Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1 ja 2

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokkia 1–2 opetetaan yhdessä. Toisella vuosiluokalla syvennetään ensimmäisen vuosiluokan sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa

S1 Opetus aloitetaan tutustumalla oppilaan perheeseen: suku, historia, uskonto tai katsomus sekä erilaiset perheet.

UO S1 Opetuksessa otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yhteys ortodoksisuuteen ja muihin kirkkoihin tai katsomuksiin. Opetuksessa aloitetaan mysteerioiden tarkastelu osana perheen ja lapsen omaa elämää. Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot.

UO S2 Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Tutustutaan oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.

S3 Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista.

UO S3 Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin.

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1:

-  Jumalanpalvelukset, sakramentit ja muut pyhät toimitukset perheiden elämässä

-  Pyhittäjä Herman Alaskalainen; Espoon Tapiolan ortodoksisen kirkon nimikkopyhä

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja 2:

-  Keskustellaan oppilaiden perheissä ja lähiympäristössä vaikuttavista uskonnoista ja katsomuksista.

-  Oma nimipäivä ja nimikkopyhä

-  Kirkkovuoden suuria juhlia

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:

-  Paastotavat perheissä

-  Jumalanpalvelukset, sakramentit ja muut pyhät toimitukset perheiden elämässä, syntymä ja kuolema, vainajien muistelu

-  Seurakunnan toiminta, ortodoksinen kerhotoiminta ja monikulttuurinen toiminta Espoossa

-  Pyhittäjä Herman Alaskalainen; Espoon Tapiolan ortodoksisen kirkon nimikkopyhä

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin

käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja. Tarkastellaan oman uskonnon keskeisiä käsitteitä ja symboleita sekä uskonnon monimuotoisuutta.

UO S1 Tutustutaan alustavasti oman uskonnon piirteisiin ja kirkon keskeisiin käsitteisiin, sanastoon ja symboleihin sekä erilaisiin jumalanpalveluksiin. Tutkitaan kirkkoa rakennuksena. Tutustutaan omaan seurakuntaan Tutustutaan oppilaan omaan nimikkopyhään.

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1

-  Tutustutaan liturgiaan osallistumalla koululaisliturgiaan

-  Joitakin mysteerioita, erityisesti kaste, mirhavoitelu ja ehtoollinen

-  Jeesuksen ja joidenkin pyhien ihmisten elämää ja opetuksia

-  Lähimmäisenrakkaus

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja 2:

-  Ikonit ja niiden värisymboliikka, risti symbolina

-  Ortodoksipappi ja hänen tunnuksensa

-  Suojeluspyhät, oma nimipäivä ja nimikkopyhä

-  Kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana

-  Ristinmerkki ja Pyhän Kolminaisuuden persoonat

-  Kirkkovuoden suuria juhlia

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:

-  Paasto

-  Raamattu pyhänä kirjana

-  UT:n kertomuksia, kertomuksia joistakin pyhistä henkilöistä

-  Tutustutaan liturgiaan osallistumalla koululaisliturgiaan

-  Joitakin mysteerioita, erityisesti kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen ja katumus

-  Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko Tapiolassa, sen arkkitehtuuri ja seinämaalaukset

-  Jeesuksen ja joidenkin pyhien ihmisten elämää ja opetuksia

-  Ihminen Jumalan kuvana

-  Lähimmäisenrakkaus

T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihin

S1 Tärkeitä opetuksen sisältöjä ovat oman uskonnon juhlat ja pyhät ajat sekä erilaisten juhlien sisältö, merkitys ja viettotavat.

UO S1 Tutustutaan ortodoksisen kirkkovuoden keskeisimpiin juhliin vuoden kristillisen juhlakierron mukaisesti. Tarkastelussa otetaan huomioon kirkkovuoden juhlien perinteet ja tavat sekä joitakin niihin liittyviä pyhiä ihmisiä.

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1:

-  Keskeisiä rukouksia ja veisuja

-  Joitakin mysteerioita, erityisesti kaste, mirhavoitelu ja ehtoollinen

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja 2:

-  Kirkkovuoden suuria juhlia

-  Paasto

-  Suojeluspyhät

-  Keskeisiä rukouksia ja veisuja

-  Tutustutaan liturgiaan osallistumalla koululaisliturgiaan

-  Ortodoksisia tapoja, esim. vedenpyhitys, kodinpyhitys ja panihida

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:

-  UT:n kertomuksia, kertomuksia joistakin pyhistä henkilöistä

-  Joitakin mysteerioita, erityisesti kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen ja katumus

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön

uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaan kouluyhteisön sekä lähiympäristön uskonnot ja niiden keskeiset tavat ja juhlat. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

UO S2 Tutustutaan oman luokan oppilaiden, koulun ja lähiympäristön uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen koulun arjen tapahtumien ja juhlien yhteydessä. Opetuksessa huomioidaan juhlien sisällöissä tai kirkollisissa tapahtumissa mahdollinen ortodoksinen näkökulma. Tutustutaan oppilaan ortodoksiseen perinnetaustaan osana monikulttuurista ortodoksisuutta.

