Espanjan kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan kielialueen erityispiirteisiin (esim. tervehtiminen, sukunimikäytäntö, koulujärjestelmä).

Jaetaan kokemuksia (esim. lomamatkat, omat kontaktit espanjankielisten maiden kulttuuriin, espanjan kieli mediassa).

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lähiympäristön kansainvälisiä kontakteja (esim. vierailut espanjaa opiskelevien koulujen kesken).

Espanjankielisten maiden juhlat (esim. La Navidad, Los Reys Magos, Los Carnavales: karnevaalikulkueen järjestäminen koululla).

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja kuten sevillanas, flamenco.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava ilmapiiri espanjan puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esim. mindfulness-harjoitukset, vahvuuspedagogiikka).

Opetellaan fraaseja.

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esim. musiikkimaalausta espanjankielisen musiikin tahtiin).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, blogit yms).

Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan sanoja (esim. ristikoiden tekeminen, sanojen äänittäminen, jääkaappimagneetit, lorut).

Voidaan harjoitella lukuja esimerkiksi sudokuja tekemällä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten näytelmien ja, haastattelujen yhteydessä. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan kysymistä ja vastaamista pareittain ja ryhmässä.

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, myös kiittäminen tai mieltymysten ilmaiseminen.

Kielen käyttöä harjoitellaan esimerkiksi haastattelujen ja draamaharjoitusten avulla.

Kirjoitetaan tai kuvataan kaverin esittely tai pidetään aamunavaus.

Voidaan harjoitella mainosten tekemistä.

Harjoitellaan espanjan kielen erityisäänteiden (c, g ,h, j, ñ, ch, ll, z) tunnistamista ja tuottamista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien yhteydessä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia tekstejä monipuolisesti, esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Hyödynnetään koulukirjastoa ja muita tapoja kerätä espanjankielistä materiaalia.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolleen sopiviin teksteihin eri medioissa (esim. mainosten lukeminen, peliohjeiden tulkitseminen).

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen avulla. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan hyödyntämään koko kielitaitoa ja käyttämään tekstin tuottamisessa tarvittavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja.

Hyödynnetään tekstin tuottamisessa parityötä ja ryhmätyötä.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen.

Voidaan tehdä samalla periaatteella esityksiä esim. ystävyyskoululle.

 
  Alkuun

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Korostetaan kulttuurille ominaista kohteliasta kielenkäyttöä.

Rakenteita ja sanastoa opeteltaessa voidaan vertailla eri kieliä toisiinsa.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyys lähiympäristössä.

Tutustutaan kielialueen tapoihin (esim. sunnuntain vietto, kouluruokailu, la piñata: piñatan suunnittelu ja tekeminen yhdessä).

Hyödynnetään espanjankielistä kirjallisuutta (esim. kirjaston avulla)

Tutustutaan espanjankielisen kielialueen maihin (esim. El día de los Muertos, Fallas).

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja kuten merengue tai salsa.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä. Arvioidaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava ilmapiiri espanjan puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esim. mindfulness-harjoitukset ja vahvuuspedagogiikka.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja ja liikettä (esim. harrastusten opettelua liikkumalla).

Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan sanoja (esim. ristikoiden tekeminen, sanojen äänittäminen, digitaaliset sovellukset, jääkaappimagneetit).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita, (esim. ostostilanteet) kohdekielen kulttuurille ominaisella kohteliaalla tavalla.


Voidaan myös esimerkiksi toteuttaa espanjankielinen välipala.


Voidaan opetella kellonaikoja, numeroita 0–100, vuodenaikoja, säätiloja, lemmikkejä, vaatteita, kehonosia, ja koulusanastoa.


Tuodaan esille ilmeiden, eleiden ja äänenpainon merkitys viestinnässä

Rohkaistaan oppilasta käyttämään kohdekieltä virheistä välittämättä ja arvostamaan pientäkin kielitaitoa.


Harjoitellaan espanjan kielen erityisäänteiden (c, g ,h, j, ñ, ch, ll, z) tunnistamista ja tuottamista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Tarjotaan mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä esimerkiksi tarinoita, lauluja, runoja ja sarjakuvia.

Voidaan tutustua kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkeihin.

Harjoitellaan monipuolisesti esimerkiksi espanjankielisten mainosten lukemista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Harjoitellaan esimerkiksi opiskelijoita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä tai itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten avulla. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita.

Esitykset

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen.

Voidaan tehdä samalla periaatteella myös esityksiä esimerkiksi ystävyyskoululle.

 
  Alkuun

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan espanjankielisten maiden tapakulttuuriin ja perinteisiin (esim. ruokakulttuuri, tanssikulttuuri).

Voidaan hyödyntää oman alueen espanjalaisia ravintoloita ruoka- ja tapakulttuuriin tutustumisessa.

Tutustutaan kielialueen juhliin (esim. Nochevieja, La Semana Santa, San Fermin, Feria de Abril).

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja kuten cumbia, rumba.

Voidaan hankkia mahdollisuuksien mukaan ystävyysluokka, jonka kanssa harjoitellaan espanjan kieltä ja opitaan asioita kulttuurista.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava ilmapiiri espanjan puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esim. mindfulness, vahvuuspedagogiikka).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset sovellukset, blogit yms).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esim. adjektiivien opettelua liikkumalla tai jonkin ohjelman dubbausta espanjaksi).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Voidaan opetella ajan ilmaisuja, ilmansuuntia, matkailu- ja lomanviettosanastoa.

