Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä kiinan kielen levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Omista kokemuksista kertominen ja havaintojen tekeminen kielestä ja kulttuurista

(esimerkiksi kiinalainen uusi vuosi, kuujuhla, kiinalainen horoskooppi, sadut ja tarinat).

Tutustutaan kielialueen ja -kulttuurin erityispiirteisiin: tervehtiminen, kiinalaiset nimet, kiinalaiset juhlat, myös Suomessa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Osaamisen arvioinnissa käytetään esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta vastaavaa työkalua.

Kiinan kielen tonaalisuus, toonimerkit, kirjoitusmerkit ja niihin tutustuminen

Kirjoitusjärjestelmä kiinalaisessa elämässä, toonien käyttö, diakriitit pinyinissä

T4 Ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja ja muistiin painamiskeinoja

Kuviin pohjautuvat kirjoitusmerkit, niiden alkuperä ja kuvittaminen

Tutkitaan, miten kirjoitusmerkit ovat kehittyneet aikojen kuluessa ja katsotaan niihin liittyviä tarinoita.

Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

Kielenopiskelutaidot
 

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia.

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Harjoitellaan antamaan positiivista arviointia muiden taidoille.

Opetellaan huolehtimaan kiinan kielen kalligrafiassa käytettävistä välineistä.

T7 Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S 3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan kiinan kieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä.

Harjoitellaan kielen käyttöä erilaisten esitysten ja draaman, musiikin ja kuvataiteen avulla.

Harjoitellaan äänteitä, joita suomen kielessä ei ole.

Opetellaan kieltä monipuolisesti liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien ja kuvien avulla. Uusia sanoja opetellaan ”maistellen”. Herkistytään kuuntelemaan kieltä ja oppimaan sitä kuuntelemalla ja toistamalla. Leikitellään kielellä ja keskustellaan minkälaisia mielleyhtymiä sanat tuottavat.

T5 Tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen.

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Tehdään runsaasti erilaisia suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain.

Luodaan dialogeja pareittain ja ryhmässä.

Havainnoidaan kirjoitusmerkkejä monipuolisesti.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
 

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä Havainnoidaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Opetellaan kirjoittamaan kuvakirjoitusmerkkejä käsin sekä tunnistamaan niitä. Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

Opetellaan yleisimpiä kohteliaita arkipäivän fraaseja: tervehdykset, kiittäminen, anteeksi pyytäminen, nimen ja iän kysyminen ja esittäytyminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan yksinkertaisten vuoropuheluiden, tarinoiden, kuvien ja laulujen avulla.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Tehdään runsaasti ääntämisharjoituksia ja harjoitellaan sanastoa kiinnittäen erityisesti huomiota tooneihin ja vaikeisiin äänteisiin. Harjoitellaan toonien lausumista leikein ja motorisesti.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään pientäkin kielitaitoa mahdollisuuksien mukaan virheistä välittämättä.

Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, lukemaan, puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien yhteydessä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden ja sanoitusten yhteydessä Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia tekstejä monipuolisesti esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan yksinkertaisten vuoropuheluiden, tarinoiden, kuvien ja laulujen avulla.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Harjoitellaan lukemaan kirjoitusmerkkejä erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
 

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen yhteydessä.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kiinaa monenlaisista aiheista.

Harjoitellaan hyödyntämään koko kielitaitoa ja käyttämään tekstin tuottamisessa tarvittavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja.

Harjoitellaan kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Opetellaan kirjoittamaan kirjoitusmerkkejä käsin sekä tunnistamaan niitä. Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

Sanastoa ja rakenteita opetellaan suullisten pariharjoitusten, pienten näytelmien, pelien, leikkien ja laulujen avulla.

 
  Alkuun

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia.

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä kiinan kielen levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin monipuolisesti, esimerkiksi kiinalainen uusi vuosi, kuujuhla, kiinalainen horoskooppi, sadut ja tarinat.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä kiinan kielen levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Laajennetaan toonien ja toonimerkkien sekä kirjoitusmerkkien tuntemusta.

