Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 herättää oppilaan mielenkiinto uskonnonopiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat. Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon päivittäisiin rukouksiin. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat.

UK S2 Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja lähiympäristön uskontoihin osana arkea ja juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä muiden uskontojen ja katsomusten kanssa.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys.

UK S3 Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä. Opiskellaan alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja -antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.

Sisältöjä:

-  Tutustutaan Espoon Karmeliitta-luostariin

-  Keskustellaan uskonnon esiintymistä oppilaiden perheiden elämässä.

-  Oma nimipäivä ja nimikkopyhä

-  Tutustutaan oppilaan omaan seurakuntaan sekä Pyhän Marian kirkkoon.

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin

käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S2 Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä muiden uskontojen kanssa.

Sisältöjä:

-  Tutustutaan Espoon Karmeliitta-luostariin.

-  Keskustellaan uskonnon esiintymistä oppilaiden perheiden elämässä.

-  Oma nimipäivä ja nimikkopyhä

-  Tutustutaan oppilaan omaan kotiseurakuntaan ja Pyhän Marian kirkkoon.

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UK S1 Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden suuriin juhliin.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Kirkkovuoden suuret juhlat

-  Keskeisiä rukouksia

-  Jeesuksen pelastustyö

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Opiskellaan alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja

-antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.

 

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus. Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin sekä uskonnottomuuteen osana arkea ja juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä muiden uskontojen ja katsomusten kanssa.

Sisältöjä:

-  Katolisen perinteen näkymisessä oppilaan elämässä

-  Katolisen uskon ja muiden uskontojen sisällön yhtäläisyyksiä ja eroja

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UK S1 Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys.

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä. Opiskellaan alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja

-antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.

Sisältöjä:

-  Franciscus Assisilainen pyhän ihmisen esimerkkinä

-  Esirukous

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

T8 luoda oppilaille tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteitten esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus. Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä muiden uskontojen kanssa.

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Esirukous

-  Erilaisuuden hyväksymien ja arvostaminen

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat. Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon päivittäisiin rukouksiin. Tutkitaan Raamatun kuvausta elämän synnystä. Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden suuriin juhliin. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus. Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä muiden uskontojen kanssa.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys.

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Opiskellaan alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja -antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.

Sisältöjä:

-  Katolinen pappi ja hänen tunnuksensa

-  Liturgiset värit ja kirkkotekstiilit

-  Kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana esineineen

-  Ristinmerkki ja Pyhän Kolminaisuuden persoonat

-  Franciscus Assisilainen pyhän ihmisen esimerkkinä

-  Kasteen ja eukaristian sakramentti

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon,

juhliin ja tapoihin

S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla.

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat. Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon päivittäisiin rukouksiin. Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden suuriin juhliin. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista.

UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Sisältöjä:

-  Tutustutaan kirkkovuoden tärkeimpiin juhliin ja niihin liittyviin virsiin ja katoliseen kirkkomusiikkiin.

-  Pyhä kolminaisuus

-  Tutustutaan Terve Maria -rukoukseen ja katolisen kirkon oppeihin Neitsyt Mariasta.

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto tai katsomus sekä erilaiset perheet. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat. Tutkitaan Raamatun kuvausta elämän synnystä. Opetuksessa tutustutaan Raamatun asemaan pyhänä kirjana sekä kirkkovuoden suuriin juhliin. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S2 kuten tavoitteen T2 kohdalla.

UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus. Tutustutaan oman luokan, oman koulun ja lähiympäristön uskontoihin, osana arkea ja juhlaa. Tutkitaan katolisen perinteen yhtäläisyyksiä muiden uskontojen kanssa.

S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla.

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä.

Sisältöjä:

-  Paasto

-  Katolista symboliikkaa

-  Pyhä Franciscus ja Pyhä Nikolaus esimerkkeinä katolisen kirkon pyhistä

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto. Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

S2 kuten tavoitteen T2 kohdalla.

UK S2 Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma tausta ja sen mahdollinen monikulttuurisuus ja moniuskontoisuus.

S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla.