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja 2:

-  Oman uskontoryhmän monikulttuurisuus

-  Muita kirkkoja ja uskontoja oppilaan lähiympäristössä (perheessä, koulussa ja yhteisössä)

-  Uskonnottomuus

-  Kristittyjen yhteiset juhlat

-  Koulun muiden uskontojen juhlia

-  Mahdollisuuksien mukaan esim. vieraillaan luterilaisessa lähikirkossa

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaan

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

UO S3 Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin.

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja 2:

-  Ihminen Jumalan kuvana

-  Vapaa tahto; hyvä ja paha

-  Anteeksipyytäminen ja -antaminen

-  Lähimmäisenrakkaus

-  Keskustellaan lasten oikeuksista

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:
- Eettisyyteen kasvaminen

-  Raamatun kertomusten ja oppilaan omien kokemusten avulla

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys.

UO S3 Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin.

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja 2:

-  Ks. sisällöt T5

-  Keskustelua ortodoksisen perinteen ja muiden katsomusten tapojen yhtäläisyyksistä ja eroista

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:

-  UT:n kertomuksia, kertomuksia joistakin pyhistä henkilöistä esimerkkeinä oikeudenmukaisuudesta ja toisten ihmisten kunnioituksesta

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä

tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

UO S3 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä opetus vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden Testamentin kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.

Mahdollisia sisältöjä luokalla 1:

-  Esimerkkinä kertomuksia joistakin pyhistä ihmisistä

Mahdollisia sisältöjä luokilla 1 ja 2:

-  Ks. sisällöt T5

-  Esirukous

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

Mahdollisia sisältöjä luokalla 2:

-  UT:n kertomuksia, kertomuksia joistakin pyhistä henkilöistä esimerkkeinä oikeudenmukaisuudesta ja toisten ihmisten ja luonnon kunnioituksesta

-  Otetaan esille seurakuntien diakoniatyön joitakin toimintamuotoja

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä

S1 Opetuksen sisällöksi valitaan myös oman uskonnon kertomuksia, perinteitä ja tapoja.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

UO S3 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksiseen ihmiskäsitykseen liittyvä opetus vapaudesta ja vastuusta sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. Pyritään eläytymään toisen asemaan ja pohditaan ihmiselämään liittyviä kysymyksiä kuten toisesta välittäminen, anteeksiantaminen, rehellisyys, huolenpito, rakkaus niin perheessä kuin kouluyhteisössäkin. Selvitetään YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkitystä oppilaan omassa elämässä. Tarkastellaan elämää ja kuolemaa sekä eettisiä kysymyksiä Vanhan ja Uuden Testamentin kertomusten ja arjen esimerkkien avulla.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Ks. sisällöt T5, T6 ja T7

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (A)

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokkien 3 ja 4 opetussuunnitelmat on jaettu kahteen A- ja B-taulukkoihin. Niitä käytetään vuorovuosin. Vuosiluokkien 5 ja 6 opetussuunnitelmat on jaettu kolmeen taulukkoon. Taulukoiden A ja B sisällöt on tarkoitettu opetettaviksi vuorovuosin. Taulukko C:ssä on kuudennen vuosiluokan toisen vuosiviikkotunnin sisällöt.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on myös opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin alkukertomukset, patriarkkakertomukset ja Israelin kansan vaellus Luvattuun maahan

-  Profeetat, kuninkaat ja sananlaskut

-  Ortodoksisen kirkon tulkinnat Vanhan testamentin kertomuksista

-  Kymmeneen käskyyn tutustuminen ja sen hahmottaminen, mistä niissä on kyse

-  Ihmisen tehtävä luomakunnasta huolehtimisessa

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia kuvaavat ikonit ja veisut

-  Kirkkovuoden juhlat ja paasto

-  Paastorukous

-  Koululaisliturgiaan osallistuminen kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella.

-  Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko Tapiolassa, sen arkkitehtuuri ja seinämaalaukset

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin ennuskuvat Uuden testamentin tapahtumista ortodoksisen kirkon tulkinnan mukaisesti

-  Ikonien ja muun kirkkotaiteen symboliikka

-  Kirkon toiminta nykypäivänä; kirkollisten toimitusten ja niihin osallistumisen merkitys omassa elämässä

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen.

Sisältöjä:

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona.

Sisältöjä:

-  Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset juuret, alustava vertailu juutalaisuuden ja islamin sekä ortodoksisen kristillisyyden välillä

-  Patriarkka Abrahamin merkitys juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa

-  Ortodoksisen kirkon toiminta Helsingin seurakunnan alueella ja erityisesti Espoossa

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.