Kuviin pohjautuvat kirjoitusmerkit, niiden alkuperä ja kuvittaminen

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Harjoitellaan antamaan positiivista palautetta muiden taidoille.

Opetellaan huolehtimaan kiinan kielen kalligrafiassa käytettävistä välineistä.

Opetellaan kieltä monipuolisesti liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien ja kuvien avulla. Uusia sanoja opetellaan ”maistellen”. Herkistytään kuuntelemaan kieltä ja oppimaan sitä kuuntelemalla ja toistamalla. Leikitellään kielellä ja keskustellaan, minkälaisia mielleyhtymiä sanat tuottavat.

Kielen käyttöä harjoitellaan erilaisten esitysten ja draaman, musiikin ja kuvataiteen avulla.

Ryhmässä ja pareittain tehdään runsaasti erilaisia suullisia harjoituksia ja luodaan dialogeja.

Harjoitellaan äänteitä, joita suomen kielessä ei ole.

Vahvistetaan toonien oikeaa ääntämistä.

Havainnoidaan monipuolisesti kirjoitusmerkkejä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi voidaan valita aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Vahvistetaan toonien ja vaikeiden äänteiden oppimista.

Kirjoitusmerkkiharjoituksia tehdään kirjoittamalla ja motorisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

Kielenkäyttöä harjoitellaan esimerkiksi haastattelujen ja draamaharjoitusten avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia tekstejä monipuolisesti esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Harjoitellaan kirjoitusmerkkien lukemista erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

esim. lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Harjoitellaan hyödyntämään koko kielitaitoa ja käyttämään tekstin tuottamisessa tarvittavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Tekstejä tuotetaan pinyinillä.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Kirjoitusmerkkejä harjoitellaan erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

 
  Alkuun

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa ja tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.

Tutustutaan kiinalaiseen kulttuuriin Suomessa eri puolilla maailmaa.

Kiinan sijainti maailmankartalla

Tehdään havaintojen kiinan kielen ja kulttuurin näkymisestä omassa koulussa ja kotikaupungissa.

Kerrotaan omista kokemuksista.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa.

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tunnistetaan lainasanoja kiinan kielestä. Uusia sanoja opeteltaessa verrataan niitä suomen tai esimerkiksi englannin kielen sanoihin. Rakenteita ja sanastoa opeteltaessa voidaan vertailla eri kieliä toisiinsa.

Opitaan, että jokaista tavua vastaa kirjoitusmerkki, jolla on oma merkityksensä. Tutkitaan kirjoitusmerkkien alkuperää ja rakennetta. Opetellaan havaitsemaan tuttuja elementtejä kirjoitusmerkeistä sekä pohtimaan niiden rakennetta ja logiikkaa.

Radikaalien tuntemus merkkien opettelussa

Rohkaistaan oppilasta käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Harjoitellaan antamaan positiivista palautetta muiden taidoille.

Opetellaan kieltä monipuolisesti liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien ja kuvien avulla. Kieltä myös kuunnellaan, puhutaan ja kirjoitetaan.

Harjoitellaan äänteitä, joita suomen kielessä ei ole.

Vahvistetaan toonien oikeaa ääntämistä myös lauserakenteissa.

Harjoitellaan sanastojen ja sanakirjojen käyttöä.

Uusia sanoja opetellaan ”maistellen”. Leikitellään kielellä ja keskustellaan minkälaisia mielleyhtymiä sanat tuottavat.

Pohditaan erilaisia sanojen muistiinpainamiskeinoja (mielleyhtymät, sanojen harjoittelu ryppäinä jne.).

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen

Tutustutaan kiinan kielen kirjoittamiseen tietoteknisin apuvälinein.

Käytetään erilaisia sovelluksia kirjoitusmerkeillä kirjoitettaessa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

Opetellaan yleisimpiä kohteliaita arkipäivän fraaseja: mm. tutustuminen, erilaiset kysymykset ja niihin vastaaminen.