Harjoitellaan käyttämään suullisessa vuorovaikutuksessa myös eleitä, ilmeitä ja kiertoilmaisuja.

Harjoitellaan kohteliasta puhumista (usted/ustedes).

Harjoitellaan asioimista esim. kaupassa tai ravintolassa. Harjoitellaan myös tien neuvomisen alkeita, olotilan kuvailemista (tunteet) ja asioimista lääkärissä.

Voidaan tutustua espanjankieliseen kirjallisuuteen esimerkiksi varjoteatterin avulla.

Harjoitellaan espanjan kielen erityisäänteiden (c, g ,h, j, ñ, ch, ll, z) tunnistamista ja tuottamista.

Tehdään espanjankielisen maan esittely.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T7–T8 kohdalla

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi espanjankielisten lehtien lukemiseen.

Harjoitellaan esimerkiksi oppilaita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä.

Voidaan itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T7–T8 kohdalla

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen

Harjoitellaan esimerkiksi pienen esitelmän pitämistä tai animaation tekemistä espanjankielisestä maasta tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen

 
  Alkuun

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Vertaillaan eri kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

Tutustutaan espanjan kielen levinneisyyteen.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Vahvistetaan oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä.

Korostetaan arvostavaa vuorovaikutusta ja myönteistä asenneta monikulttuurisuutta kohtaan.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset sovellukset ja internetin sanakirjaohjelmat) sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalista mediaa.

Rohkaistaan oppilasta luottamaan itseensä ja omaan osaamiseensa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä valitaan yhdessä ja näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan kertomaan itsestä, lähiympäristöstä, omasta arjesta, tunteista ja mielipiteistä sekä selviytymään erilaisista asioimistilanteista (esim. ostostilanteet, tien neuvominen).

Työskentelytapoina käytetään esimerkiksi suullisia pari- ja ryhmätöitä kuten draamaharjoituksia, haastatteluja, videointeja ja asioimistilanteita.

Harjoitellaan ja kannustetaan käyttämään erilaisia viestintästrategioita kuten puhekumppanin apuun tukeutumista ja nonverbaalia ilmaisua.

Huomioidaan kulttuurille ominainen kohtelias kielenkäyttö.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoaan virheistä välittämättä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä

 
  Alkuun

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Ohjataan oppilasta arvostamaan omaa kulttuuri-identiteettiään, kohdekielen kulttuuria ja monikulttuurisuutta.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Käytetään toiminnallisia työtapoja (esim. pelit, leikit, fyysinen aktiivisuus) edistämään oppimisen iloa.

Rohkaistaan oppilasta luottamaan itseensä ja omaan osaamiseensa sekä käyttämään omaa kielitaitoaan luovasti ja soveltaen virheistä välittämättä.

 

 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan kertomaan itsestä, lähiympäristöstä, omasta arjesta, ulkonäöstä, hyvinvoinnista, matkustamisesta, tunteista ja mielipiteistä sekä selviytymään erilaisista asioimistilanteista.

Tutustutaan ruokakulttuuriin.

Työskentelytapoina esimerkiksi monipuoliset suulliset pari- ja ryhmätyöt, kuten draamaharjoitukset, haastattelut, videoinnit ja asioimistilanteet.

Harjoitellaan ja kannustetaan käyttämään erilaisia viestintästrategioita kuten puhekumppanin apuun tukeutumista ja nonverbaalia ilmaisua.

Rohkaistaan käyttämään omaa kielitaitoa virheistä välittämättä.

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä oppimisympäristöissä.

 
  Alkuun

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Kotikansainvälisyys: hyödynnetään oppilaiden jo osaamisia kieliä.

Vahvistetaan kunnioitusta ja arvostusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan.

Ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Kielenopiskelutaidot

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin ja sanastojen monipuolista ja luovaa käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköisiä oppimisympäristöjä, digitaalisia sovelluksia ja internetin sanakirjaohjelmia) sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalista mediaa.

Pyritään luomaan myönteinen oppimisilmapiiri, joka tukee oppimisen iloa.

Oppilaita ohjataan luottamaan omiin taitoihinsa ja pohtimaan asioita eri näkökulmista.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan asioimistilanteita ja mielipiteen ilmaisemista sekä omasta maasta ja kulttuurista kertomista.

Käsitellään aihealueina espanjankielisten maiden kulttuuria, matkustamista, ympäristöä ja kestävää kehitystä sekä opiskelua ja työelämää.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoa luovasti ja soveltaen virheistä välittämättä.

Työskentelytapoina käytetään esimerkiksi monipuolisia suullisia pari- ja ryhmätöitä kuten draamaharjoituksia, haastatteluja, videointeja ja projektityöskentelyä.

Harjoitellaan ja kannustetaan käyttämään erilaisia viestintästrategioita kuten puhekumppanin apuun tukeutumista ja nonverbaalia viestintää.

Harjoitellaan myös työelämässä tarvittavia kohdekielelle ja -kulttuurille ominaisia viestintätapoja, esimerkiksi työhaastattelua.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

Harjoitellaan työelämässä tarvittavaa sanastoa ja taitoja, kuten työhakemuksen ja CV:n kirjoittamista.

  Alkuun