Sisältöjä:

-  Ks. T5

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen.

UO S3 Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus.

Sisältöjä:

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella.

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

UO S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Ks. T1; Vanhan testamentin kertomukset

-  Kymmeneen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys ja yhtäläisyydet juutalaisuuden ja islamin kanssa

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin kertomukset (Ks. T1) ja niiden tulkinta ortodoksisessa perinteessä

-  Ihmisen tehtävä luomakunnasta huolehtimisessa

-  Ortodoksinen opetus ajan pyhittämisestä, rukouksesta ja ihmisestä Jumalan kuvana

-  Kymmeneen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

Sisältöjä:

-  Pohditaan eettisiä kysymyksiä Vanhan testamentin kertomusten (Ks. T1) kautta.

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S1 kuten tavoitteen T11 kohdalla

UO S1 kuten tavoitteen T11 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla

Sisältöjä:

Ks. sisällöt T11

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (B)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa.

Sisältöjä:

-  Uuden testamentin kertomukset Jeesuksen elämänvaiheista ja opetuksista

-  Ylösnousemuksen ilo ja ortodoksisen kirkon tulkinta pelastuksesta

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia kuvaavat ikonit ja veisut

-  Kirkkovuoden juhlat ja paasto

-  Koululaisliturgiaan osallistuminen kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella

- Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko Tapiolassa, sen arkkitehtuuri ja seinämaalaukset

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ym. kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Ikonien ja muun kirkkotaiteen symboliikka

-  Ajan pyhittäminen

-  Uuden testamentin kertomuksiin perustuvat kirkkovuoden juhlat sekä niihin liittyvät veisut ja ikonit

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

-  Haetaan tietoa YK:sta esimerkiksi internetin avulla.

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Koululaisliturgiaan osallistuminen kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen vertaukset ja niiden eettinen opetus

-  Ortodoksisen kirkon tulkinta pelastuksesta

-  Lähimmäisen kohtaaminen, erilaisuuden kohtaaminen

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus kristinuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa sekä uskonnottomassa ajattelussa

-  Lasten oikeudet

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen opetus ajan pyhittämisestä, rukouksesta ja ihmisestä Jumalan kuvana

-  Lähimmäisen kohtaaminen, erilaisuuden kohtaaminen

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Sisältöjä:

-  Uuden testamentin kertomukset (Ks. T1) ja niiden tulkinta ortodoksisessa perinteessä

-  Ortodoksinen opetus ajan pyhittämisestä, rukouksesta ja ihmisestä Jumalan kuvana

-  Lähimmäisen kohtaaminen, erilaisuuden kohtaaminen

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Uuden testamentin kertomusten eettinen opetus (Ks. T1)

-  Lähimmäisenrakkauden toteuttaminen käytännössä erilaisten ihmisten kesken

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Sisältöjä:

-  Lasten oikeudet ja kaikkien ihmisten tasavertaisuus Jeesuksen opetusten valossa

-  Ylösnousemuksen ilo ja ortodoksisen kirkon tulkinta pelastuksesta

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (A)

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokkien 3 ja 4 opetussuunnitelmat on jaettu kahteen A- ja B-taulukkoihin. Niitä käytetään vuorovuosin. Vuosiluokkien 5 ja 6 opetussuunnitelmat on jaettu kolmeen taulukkoon. Taulukoiden A ja B sisällöt on tarkoitettu opetettaviksi vuorovuosin. Taulukko C:ssä on kuudennen vuosiluokan toisen vuosiviikkotunnin sisällöt.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa.

Sisältöjä:

-  Raamattu pyhänä kirjana; miten Raamattua luetaan

-  Kirkon synty, apostoli Paavali ja Apostolien teot

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon rituaalit sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Sisällöissä keskitytään uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet ja kirkolliset toimitukset. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan

-  Tutustutaan pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkkoon, sen ikoneihin ja seinämaalauksiin.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin.

Sisältöjä:

-  Raamatun kirjojen erityispiirteitä, esimerkiksi Sananlaskujen ja Jeesuksen vertauskertomusten tulkinta

-  Ortodoksisuus mediassa

-  Uskonnollinen symboliikka juutalaisuudessa ja islamissa

-  Ekumenia medioissa, laivasymbolin merkitys

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.

S3 Tutustutaan eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Raamattu pyhänä kirjana; miten Raamattua luetaan

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Ortodoksisuus Euroopassa ja muualla maailmassa

-  Mediakriittisyys tiedonetsinnässä

-  Ortodoksisuus ja ekumenia mediassa

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UO S1 Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona.

Sisältöjä:

-  Kirkon synty, Paavali, Apostolien teot

-  Ortodoksisuus Euroopassa ja muualla maailmassa

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus Euroopassa ja lähialueilla

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Vertailua kristinuskon (ortodoksisuuden), juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Mahdollisuuksien mukaan tutustumisretkiä lähiympäristön uskonnollisiin kohteisiin

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon tavat ja rituaalit.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.

