Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä.

Kannustetaan opiskelemaan muita kieliä.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua hyödyntäen.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa, (esimerkkeinä sähköiset oppimateriaalit, tablettisovellukset).

Valitaan ikätason mukaisesti aiheita.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa (esimerkiksi parityöt, haastattelut, draamaharjoitukset).

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä.

Rohkaistaan käyttämään pientäkin kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden yhteydessä. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

Hyödynnetään koulu- ja lähikirjastoja.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan pienten tekstien avulla. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Rohkaistaan oppilasta esiintymään englanniksi.

Hyödynnetään oppilaiden informaalisen oppimisen kautta karttunutta kielitaitoa.

 
  Alkuun

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan omassa koulussa ja lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

Hyödynnetään vertaisoppimista.

Käytetään oman kielitaidon arviointiin Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta portfoliota.

Kannustetaan oppilasta sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa (esimerkiksi parityöt, haastattelut, draamaharjoitukset, pienet esitelmät).

Harjoitellaan kohteliasta ja arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisia asioimistilanteita.

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä. Rohkaistaan oppilasta käyttämään pientäkin kielitaitoa virheistä välittämättä kansainvälisessä Espoossa.

Hyödynnetään vertaisoppimista.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteiden harjoittelussa.

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

Hyödynnetään koulu- ja lähikirjastoja.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Rohkaistaan esiintymään englanniksi

Hyödynnetään informaalisen oppimisen kautta karttunutta kielitaitoa.

 
  Alkuun

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1 Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan omassa koulussa ja lähiympäristössä puhuttuihin kieliin. Kytketään luokassa tai koulussa puhuttuja kieliä arkipäivän opetukseen.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan, kerätään esimerkiksi omia tuotoksia sähköiseen muotoon.

Käytetään oman kielitaidon arviointiin Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta portfoliota.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisissä ympäristöissä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteiden harjoittelussa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, kuten Erasmus+, e-Twinning. Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä. Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

Harjoitellaan erilaisia asioimistilanteita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia. Rohkaistaan käyttämään englanninkielistä materiaalia tiedonhallintatehtävissä, esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. (Esim. Espoon tiedonhallintataitojen oheismateriaali).

Rohkaistaan tutustumaan englanninkieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä: lukupiiri, parilukeminen).

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Hyödynnetään oppilaiden informaalisen oppimisen kautta karttunutta kielitaitoa.

Rohkaistaan esiintymään englanniksi.

 
  Alkuun

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan omassa koulussa ja lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia.

Tutustutaan puhutun englannin eri variantteihin.

Vertaillaan englannin ja muiden opiskeltavien kielten eroja ja yhtäläisyyksiä.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan, kerätään esimerkiksi omia tuotoksia sähköiseen muotoon.

Käytetään oman kielitaidon arviointiin Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta portfoliota.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3 Opetellaan puhumaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisissä ympäristöissä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen ja kysyminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Valittaessa aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteiden harjoittelussa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, kuten Erasmus+, e-Twinning.

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

Harjoitellaan erilaisia asioimistilanteita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia. Rohkaistaan tutustumaan englanninkieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä: lukupiiri, parilukeminen). Rohkaistaan käyttämään englanninkielistä materiaalia tiedonhallintatehtävissä, esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Valittaessa aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Tehdään tiedonhallintatehtävä englanniksi (Ks. Espoon Tiedonhallintataitojen oheismateriaali) sekä pieniä suullisia tai kirjallisia esityksiä tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.

Rohkaistaan käyttämään englantia aina kun mahdollista virheistä välittämättä.

 
  Alkuun

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

Kannustetaan opiskelemaan muita kieliä.

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä.

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa, englanti lingua francana.

Tutustutaan omassa koulussa ja lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia.

Tutustutaan puhutun englannin eri variantteihin.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2 Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Käytetään oman kielitaidon arviointiin Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta portfoliota.

Huomioidaan, mihin englannin kielen taitoa voi käyttää myös koulun ulkopuolella, esim. tiedonhallinnassa.

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi omia tuotoksia kerätään sähköiseen muotoon.

 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan viestimään ja ilmaisemaan mielipiteitä jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa kohteliaalla, englannin kielelle luontaisella ja ominaisella tavalla mm. musiikin, draaman ja pelillisyyden avulla.

Opetellaan varmistamaan, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin. Harjoitellaan tapoja kiertää tai korvata tuntematon sana tai muotoilla viesti uudelleen.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteiden harjoittelussa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, kuten Erasmus+, e-Twinning sekä tehdään yhteistyötä Espoon kansainvälisten koulujen kanssa.

Koululle kutsutaan mahdollisuuksien mukaan syntyperäisiä vierailijoita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan ymmärtämään pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä, lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä.