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana tehtävänä. Opiskellaan alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja

-antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.

Sisältöjä:

-  Tutustutaan Raamatun kertomuksiin Jairoksen tyttärestä ja tuhlaajapojasta.

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat. Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UK S1 Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

UK S3 Opetuksessa pohditaan Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kertomusten avulla hyvän ja pahan tunnistamista ja erottamista. Pohditaan toisista välittämisen ja rehellisyyden merkitystä. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Opiskellaan alustavasti uskonnon keskeiset käsitteet kuten syntiinlankeemus, anteeksisaaminen ja -antaminen, oma ja yhteinen hyvä sekä näihin liittyvät keskeiset käskyt.

Sisältöjä:

-  UT:n kirjoituksia

-  Kertomuksia joistakin katolisen kirkon pyhistä henkilöistä esimerkkeinä oikeudenmukaisuudesta ja toisten ihmisten kunnioittamisesta

-  Keskustellaan katolisen perinteen ja muiden katsomusten tapojen yhtäläisyyksistä ja eroista.

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkon jäsenyys, kaste ja pyhä messu, ristinmerkki, Pyhä Kolminaisuus, Jeesus Kristus ja Jeesuksen elämän päätapahtumat. Tutustutaan keskeisiin katolisen uskonnon päivittäisiin rukouksiin. Tutustutaan omaan seurakuntaan ja kirkkorakennukseen sekä tarkastellaan Neitsyt Mariaa ja joitakin pyhiä ihmisiä.

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Sisältöjä:

-  Kertomuksia joistakin katolisen kirkon pyhistä esimerkkeinä toisten ihmisten ja luonnon kunnioituksesta

-  Esirukous

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

UK S1 Tutustutaan katoliseen uskontoon oppilaan perheen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkon jäsenyys.

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla

Sisältöjä:

-  UT:n kirjoituksia

-  Kertomuksia joistakin katolisen kirkon pyhistä henkilöistä esimerkkeinä oikeudenmukaisuudesta ja toisten ihmisten kunnioittamisesta

-  Keskustellaan katolisen perinteen ja muiden katsomusten tapojen yhtäläisyyksistä ja eroista

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa käsitellään esimerkkejä Jeesuksen ja ihmisten kohtaamisesta. Tutustutaan omaan suojeluspyhään ja oman seurakunnan suojeluspyhään sekä joidenkin pyhien ihmisten elämään.

Sisältöjä:

-  Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa.

-  Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia

-  Apostoli Paavali ja Apostolien teot

-  Apostolien teot (helluntai kirkon syntymäpäivä)

-  Tutustutaan lähetystyön alkuun (Paavalin elämä ja toiminta).

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

-  Kirkkovuoden juhlat

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

Sisältöjä:

-  Neitsyt Marian kirkko, sen arkkitehtuuri, seinämaalaukset ja lasimaalaukset

-  Kirkon toiminta nykypäivänä; kirkollisten toimitusten ja niihin osallistumisen merkitys omassa elämässä

-  Tutustutaan parannuksen ja eukaristian viettoon sekä niihin liittyvin kirkon esineisiin ja termeihin (alttari, hostia, tabernaakkeli, kalkki, pateeni, rippituoli).

-  Kirkonvierailu

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Sisältöjä:

-  Pyhän Messun rakenne ja symboliikka

-  Esirukoukset

-  Kirkkovuoden juhlat: joulu, pääsiäinen, helluntai

-  Juhlien vietto ja tavat

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

UK S1 Perehdytään Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Sisältöjä:

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

Sisältöjä:

-  Laajennetaan näkemystä katolisesta kirkosta maailmankirkkona.

-  Tutustutaan ortodoksisen ja luterilaisen kirkkoon Suomessa.

-  Muut uskonnot pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset juuret

-  Patriarkka Abrahamin merkitys juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen.

UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn tuntemista. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu.

Sisältöjä:

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus.

-  UT: laupias samarialainen

-  Rakkauden käsky

-  Kymmenen käskyä

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

-  Oikea käyttäytyminen omassa kirkossa ja muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa (aamunavaus jne.)