Sisältöjä:

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus Euroopassa ja lähialueilla

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.

UO S3 Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Eurooppalaiset ihmisoikeuskäsitykset

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus Euroopassa ja lähialueilla

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Ekumenia

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

UO S2 Tutustutaan alustavasti uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Tutustutaan eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Eurooppalaiset ihmisoikeuskäsitykset

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä.

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Sisältöjä:

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Ekumenia

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Harjoitellaan mediakriittisyyttä.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Tutustutaan alustavasti eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Eurooppalaiset ihmisoikeuskäsitykset

-  Ekumenia

-  Positiivinen uskonnonvapaus

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (B)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä.

Sisältöjä:

-  Ortodoksisen kirkon tunnuspiirteet, esimerkiksi papisto, kirkkorakennus ja siihen liittyvä symboliikka, arkkitehtuuri, kirkkotaide, kirkkomusiikki

-  Ortodoksinen jumalakäsitys, ihmiskäsitys ja maailmankuva

-  Kymmenen käskyä ja Vuorisaarna sekä niiden merkitys nykypäivänä

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan.

-  Tutustutaan pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkkoon, sen ikoneihin ja seinämaalauksiin.

-  Ortodoksisen kirkon tunnuspiirteet, esimerkiksi papisto, kirkkorakennus ja siihen liittyvä symboliikka, arkkitehtuuri, kirkkotaide, kirkkomusiikki

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Ortodoksisen kirkon tunnuspiirteet, esimerkiksi papisto, kirkkorakennus ja siihen liittyvä symboliikka, arkkitehtuuri, kirkkotaide, kirkkomusiikki

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UO S1 Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Tutustutaan ortodoksisiin kirkollisiin järjestöihin ja niiden toimintaan Suomessa ja ulkomailla.

-  Diakoniatyö ja lähetystyö

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

Sisältöjä:

-  Kymmenen käskyä ja Vuorisaarna sekä niiden merkitys nykypäivänä

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet. Tutkitaan kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Sisältöjä:

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan.

-  Ortodoksinen jumalakäsitys, ihmiskäsitys ja maailmankuva

-  Kirkkorakennus ja siihen liittyvä symboliikka

-  Arkkitehtuuri, ikonitaide, kirkkomusiikki

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen jumalakäsitys, ihmiskäsitys ja maailmankuva

-  Eettiset valinnat ja niiden seuraukset

-  Globaali vastuu ja Kirkon rooli siinä, esimerkiksi Filantropia-järjestön toiminta ja patriarkka Bartolomeoksen toiminta ympäristönsuojelun hyväksi

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Eettiset valinnat ja niiden seuraukset

-  Ihmisoikeudet, lasten oikeudet

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

Sisältöjä:

-  Eettiset valinnat ja niiden seuraukset

-  Globaali vastuu ja Kirkon rooli siinä, esimerkiksi Filantropia-järjestön toiminta ja patriarkka Bartolomeoksen toiminta ympäristönsuojelun hyväksi

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutustutaan alustavasti uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen jumalakäsitys, ihmiskäsitys ja maailmankuva verrattuna muihin ajatusmalleihin

-  Tarkastellaan ortodoksisuutta mediassa.

-  Eettiset valinnat ja niiden seuraukset

-  Ihmisoikeudet, lasten oikeudet

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen jumalakäsitys, ihmiskäsitys ja maailmankuva

-  Eettiset valinnat ja niiden seuraukset

-  Globaali vastuu ja Kirkon rooli siinä

-  Ihmisoikeudet, lasten oikeudet

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 (C)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Sakramentit

-  Jumalanpalvelukset

-  Sakramentaliat

-  Ajan pyhittäminen, kirkkovuosi ja paastot

-  Pyhät ihmiset ja uuspyhät

-  Paikallisiin pyhiin tutustuminen, esimerkiksi Aleksander Hotovitskij

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Pyhien toimitusten tekstejä, kirkkovuoden juhlien veisuja ja ikoneita

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

UO S1 Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Haetaan tietoja esimerkiksi luostareista, pyhistä ihmisistä ja uuspyhistä.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 kuten tavoitteen T4 kohdalla.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Luostarit

-  Pyhät ihmiset ja uuspyhät

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon tavat ja rituaalit.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.

Sisältöjä:

-  Sakramentit

-  Jumalanpalvelukset

-  Sakramentaliat

-  Ajan pyhittäminen, kirkkovuosi, paastot

-  Luostarit

-  Kuinka erilaisissa toimituksissa käyttäydytään?

-  Kuinka luostarivierailulla käyttäydytään?

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen.