Hyödynnetään median ja kirjastojen englanninkielistä materiaalia. Rohkaistaan tutustumaan englanninkieliseen nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä: lukupiiri, parilukeminen).

Rohkaistaan käyttämään englanninkielistä materiaalia tiedonhakutehtävissä, esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan kertomaan erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista.

Opetellaan englannin kielelle tyypillisiä fraaseja ja keskeisiä idiomeja.

Rohkaistaan puhumaan englantia aina kun mahdollista.

Tehdään tiedonhallintatehtäviä englanniksi (Ks. Espoon tiedonhallintataitojen oheismateriaali).

Tehdään suullisia tai kirjallisia projekteja tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.

 
  Alkuun

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

Hyödynnetään median ja kirjastojen englanninkielistä materiaalia.

Hyödynnetään oppilaiden informaalisen oppimisen kautta karttunutta kielitaitoa.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2 Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Opetellaan asettamaan omia kielenopiskelutavoitteita sekä arvioimaan omia opiskelutapoja omasta opiskelusta vastuuta ottaen.

Käytetään oman kielitaidon arviointiin Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta portfoliota.

Huomioidaan, mihin englannin kielen taitoa voi käyttää myös koulun ulkopuolella, esim. tiedonhallinnassa.

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi omia tuotoksia kerätään sähköiseen muotoon.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.

Harjoitellaan viestimään ja ilmaisemaan mielipiteitä jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa kohteliaalla, englannin kielelle ominaisella tavalla mm. musiikin, draaman ja pelillisyyden avulla.

Opetellaan varmistamaan, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin. Harjoitellaan tapoja kiertää tai korvata tuntematon sana tai muotoilla viesti uudelleen.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteiden harjoittelussa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, kuten Erasmus+, e-Twinning sekä tehdään yhteistyötä Espoon kansainvälisten koulujen kanssa.

Koululle kutsutaan mahdollisuuksien mukaan syntyperäisiä vierailijoita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan ymmärtämään pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä, lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä.

Opetellaan ymmärtämään yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.

Teksteistä hankitaan tietoa, jota jaetaan ja julkaistaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Hyödynnetään median ja kirjastojen englanninkielistä materiaalia.

Rohkaistaan tutustumaan englanninkieliseen nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä: lukupiiri, parilukeminen).

Rohkaistaan käyttämään englanninkielistä materiaalia tiedonhakutehtävissä, esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan kertomaan erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista.

Opetellaan englannin kielellä tyypillisiä fraaseja ja keskeisiä idiomeja.

Rohkaistaan puhumaan englantia aina kun mahdollista.

Tehdään tiedonhallintatehtäviä englanniksi (Ks. Espoon tiedonhallintataitojen oheismateriaali).

Tehdään suullisia tai kirjallisia projekteja tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.

 
  Alkuun

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä.

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa, englanti lingua francana.

 

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2 Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Käytetään oman kielitaidon arviointiin Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta portfoliota.

Kiinnitetään huomiota viestin välittymiseen ja toisia kannustavaan vuorovaikutukseen.

Huomioidaan, mihin englannin kielen taitoa voi käyttää myös koulun ulkopuolella ja koulun päätyttyä, esim. tiedonhallinnassa.

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi omien tuotosten keräämisessä sähköiseen muotoon.

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.

Harjoitellaan viestimään ja ilmaisemaan mielipiteitä, tunteita ja asenteita jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa kohteliaalla, englannin kielelle ominaisella tavalla mm. musiikin, draaman ja pelillisyyden avulla.

Opetellaan varmistamaan, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin. Harjoitellaan tapoja kiertää tai korvata tuntematon sana tai muotoilla viesti uudelleen.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteiden harjoittelussa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, kuten Erasmus+, e-Twinning sekä tehdään yhteistyötä Espoon kansainvälisten koulujen kanssa.

Koululle kutsutaan mahdollisuuksien mukaan syntyperäisiä vierailijoita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan ymmärtämään pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä, lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä.

Opetellaan ymmärtämään yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.

Teksteistä hankitaan tietoa, jota jaetaan ja julkaistaan tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Hyödynnetään median ja kirjastojen englanninkielistä materiaalia.

Rohkaistaan tutustumaan englanninkieliseen nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä: lukupiiri, parilukeminen).

Rohkaistaan käyttämään englanninkielistä materiaalia tiedonhakutehtävissä, esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan kertomaan erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista.

Opetellaan yleisimmät kielelle tyypilliset fraasit ja keskeiset idiomit.

Rohkaistaan puhumaan englantia aina kun mahdollista.

Tehdään tiedonhallintatehtäviä englanniksi (Ks. Espoon tiedonhallintataitojen oheismateriaali).

Tehdään suullisia tai kirjallisia projekteja tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.

 

  Alkuun