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  VT: 10 käskyä omien valintojen perustana

-  Omatunnon tutkistelu

-  Parannuksen sakramentin merkitys

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

Sisältöjä:

-  Näkyvä ja näkymätön kirkko

-  Neitsyt Maria kirkon äitinä

-  Kynttilänpäivä

-  Neitsyt Marian juhlat

-  Pyhäin ja poisnukkuneiden päivä

-  Uhri Vanhassa ja Uudessa Testamentissa sekä Pyhässä Messussa

-  Neitsyt Marian vierailu Elisabetin luona

-  Johannes Kastajan syntymä

-  Messun osat ja vuorotervehdysten vastaukset

-  Eukaristia ja parannuksen sekä papiksi vihkimisen sakramentit

T2 Ohjataan oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Kirkon esineitä, liturgiset värit ja vaatteet

-  Kirkon virat ja symbolit

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Vertauskuvia, esimerkiksi viiniköynnös, Nooan arkki

-  Kirkkovuoden juhlat (paasto ja pääsiäinen)

-  Papin tehtävät

-  Tutustuminen ruusukkorukoukseen ja ristitien hartauteen

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on myös opiskeltavan uskonnon oppi.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Uuden Testamentin päätapahtumiin katolisen kirkon elämässä.

Sisältöjä:

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

-  Katolisen kirkon kotisivut

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide. Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin. Pohditaan uskonnonvapauslain vaikutusta uskontojen ja kirkkojen asemaan Suomessa. Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri uskonnoissa ja ekumeeniseen ajatteluun.

Sisältöjä:

-  Ihminen Jumalan kuvana

-  Vapaa tahto; hyvä ja paha

-  Anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen

-  Lähimmäisenrakkaus

-  Keskustellaan lasten oikeuksista.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa. Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset juuret; alustava vertailu juutalaisuuden ja islamin sekä katolisen kristillisyyden välillä

-  Patriarkka Abrahamin merkitys juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa

-  Katolisen kirkon toiminta Helsingin seurakunnan alueella ja erityisesti Espoossa

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan oma ja toisten pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella.

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Katumus

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa. Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin. Pohditaan uskonnonvapauslain vaikutusta uskontojen ja kirkkojen asemaan Suomessa. Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri uskonnoissa, ekumeeniseen ajatteluun ja uskontodialogiin sekä Kirkkojen maailmanneuvostoon ja Suomen ekumeeniseen neuvostoon ja katolisen kirkon suhteeseen niihin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Sisältöjä:

-  Lähetyskäsky, laupeudenteot, rippi

-  Vastuu kaikista Jumalan kuvaksi luoduista ihmisistä

-  Kymmenen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys ja yhtäläisyydet juutalaisuuden ja islamin kanssa

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lasten oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

Ks. T8

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

Sisältöjä:

-  Kymmeneen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta.

Sisältöjä:

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

-  Laupeuden teot, lähimmäisenrakkaus

-  Ihmisarvoista keskustelu

-  Anteeksiantamus

-  Kymmenen käskyä

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

UK S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Sisältöjä:

-  Yhteinen keskustelu

-  Positiivinen uskonnonvapaus

-  Kirkon periaatteet ihmisen hyväksi toimimisessa, esimerkiksi katumuksen sakramentti ja hengellinen ohjaus

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on myös opiskeltavan uskonnon oppi.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Sisältöjä:

-  Perehdyttää oppilasta Vanhan testamentin päätapahtumiin aikajärjestyksessä ja havaitsemaan niiden yhteydet toisiinsa

-  Vanha liitto

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

-  Vanhan testamentin alkukertomukset, patriarkka kertomukset ja Israelin kansan vaellus Luvattuun maahan

-  Profeetat, kuninkaat ja sananlaskut

-  Kymmeneen käskyyn tutustuminen ja sen hahmottaminen

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

Sisältöjä:

-  Kirkkovuoden juhlat ja paasto

-  Karmeliitta-luostari Espoossa; sen arkkitehtuuri ja seinämaalaukset

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin kertomukset ja niiden tulkinta katolisessa perinteessä

-  Israelin kansan vaiheita: patriarkat, Joosef, Egyptin pakkotyö ja siitä vapautuminen

-  Kuninkaita ja profeettoja

-  Perehdytetään oppilasta uskonnollisen kielen erityispiirteisiin ja vertauskuvallisuuteen: luominen, käärme, hedelmä, mandala, palava pensas, voideltu

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Sisältöjä:

-  Opetellaan Raamatun käyttöä.