Sisältöjä:

-  Kirkon periaatteet ihmisen hyväksi toimimisessa, esimerkiksi katumuksen sakramentti ja hengellinen ohjaus

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokat 7–9 opetetaan vuorokursseina, yhtenä vuonna 7. luokan kurssi, seuraavana 8. luokan ja sitä seuraavana 9. luokan kurssi.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset.

UO S1 Syvennetään tietämystä Raamatusta kirjana ja tutkitaan sen syntyhistoriaa, sisältöä ja käyttöä kirkon toiminnassa.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, suomalaisten muinaisuskontoon ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä kuten uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.

UO S3 Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Raamatun synty Jumalan inspiraation ja ihmisen ajattelun yhteistyönä

-  Ortodoksinen (patristinen) Raamatun tulkinta ja tutkimus; Raamattu pyhänä kirjana ja historiallisena dokumenttina

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset suurissa maailmanuskonnoissa; vertaileva näkökulma

-  Juutalaisuus ennen ja nyt; holokausti ja sen merkitys juutalaisuudelle

-  Islam: peruspilarit uskon perustana

-  Elämänkaarijuhlat ja suhtautuminen kuolemaan eri uskonnoissa ja katsomuksissa; yhtäläisyydet ja erot ortodoksiseen perinteeseen verrattuna

-  Hindulaisuus ja buddhalaisuus

-  Kiinan ja Japanin uskonnot

-  Suomalainen muinaisusko ja sen näkyminen nykykulttuurissa, esimerkiksi vainajienmuistelutavat ortodoksisuudessa (grobu)

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Raamatun synty

-  Raamatun kirjojen ryhmittely; sisältöjen kertaus tarpeen mukaan

-  Viisauskirjallisuuden merkitys

-  Ortodoksinen (patristinen) Raamatun tulkinta ja tutkimus; Raamattu pyhänä kirjana ja historiallisena dokumenttina

-  Kuinka Raamattua käytetään?

-  Tradition ja Raamatun suhde ortodoksisessa ajattelussa

-  Raamattu jumalanpalveluksissa; osallistutaan koululaispalvelukseen

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin.

Sisältöjä:

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset suurissa maailmanuskonnoissa; vertaileva näkökulma

-  Holokausti ja juutalaisuus nykyisin

-  Islam: peruspilarit uskon perustana

-  Elämänkaarijuhlat eri uskonnoissa ja katsomuksissa; yhtäläisyydet ja erot ortodoksiseen perinteeseen verrattuna

-  Hindulaisuus ja buddhalaisuus

-  Kiinan ja Japanin uskonnot

-  Suomalainen muinaisusko ja sen näkyminen nykykulttuurissa, esimerkiksi vainajienmuistelutavat ortodoksisuudessa (grobu)

-  Hyvän elämän ihanteet eri uskonnoissa

-  Hengellinen kasvu omassa ja muissa uskonnoissa

-  Uskonnottomuuden käsite

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UO S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Juutalaisuus nykyisin

-  Islamin monet kasvot

-  Elämänkaarijuhlat eri uskonnoissa ja katsomuksissa; yhtäläisyydet ja erot ortodoksiseen perinteeseen verrattuna

-  Hindulaisuus ja buddhalaisuus

-  Kiinan ja Japanin uskonnot

-  Suomalainen muinaisusko ja sen näkyminen nykykulttuurissa, esimerkiksi vainajienmuistelutavat ortodoksisuudessa (grobu)

-  Idän uskontojen vaikutus populaarikulttuuriin ja nykyilmiöihin

-  New age -ajattelu

-  Uuspakanuus ja uskonnolliset lahkot

-  Uskonnoista syntyneitä erilaisia ilmiöitä arjessa, esimerkiksi jooga, meditaatio jne.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen (patristinen) Raamatun tulkinta ja tutkimus; Raamattu pyhänä kirjana ja historiallisena dokumenttina

-  Tieteellinen Raamatun tulkinta ja tutkimus

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset suurissa maailmanuskonnoissa; vertaileva näkökulma

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä. Keskeisenä sisältönä on perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen. Uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Sisältöjä:

-  Holokausti ja sen vaikutus ihmiskuntaan

-  Hyvän elämän ihanteet eri uskonnoissa

-  Hengellinen kasvu omassa ja muissa uskonnoissa

-  YK:n toiminta

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä ja tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen.

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka.

UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua.

Sisältöjä:

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset suurissa maailmanuskonnoissa; vertaileva näkökulma

-  Hyvän elämän ihanteet eri uskonnoissa

-  Erilaisten ihanteiden näkyminen mediassa ja populaarikulttuurissa

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti.

UO S3 Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Sisältöjä:

-  Holokausti ja juutalaisuus nykyisin

-  Hyvän elämän ihanteet eri uskonnoissa

-  Ihmisoikeudet

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Hyvän elämän ihanteet eri uskonnoissa

-  Hengellinen kasvu omassa ja muissa uskonnoissa

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä. Keskeisinä aiheina ovat uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä, tämän ajan uskonnollisuuteen sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Keskeisinä sisältöinä ovat suuret maailmanuskonnot, niiden tapakulttuuri ja erityispiirteet, ja uudemman ajan uskonnot sekä perehtyminen uskontojen välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin suhteessa toisiinsa ja ortodoksisuuteen.

