuteen.

Valitaan kuhunkin opetettavaan aiheeseen sopivia suuria tai jakeita ja profeetta Muhammedin perimätietoja (haditheja) eri vuosiluokilla.

7. luokalla perehdytään islamin pääsuuntauksiin, niiden syntyyn ja leviämiseen sekä opillisen perustan muotoutumiseen.

7. luokalla perehdytään syvemmin islamiin Suomessa, sekä historiaan että nykypäivään.

Jäsennetään omaa suhdetta islamiin, suomalaisuuteen ja muslimimaailmaan.

8. luokalla tarkastellaan islamin kulttuurillista vaikutusta taiteeseen, erityisesti arkkitehtuuriin.

9. luokalla tutustutaan erilaisiin islamilaisiin liikkeisiin ja niiden poliittiseen ja kulttuuriseen ulottuvuuteen eri muslimimaissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Opetuksessa tarkastellaan islamin syntyä profeetta Muhammedin aikana ja sen jälkeisiä vaiheita.

Käsitellään islamin leviämistä eri maihin sekä islamilaisen valtakunnan historian päävaiheita kuten eri kalifaatteja ja niiden tunnuspiirteitä seuraavasti:

-  7. luokalla käsitellään neljää ensimmäistä kalifia

-  8. luokalla umaijadi- ja abbasidikalifaatit

-  9. luokalla vuoden 1258 jälkeinen aika.

8. luokalla perehdytään yleiskuvaan Koraanin eri opetuksista, kuten usko ja palvonta.

Jumalan ykseys (tawhid) käsitellään laajasti.

8. luokalla tutustutaan Koraanin ja perimätiedon (hadith) kokoamisen historiaan, rakenteeseen ja eri tulkintatapoihin.

9. luokalla käsitellään islamilaisen lain eri tulkintoja ja niiden vaikutusta yhteiskuntaan ja muslimiyhteisöön.

Tutustutaan lainopin (fiqh) perusteisiin ja eri lakikoulukuntiin.

Pohditaan uskonnollisten velvollisuuksien vaikutukseen elämän eri osa-alueisiin. Nämä kytketään opetettaviin asioihin joka vuosiluokalla.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UI S2 Perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Perehdytään uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin. Autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa. Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.

Mahdollisia sisältöjä:

7. luokalla perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja niiden vaikutukseen eri maiden kulttuureihin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena.

Tutustutaan myös luonnonuskontoihin.

7. luokalla käsitellään myös uskonnon ulottuvuudet ja uskonto ilmiönä.

Pohditaan uskonnollisen erilaisuuden hyväksymistä sekä uskontoa osana kulttuuri-identiteettiä.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kaikki sisältöalueet S1–S3

Mahdollisia sisältöjä:

9. luokalla autetaan oppilaita huomaamaan uskonnot kulttuurissa, mediassa ja populaarikulttuurissa sekä tunnistamaan uskontojen vaikutus politiikassa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

9. luokalla tutustutaan alustavasti uskonnon tutkimukseen sekä uskonnollisen ja tieteellisen kielen eroihin. Käsitellään islamia ja tiedettä.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UI S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat islamilaisen etiikan rakenne, teot ja niiden seuraukset sekä islamilaisen lain tulkinnat yhteiskunnassa ja muslimiyhteisössä. Pohditaan islamilaisen lain suhdetta lainoppiin ja lakikoulukuntiin sekä perehdytään islamilaisiin käytöstapoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille.

 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Opetuksessa pohditaan uskonnollista suvaitsevaisuutta ja rinnakkaiseloa eri uskontojen ja kulttuurien kanssa.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

Kaikki sisältöalueet S1–S3

 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

Kaikki sisältöalueet S1–S3

Mahdollisia sisältöjä:

7. luokalla perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen yhteiskuntarauhan rakentamisessa.

  Alkuun