-  Rohkaistaan oppilasta osallistumaan yhteiseen keskusteluun, kuuntelemaan toisia ja ilmaisemaan itseään.

-  Perehdytetään oppilasta Raamattuun, Suomen katolisiin verkkosivuihin ja Fides-lehteen sekä nettisivuihin.

-  Ohjataan oppilasta erottamaan luotettavat ja epäluotettavat lähteet toisistaan.

-  Pohditaan, mikä on totuus.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

Sisältöjä:

-  Abrahamin uskontojen yhteiset piirteet, juuret ja henkimaailma, pyhät kirjat

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella.

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko ja muut uskonnot suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset juuret; alustava vertailu juutalaisuuden ja islamin sekä kristillisyyden välillä

-  Patriarkka Abrahamin merkitys juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen.

UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.

Sisältöjä:

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Jumala on luonnut ihmisen itsensä kaltaiseksi

-  Jumala on Rakkaus ja hyvyyden lähde

-  Toisen uskontoon kuuluvan kunnioittaminen

-  Ohjataan oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Sisältöjä:

-  Pohditaan eettisiä kysymyksiä Vanhan testamentin kertomusten kautta.

-  Perehdytään Kymmeneen käskyyn.

-  Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia.

-  Maailman luominen, ihmisen tottelemattomuus ja seuraus

-  Perisynti

-  Aabraham, Hagarin ja Ismaelin, Iisakin, Jaakobin ja Joosefin ja Mooseksen historia

-  10 käskyn syventyminen

-  Toisen ihmisen huomioon ottaminen

-  Omasta luopuminen toisen hyväksi

-  Luonnonsuojelu

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksia ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot.

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista.

Sisältöjä:

-  Kymmenen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Lapsen oikeuksien päivä 20.11.

-  Oppilas vähemmistön jäsenenä; koulun vähemmistöryhmiä

-  Lapsen oikeuksien sopimus omassa elämässä

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin kertomukset

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

-  Miten Jumalan antamat arvot vaikuttavat minun arvoihini?

-  Miten muiden mielipiteet vaikuttavat omiin mielipiteisiini?

-  Vastuu omista teoista

-  Omat teot arjessa kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

-  Tutustutaan Raamatun esimerkkeihin hyvän ja pahan kysymyksistä: esimerkiksi kuningas Daavidin taisteluja.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan ja Rakkauden kaksoiskäskyn tuntemista.

Sisältöjä:

-  Kymmenen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Omien ajatusten ja mielipiteiden kertominen ja perusteleminen

-  Toisen kuunteleminen ja mielipiteiden kunnioittaminen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä.

 

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen elämä ja opetus

-  Neitsyt Maria

-  Apostolit

-  Paavalin elämä ja lähetysmatkat

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon rituaalit sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Sisällöissä keskitytään uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

UK S1 Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan.

-  Tutustutaan pyhän Marian kirkkoon.

-  Tutustumiskäynti Espoon Karmeliitta-luostariin

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

Sisältöjä:

-  Raamatun kirjojen erityispiirteitä

-  Jeesuksen vertauskertomusten tulkinta

-  Uskonnollinen symboliikka juutalaisuudessa ja islamissa

-  Ekumenia medioissa

-  Laiva- ja kala-symbolien merkitys

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

Sisältöjä:

-  Ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa; kriittinen arviointi

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Uuden Testamentin päätapahtumiin. Opetuksessa käsitellään esimerkkejä Jeesuksen ja ihmisten kohtaamisesta.