Sisältöjä:

-  Tapakulttuuri eri uskonnoissa ja katsomuksissa sekä niiden tuntemisen merkitys kansainvälisessä yhteistyössä ja kohtaamisissa

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokat 7–9 opetetaan vuorokursseina, yhtenä vuonna 7. luokan kurssi, seuraavana 8. luokan ja sitä seuraavana 9. luokan kurssi.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S2 Keskeisenä aiheena on uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin.

UO S2 Tutustutaan suomalaisten muinaisuskontoon. Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

Sisältöjä:

-  Kristinuskon juutalainen pohja; lyhyesti Abrahamista Jeesukseen

-  Ylösnousemuksesta ensimmäisen seurakunnan syntyyn

-  Paavalin työn merkitys ja seuraukset Apostolien kokous

-  Marttyyrikirkko

-  Jumalanpalvelukset ja pyhät toimitukset alkukirkossa; muutos nykypäivään, osallistuminen koululaispalvelukseen

-  Kristittyjen vainojen loppu

-  Asketismi, luostarilaitoksen synty

-  1.–6. Kirkolliskokous

-  Orientaaliset ortodoksiset kirkot

-  Islamin ilmestyminen; syntyhistoria ja islamin vaikutus Bysantin keisarikuntaan

-  7. kirkolliskokous ja luostarien vaikutus siihen

-  Bysanttilainen ajattelu; kirkkoisät, Filokalia

-  Suuri skisma

-  Lännen kirkko reformaatioon saakka

-  Bysantin heikentyminen vuoteen 1453

-  Ottomaanivalta

-  Venäjän ortodoksisen kirkon historia

-  Ortodoksiset patriarkaatit

-  Suomen ortodoksisen kirkon historia; kuinka nykytilanteeseen on tultu

-  Seurakunnat, hiippakunnat ja kirkkokunnat Suomessa

-  Ortodoksisuuden historia pääkaupunkiseudulla (mahdollisuuksien mukaan kierrokset eri kohteissa; kirkot, hautausmaa)

-  Uskontojen välinen yhteistyö Suomessa, ekumenia

-  Vanhan testamentin historia; juutalaisuus

-  Islamin synty

-  Katolisuus: yhtäläisyydet ja erot

-  Protestanttisuuden synty

-  Kristillinen ajattelu ja ihmisoikeudet; kristinuskon tekemä muutos yhteiskunnallisessa ajattelussa

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön sekä kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.

Sisältöjä:

Ks. sisällöt T1

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kristinuskon saapumiseen Suomeen idästä ja lännestä. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.

S2 Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa. Keskeisinä aiheina ovat uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Perehdytään ortodoksisiin patriarkaatteihin ja muihin ortodoksisiin tai sitä lähellä oleviin kirkkoihin. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

Sisältöjä:

-  Kristinuskon juutalainen pohja; lyhyesti Abrahamista Jeesukseen

-  Islamin ilmestyminen; syntyhistoria ja islamin vaikutus Bysantin keisarikuntaan

-  Suuri skisma

-  Lännen kirkko reformaatioon saakka

-  Ottomaanivalta

-  Vanhan testamentin historia; juutalaisuus

-  Islamin synty

-  Katolisuus: yhtäläisyydet ja erot

-  Protestanttisuuden synty

-  Ortodoksiset patriarkaatit

-  Uskontojen välinen yhteistyö Suomessa, ekumenia

-  Uskonnottomuus ja ateismi

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin.

UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

Sisältöjä:

-  Ikonitaiteen kehitys ja ikonoklasmi; luostarien ja kirkkoisien vaikutus

-  Juutalaisuuden ja islamin vaikutus kirkon historiassa

-  Suuri skisma

-  Paavi ja patriarkat

-  Ortodoksisten patriarkaattien nykytilanne

-  Ekumeeninen toiminta

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeä sisältö opetuksessa on uskontunnustus.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä uskontokritiikki. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Perehdytään kristillisen kirkon leviämiseen, katoliseen ja luterilaiseen kirkkoon sekä muihin keskeisimpiin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä.

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua.