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

Sisältöjä:

-  Ekumeeninen rukousviikko

-  Katolisuus Suomessa ja maailmassa

-  Ortodoksisen ja luterilaisen kirkon elämää Suomessa

-  Uskonnottomuus, ateismi ja maallistuminen

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa. Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

S3 Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  Mahdollisuuksien mukaan tutustumisretkiä lähiympäristön uskonnollisiin kohteisiin

-  Vatikaanin II kirkolliskokouksen dekreetti ei-kristillisistä uskonnoista

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon monimuotoisuus.

UK S1 Tärkeitä sisältöjä ovat katolisen uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.

Sisältöjä:

-  Luterilaiseen aamunavaukseen osallistuminen ja käyttäytyminen

-  Katoliseen messuun osallistuminen ja asianmukainen käyttäytyminen

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.

UK S13 Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen vuorisaarna: rakkauden laki, kärsimys, laupeuden teot

-  Armeliaisuus

-  Nikolaus, Franciscus, Birgitta, Ignatius Loyola, don Bosco, äiti Teresa

-  Ekumenia

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

UK S2 Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri uskonnoissa, ekumeeniseen ajatteluun ja uskontodialogiin sekä Kirkkojen maailmanneuvostoon ja Suomen ekumeeniseen neuvostoon ja katolisen kirkon suhteeseen niihin.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  Keskustellaan, miten Jeesus suhtautuu lapsiin (Jairoksen tytär).

-  20.11. Lapsen oikeuksien päivä

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä.

UK S2 Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnonkeskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.

UK S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen rakkauden käsky ja elämän todistus, rakkauden kaksoiskäsky

-  Tutustuminen Pietarin ja jonkun pyhimyksen elämäkertaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnonkeskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.

Sisältöjä:

-  Ajankohtaisten kysymysten eettistä pohdintaa Raamatun kertomusten ja pyhimysten esimerkkien pohjalta

-  Paasto ja kilvoittelu

-  Omien mielipiteiden perusteleminen ja muiden mielipiteiden kunnioittaminen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.

Sisältöjä:

-  Jumala elämän antajana ja kaiken luodun suojelijana, luottamus Jumalaan

-  Kerrotaan omia ajatuksia.

-  Harjoitellaan empatiataitoja.

-  Ihmisoikeudet; lasten oikeudet

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Tärkeitä sisältöjä ovat pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä uskontokritiikki.

UK S2 Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen.

Sisältöjä:

-  Kristinuskon synty ja kirkon alkuvaiheet

-  Kristittyjen vainot Rooman valtakunnassa

-  Kirkon laajeneminen vanhalla ja keskiajalla

-  Tutustutaan ristiretkiin ja niiden merkitykseen.

-  Perehdytään paaviuden historiaan.

-  Perehdytään luostarilaitoksen syntyyn ja tutustutaan katolisen kirkon tärkeimpien sääntökuntien (dominikaanit, fransiskaanit, jesuiitat sekä benediktiinit) historiaan ja merkitykseen katolisessa kirkossa ja yhteiskunnassa.

-  Perehdytään reformaatioon ja sen seurauksiin.

-  Perehdytään katolisen kirkon lähetystyöhön uudella ajalla Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

-  Käsitellään uskontojen luonnetta sekä perehdytään suuriin maailman uskontoihin sekä uusiin uskontoihin.

-  Tutustutaan uskontojen väliseen dialogiin.

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Perehdytään kirkon hallinnon kehittymiseen ja kirkolliskokousten päätösten sisältöihin kirkon alkuaikoina.

-  Syvennytään keskiajalla syntyneisiin katolisen kirkon hartausperinteeseen ja rukouksiin.

-  Käsitellään dominikaanien merkitystä Suomen kirkolliselle kehitykselle sekä opilliselle sivistykselle.

-  Tutustutaan katolisen lähetystyön saavutuksiin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

-  Perehdytään katolisen kirkon sääntökuntien ominaispiirteisiin.

-  Tutustutaan katolisen kirkon hallintorakenteeseen.

-  Perehdytään Vatikaanin II kirkolliskokouksen asiakirjoihin ja konsiilin merkitykseen kirkon uudistumiselle ja avautumiselle nykymaailmaan.

-  Katolinen kirkko universaalina maailmankirkkona

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Tutustutaan reformaatioon ja protestanttisten kirkkojen toimintaan ja uskon perusteisiin.

-  Tutustutaan suurten maailman uskontojen opin perusteisiin ja uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan.

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva uskonopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UK S3 Pohditaan monikulttuurisen ja

-uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Tutustutaan kristinuskon symboleihin ja katoliseen kirkkotaiteeseen sekä kirkkoarkkitehtuuriin.

-  Käsitellään suurten maailmanuskontojen symboleita ja uskontojen näkymistä yhteiskunnassa sekä ihmisten arkipäivän elämässä.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Käsitellään kirkkohistorian erityisluonnetta.

-  Perehdytään uskonnonvapauden lainsäädännön historiaan.

-  Tutustutaan Raamattuun sekä muiden suurten maailmanuskontojen pyhiin kirjoihin ja teksteihin.

-  Tutustutaan suurten maailmanuskontojen perustotuuksiin ja velvoittaviin käskyihin.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Tutustutaan luostarilaitoksen hengelliseen ja eettiseen traditioon.

-  Perehdytään katolisen kirkon lähetystyön vaikutuksiin Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

-  Perehdytään ihmisoikeuksien toteutumiseen alkuperäiskansojen parissa.

-  Tutustutaan suurten maailmanuskontojen käsityksiin ihmisarvosta.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Käsitellään paavin asemaa hengellisenä ja maallisena johtajana.

-  Mietitään uskon levittämisen kogrekaation merkitystä lähetystyössä alkuperäiskansoille.

-  Käsitellään katolisen kirkon sosiaaliseen hyvinvointiin ja oikeudenmukaisuuteen tähtäävää opetusta.

-  Tutustutaan suurten maailmanuskontojen näkemyksiin oikeudenmukaisesta maailmasta.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä uskontokritiikki. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Käsitellään katolisen kirkon opin perusteita luonnonsuojelussa ja ihmisarvoa koskevissa kysymyksissä.

-  Käsitellään uskontojen välisen dialogin merkitystä maailman rauhalle ja oikeudenmukaisuuden lisääntymiselle maailmassa.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Mietitään sääntökuntien ja maallikkosääntökuntalaisten merkitystä eettisen ulottuvuuden omaavissa kysymyksissä.

-  Perehdytään katolisen kirkon opin perusteisiin eettisissä kysymyksissä.

-  Tutustutaan katolisen kirkon järjestämään laupeudentyöhön.

-  Tutustutaan suurten maailmauskontojen näkemyksiin eettisissä kysymyksissä

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva uskonopin keskeisestä sisällöstä Tärkeitä sisältöjä ovat kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Vertaillaan katolisen kirkon oppia muiden uskontojen opin perusteisiin.

-  Tutustutaan Assisissa käytyjen uskontojen välisiin rauhankokouksiin ja uskontojen välisen dialogin merkitykseen maailmanrauhan edistäjänä.

-  Perehdytään uskonnon merkitykseen ihmisten arkielämässä ja identiteetin rakentajana.

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset.

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa.

UK S2 Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin.

Sisältöjä:

-  Raamattu pyhänä kirjana; sen synty ja leviäminen

-  Katolinen Raamatun tulkinta ja tutkimus

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset suurissa maailmanuskonnoissa; vertaileva näkökulma

-  Kirkkomusiikki

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn ja sen monimuotoisuuteen liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset.

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Raamatun rakenne ja sisällön vakiintuminen

-  Vanhan ja Uuden Testamentin sisältö

-  Pyhä Kolminaisuus Raamatussa ja kirkon uskossa

-  Uskonnollinen kirjallisuus

-  Kirkkovuosi ja kirkon liturgia eri puolilla maailmaa

-  Sakramentit ja sakramentaalit

-  Kirkkomusiikki

-  Raamattu jumalanpalveluksissa

-  Osallistutaan koululaisjumalanpalvelukseen.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena.

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja.