Sisältöjä:

-  Apostolien kokous

-  1.–6. Kirkolliskokous

-  7. kirkolliskokous ja luostarien vaikutus siihen

-  Bysanttilainen ajattelu; kirkkoisät, Filokalia

-  Suuri skisma

-  Uskontojen välinen yhteistyö Suomessa, ekumenia

-  Protestanttisuuden synty

-  Kristillinen ajattelu ja ihmisoikeudet; kristinuskon tekemä muutos yhteiskunnallisessa ajattelussa

-  Harjoitellaan mediakriittisyyttä.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon monimuotoisuuteen liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 Opetuksessa keskeinen sisältö on kristillisen kirkon kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa ja taiteessa.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä

Sisältöjä:

-  Kristittyjen vainojen loppu

-  Asketismi, luostarilaitoksen synty

-  Bysanttilainen ajattelu; kirkkoisät, Filokalia

-  Marttyyrius; uhrautuminen, sitoutuminen

-  Vihreä patriarkka Bartolomeos

-  Kristillinen ajattelu ja ihmisoikeudet; kristinuskon tekemä muutos yhteiskunnallisessa ajattelussa

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään syvällisemmin kirkon leviämiseen ja lähetystyöhön. Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.

S3 Opetuksessa käsitellään yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä.

Sisältöjä:

-  Ylösnousemuksesta ensimmäisen seurakunnan syntyyn

-  Paavalin työn merkitys ja seuraukset

-  Asketismi, luostarilaitoksen synty

-  Islamin ilmestyminen; syntyhistoria ja islamin vaikutus Bysantin keisarikuntaan

-  Bysanttilainen ajattelu; kirkkoisät, Filokalia

-  Ortodoksisia paikalliskirkkoja

-  Uskontojen välinen yhteistyö Suomessa, ekumenia

-  Vihreä patriarkka Bartolomeos

-  Kristillinen ajattelu ja ihmisoikeudet; kristinuskon tekemä muutos yhteiskunnallisessa ajattelussa

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn ja sen monimuotoisuuteen liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, oppi ja opetukset. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä sekä tutustutaan bysanttilaiseen aikakauteen kirkon hallinnollisen muotoutumisen ja kirkkotaiteen näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä.

Sisältöjä:

-  Marttyyrius; uhrautuminen, sitoutuminen

-  Bysanttilainen ajattelu; kirkkoisät, Filokalia

-  Vihreä patriarkka Bartolomeos

-  Kristillinen ajattelu ja ihmisoikeudet; kristinuskon tekemä muutos yhteiskunnallisessa ajattelussa

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

Kuten tavoitteen T8 kohdalla

Sisältöjä:

Ks. T8

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja.

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa.

S3 kuten tavoitteen T6 kohdalla.

UO S3 Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Ortodoksisia paikalliskirkkoja

-  Uskontojen välinen yhteistyö Suomessa, ekumenia

-  Joidenkin ortodoksisten järjestöjen toiminta Suomessa, esimerkiksi Filantropia

-  Patriarkka Bartolomeos uskontojen välisen dialogin edistäjänä

-  Kristillinen ajattelu ja ihmisoikeudet; kristinuskon tekemä muutos yhteiskunnallisessa ajattelussa

 
  Alkuun

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokat 7–9 opetetaan vuorokursseina, yhtenä vuonna 7. luokan kurssi, seuraavana 8. luokan ja sitä seuraavana 9. luokan kurssi.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S2 Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään ekumenian ja uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä.

UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta ja Raamatun kertomuksia. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä.

Sisältöjä:

-  Uskonoppi; opin muodostuminen Jumalanpalvelukset, sakramentit, kirkkotaide

-  Tutustutaan jumalanpalvelusten kaavoihin ja sisältöihin ja kirkkotaiteeseen kirkkomatkalla.

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

-  Paastoaminen; kasvu ihmisenä

-  Eettinen ajattelu. Vapaus ja vastuu

-  Asketismi ja luostarielämä

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa.

Sisältöjä:

-  Uskonoppi; opin muodostuminen

-  Kirkollisen tradition kehitys ja merkitys nykyaikana

-  Jumalanpalvelukset, sakramentit, sakramentaliat ja kirkkotaide

-  Ortodoksinen rukouselämä

-  Tutustutaan jumalanpalvelusten kaavoihin ja sisältöihin ja kirkkotaiteeseen kirkkomatkalla.

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

-  Elämän tarkoitus ja kuolema

-  Paastoaminen; kasvu ihmisenä

-  Eettinen ajattelu; vapaus ja vastuu, hyvän ja pahan käsite ja synti

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa.

UO S2 Uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka.

UO S3 Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin sekä uskonnottomuuteen

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

UO S1 Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, jumalanpalvelukset, mysteeriot, kirkkotaide ja kirkkomusiikki sekä kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto. Perehdytään ortodoksisen kirkon toimintaan Suomessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon ortodoksisuus kirjallisuudessa, musiikissa ja taiteessa.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa.

UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

UO S3 Pohditaan omaan elämään ja yhteiskunnan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Sisältöjä:

-  Jumalanpalvelukset, sakramentit, kirkkotaide

-  Maallistuminen, pyhäinhäväistys, jumalanpilkka käsitteinä ja nykymaailman ilmiöinä

-  Humanismista kumpuavat ihmisoikeudet sekä uskonnolliset lait ja säädökset; vertaileva näkökulma

-  Ortodoksinen opetus ja ihmisoikeudet

-  Uskonnolliset teemat musiikissa, kuvataiteessa, kirjallisuudessa, teatterissa, elokuvissa jne.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit.

UO S1 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat kristillisen kirkon synty ja kehitys ortodoksisen kirkon näkökulmasta. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus sekä siihen liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto.

S2 kuten tavoitteen T1 kohdalla.

UO S2 Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa.

Sisältöjä:

-  Uskontunnustus Kirkon opin tiivistelmänä; merkittävimmät kiistakysymykset muotoutumisprosessin aikana

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin sekä uskonnottomuuteen

-  Harjoitellaan perustelemaan omia eettisiä valintoja.

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset.

UO S1 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys. Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat uskontunnustus, mysteeriot, kirkkovuosi kirkon opin ilmentäjinä sekä niihin liittyvä keskeinen ortodoksinen sanasto.

S3 Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

-  Paastoaminen; kasvu ihmisenä

-  Eettinen ajattelu, vapaus ja vastuu

-  Lähimmäisenrakkaus käsitteenä ja sen soveltaminen käytännössä

-  Diakoniatyö ja ortodoksinen järjestötoiminta lähimmäisten hyväksi

-  Ortodoksisen kirkon sakramentit ihmisen henkisen kasvun tukena

-  Asketismi ja hengellinen ohjaus käsitteinä

-  Ihmisoikeudet: esimerkiksi Stalinin kansanmurha, Armenian kansanmurha

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1 Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon oppi ja opetukset.

UO S1 Perehdytään luostarilaitokseen opin kehittäjänä ja säilyttäjänä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon kirkon opillinen kehitys.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Opetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat etiikan yleiset perusteet ja lähtökohdat. Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta. Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja ihmisoikeusetiikka.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

-  Ortodoksinen opetus ja ihmisoikeudet

-  Eettinen ajattelu, vapaus ja vastuu

-  Asketismi ja hengellinen ohjaus ilmiöinä

-  Vihreä patriarkka ympäristönsuojelun puolestapuhujana

-  YK ja ihmisoikeudet

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

-  Paastoaminen; kasvu ihmisenä

-  Eettinen ajattelu, vapaus ja vastuu

-  Asketismin ja hengellisen ohjauksen merkitys nykymaailmassa

-  Vihreä patriarkka ympäristönsuojelun puolestapuhujana

-  Lähimmäisenrakkaus käsitteenä ja sen soveltaminen käytännössä

- Keskustellaan suhtautumisesta esimerkiksi terrorismiin ja luonnonkatastrofeihin.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin.

UO S2 kuten tavoitteen T3 kohdalla

S3 Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

UO S3 Tutkitaan ortodoksisen etiikan perustana olevaa ihmiskäsitystä sekä kirkon opetusta. Syvennetään tietoa ortodoksisista kirkollisista käytänteistä hyvän elämän tukena. Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Pohditaan eettisten arvojen tiedostamista, soveltamista ja merkitystä ihmisenä kasvamisessa ja omassa arjessa.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa muiden uskontojen ja katsomusten käsityksiin

-  Ortodoksisen elämäntavan merkitys omassa elämässä

-  Paastoaminen; kasvu ihmisenä

-  Eettinen ajattelu, vapaus ja vastuu koko luomakunnasta sekä itsestään

-  Ekologinen ajattelu

- Asketismi ja hengellinen ohjaus hengellisenä ja henkisenä kehitysmahdollisuutena omassa elämässä

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon oppi ja opetukset sekä levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet.

S2 Keskeisinä aiheina ovat uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.

UO S2 Tutustutaan uskonnollisuuteen inhimillisen elämän piirteenä sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontojen ja ortodoksisuuden kulttuuri- ja yhteiskunnallinen vaikutus ja näkyminen sekä Suomessa että ortodoksienemmistöisissä maissa sekä uskontoihin liittyvä ajankohtainen tieto ja sen arviointi tulee ottaa huomioon opetuksen sisältöjä valittaessa. Syvennetään uskontojen välisen dialogin tuntemusta.

S3 Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa.

UO S3 Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Nostetaan keskusteluun mediassa esiintyviä ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä osana yhteiskuntakeskustelua. Sisältöjen valinnalla tuetaan oppilaiden ymmärrystä yhteiskunnallisesta sovusta, rauhasta ja kaikkien ihmisten välisestä keskinäisestä kunnioituksesta.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen ihmis- ja pelastuskäsitys suhteessa lähimmäiseen

-  Ihmisoikeudet yhtenä elämän suunnanantajana

-  Vastuu lähimmäisestä

-  Työetiikka

- Keskustellaan erilaisuuden kohtaamisesta ja siihen suhtautumisesta.

  Alkuun