Sisältöjä:

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset suurissa maailmanuskonnoissa; vertaileva näkökulma

-  Uskonnottomuus ja maallistuminen Suomessa ja maailmassa

-  Islam ja Koraani

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Perehdyttää oppilasta tunnistamaan katoliseen perinteeseen ja islamiin liittyviä tapoja ja symboleja; niiden yhtäläisyydet ja erot

-  Katolinen kirjallisuus, elokuvat ja taide

-  Tunnistetaan uskonnollisia aiheita mediassa ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista.

Sisältöjä:

-  Raamattu pyhänä kirjana ja historiallisena dokumenttina

-  Tieteellinen Raamatun tulkinta ja tutkimus

-  Uskonnolliset aiheet mediassa ja niiden arviointi katolisesta näkökulmasta

-  Katolisten ja muiden lähteiden erot

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.

UK S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Sisältöjä:

-  Hengellinen elämä katolisessa kirkossa

-  Pyhimysten elämän esimerkki (Pyhä Henrik)

-  Parannuksen sakramentti apuna hengellisessä elämässä

-  Eurooppalaiset ihmisoikeuskäsitykset

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen.

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka.

UK S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Sisältöjä:

-  Hengellinen elämä muissa uskonnoissa

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UK S2 Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa.

S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla

UK S3 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Sisältöjä:

-  Perehdyttää oppilasta tutustumaan katolisen kirkon eskatologiaan

-  Ihmisen elämä ja kuolema

-  Elämä kuoleman jälkeen

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutuksia hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemista.

Sisältöjä:

-  Hengellinen elämä katolisessa kirkossa

-  Eettisiä valintoja ja niiden seurauksia

-  Hengellinen kasvu muissa uskonnoissa

T10 rohkaista oppilaita kohtamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa, jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä. Keskeisinä aiheina ovat uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

Sisältöjä:

-  Tapakulttuuri eri uskonnoissa ja katsomuksissa sekä niiden tuntemisen merkitys kansainvälisessä yhteistyössä ja kohtaamisissa.

-  Tässä voidaan tehdä yhteistyötä toisten katsomusaineiden ryhmien kanssa.

-  Lähteenä opettajan materiaali Askelia katsomusdialogiin

 
  Alkuun

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa.

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin keskeisestä sisällöstä. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä.

UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemista.

Sisältöjä:

-  Tutustutaan jumalanpalvelusten kaavoihin ja sisältöihin ja kirkkotaiteeseen kirkkomatkalla.

-  Katolinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UK S1 Opetuksessa syvennetään Raamatun ja Tradition tuntemusta sekä tietämystä uskon ja kristillisen elämän perusasioista. Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle. Perehdytään katolisen kirkon toimintaan Suomessa. Tutustutaan keskeisimpiin kirkollisen ja uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UK S3 Opetuksessa pohditaan ihmisen vapautta valita elämänsä tavoitteet. Pohditaan monikulttuurisen ja -uskontoisen yhteiskunnan arvoja. Syvennetään moraaliopetuksen, käskyjen ja hyveiden tuntemista. Pohditaan kirkon opetusta synnistä ja sen olemuksesta yksilön, kirkon ja yhteiskunnan kannalta sekä seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyviä moraalikysymyksiä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Tutustutaan messun kaavoihin ja sisältöihin.

-  Katolinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

-  Elämän tarkoitus ja kuolema

-  Paastoaminen; kasvu ihmisenä

-  Eettinen ajattelu; vapaus ja vastuu, hyvän ja pahan käsite ja synti

-  Tutkitaan katolisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta.

-  Syvennetään tietoa katolisen kirkon käytänteistä hyvän elämän tukena.

-  Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa.

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa.

UK S2 Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa. Tutustutaan katoliseen ja muuhun uskonnolliseen kirjallisuuteen.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka.

 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa.

UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin. Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

UK S3 Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Omaan elämään ja yhteiskunnan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä

-  Suomessa toimivia kirkkoja ja yhteisöjä

-  Ekumeeninen liike, hinduismi, buddhalaisuus

-  Uudet uskonnot

-  Uskonnottomuuden ja maallistumisen ero

-  Median informaatio uskonnoista, mm. eri uskontojen kotisivut

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arviomaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit.

UK S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 Perehdytään suuriin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin. Tutustutaan muiden uskontojen suhtautumiseen kuolemaan ja tuonpuoleiseen. Perehdytään katolisen kirkon käymään dialogiin muiden uskontojen kanssa.

Sisältöjä:

-  Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys katolisen kirkon näkökulmasta.

-  Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.

-  Uskontunnustus sekä siihen liittyvä keskeinen katolinen sanasto

-  Maailmanuskontojen vaikutuksia kulttuuriin, elämäntapoihin ja taiteisiin

-  Katolisen kirkon dialogia muiden uskontojen kanssa

-  Uskontodialogi

-  Maailman synty eri uskonnoissa ja luonnontieteissä

-  Elämä kuoleman jälkeen eri uskonnoissa ja luonnontieteissä

-  Assisin ensimmäinen rauhankokous

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset.

UK S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Sisältöjä:

-  Kirkon opillinen kehitys

-  Katolisen kirkon ja muiden uskontojen moraalin perusta

-  Etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat katekismuksen mukaan

-  Avioliitto ja perhe

-  Uskontunnustus ja kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen katolinen sanasto

-  Ihmisoikeudet

-  Elämän arvo Jumalan lahjana

-  Toivo; myönteisten tunteiden voima

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon oppi ja opetukset.

UK S1 Autetaan oppilaita saamaan kokonaiskuva sakramenteista ja uskonopin keskeisestä sisällöstä. Tärkeitä sisältöjä ovat kuolema ja iankaikkinen elämä, pyhäksi julistaminen, paavin erehtymättömyys sekä kirkon historian tärkeimmät tapahtumat ja viimeisimpien kirkolliskokousten merkitys kirkon elämälle.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Sisältöjä:

-  Valinnan vapaus ja synti eri uskonnoissa; hyveet ja paheet; armon tila

-  Kasvu ihmisenä katolisessa ja muissa uskonnoissa

-  Katolinen ihmis- ja pelastuskäsitys

-  Katolinen opetus ja ihmisoikeudet

-  Eettinen ajattelu, vapaus ja vastuu

-  Asketismi ja hengellinen ohjaus ilmiöinä

-  Vatikaani II Konsiilin asiakirjat

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UK S3 Tutkitaan katolisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Elämänarvo, rakkaus, pyhyys, usko, sielu, rauha Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa.

Sisältöjä:

-  Uskontojen ja katolisen kirkon kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että maailmassa

-  Uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi

-  Laupeuden teot, toisten huomaaminen ja auttaminen, elämän tarkoitus

-  Uskonnon ja tieteen vertailu

-  Keskustellaan suhtautumisesta esimerkiksi terrorismiin ja luonnonkatastrofeihin.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia

ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin.

UK S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta ja maailmanrauhaa.

UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Sisältöjä:

-  Katolinen ihmiskäsitys

-  Omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä

-  Dekalogin ja kirkon käskyjen vaikutusta arkkielämään

-  Arvot eri kulttuureissa ja uskonnoissa

-  Luonteenvahvuuksien ja hyveiden diagnosoiminen

-  Laupeudenteot

-  Vapaus ja vastuu koko luomakunnasta sekä itsestä

-  Ekologinen ajattelu

T10 rohkaista oppilaita kohtamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon oppi ja opetukset sekä levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UK S2 Opetuksessa keskeistä on eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen sekä niiden jäsenten kohtaaminen ekumenian hengessä. Syvennetään oppilaiden tietämystä luterilaisuuden ja ortodoksisuuden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan arvomaailmaan. Tutustutaan syvällisemmin Suomen ekumeenisen neuvoston toimintaan sekä ekumenian periaatteisiin ja päämääriin.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

UK S3 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Sisältöjä:

-  Ekumeeninen liike

-  Rauhanliike

-  Luonnonsuojeluliike

-  Taizé ja Assisi

-  Työetiikka

-  Pappi, nunna

-  Juutalainen, hindu, muslimi, ateisti

  Alkuun