Tehdään runsaasti ääntämisharjoituksia kiinnittäen erityisesti huomiota tooneihin ja vaikeisiin äänteisiin sana- ja lausepainoon ja puherytmiin.

Harjoitellaan kertomaan itsestä ja perheestä sekä oppilaiden itse valitsemista aihepiireistä.

Viidennellä luokalla keskeisinä aiheina voidaan käsitellä esim. nimi, ikä, perhe, asuinpaikka, puhelinnumero, kellonajat, arkipäivän rutiinit sekä asioimistilanteet (esim. kauppa).

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten tarinoiden, näytelmien, vuoropuheluiden ja sanoitusten yhteydessä.

Harjoitellaan sanastoa pinyin-kirjoituksen avulla. Opetellaan kirjoittamaan kirjoitusmerkkejä käsin ja tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.

Harjoitellaan äänteitä, joita suomen kielessä ei ole. Vahvistetaan toonien oikeaa ääntämistä myös lauserakenteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota

Sanastoa ja rakenteita opetellaan yksinkertaisten vuoropuheluiden, tarinoiden, kuvien ja laulujen avulla. Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Harjoitellaan kirjoitusmerkkien lukemista erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Korostetaan toonien merkitystä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Luodaan lyhyitä lauseita pinyinillä ja kirjoitusmerkeillä. Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit,

kalligrafiaa

 
  Alkuun

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä.

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tehdään havaintoja kielen ja kulttuurin näkymisestä omassa koulussa ja kotikaupungissa

Kerrotaan omista kokemuksista.

Kiinalaiset maailmalla, kiinaa puhuvat maat ja alueet, Kiinan sijainti maailmankartalla

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa.

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Korostetaan kulttuurille ominaista kohteliasta kielenkäyttöä. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Rakenteita ja sanastoa opeteltaessa voidaan vertailla eri kieliä toisiinsa. Rohkaistaan oppilasta käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

Tunnistetaan lainasanoja kiinan kielestä.

Uusia sanoja opeteltaessa verrataan niitä suomen tai esimerkiksi englannin kielen sanoihin (esim. yhdyssanat).

Opitaan, että jokaista tavua vastaa kirjoitusmerkki, jolla on oma merkityksensä. Tutkitaan kirjoitusmerkkien alkuperää ja rakennetta. Opetellaan havaitsemaan tuttuja elementtejä kirjoitusmerkeistä sekä pohtimaan niiden rakennetta ja logiikkaa.

Radikaalien tuntemus merkkien opettelussa

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Opetellaan tunnistamaan merkkien koostumukset radikaaleista. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Harjoitellaan antamaan positiivista palautetta muiden taidoille.

Opetellaan kieltä monipuolisesti liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien ja kuvien avulla. Kieltä myös kuunnellaan, puhutaan ja kirjoitetaan.

Harjoitellaan sanastojen ja sanakirjojen käyttöä.

Uusia sanoja opetellaan ”maistellen”. Leikitellään kielellä ja keskustellaan minkälaisia mielleyhtymiä sanat tuottavat.

Pohditaan erilaisia sanojen muistiinpainamiskeinoja (mielleyhtymät, sanojen harjoittelu ryppäinä jne.).

Opiskellaan uusia ja monimutkaisempia kirjoitusmerkkejä ja sanojen etsimistä itse.

Käytetään perinteisiä ja internetistä löytyviä sanakirjoja.

Tehdään runsaasti erilaisia suullisia harjoituksia ryhmässä ja parin kanssa.

Tutustutaan kiinan kielen kirjoittamiseen tietoteknisin apuvälinein. Käytetään erilaisia sovelluksia kirjoitusmerkeillä kirjoitettaessa.

Kasvatetaan sanavarastoa sekä pinyiniä että kirjoitusmerkkejä käyttäen.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä.

Opetellaan yleisimpiä kohteliaita arkipäivän fraaseja: mm. tutustuminen, erilaiset kysymykset ja niihin vastaaminen.

Harjoitellaan esimerkiksi seuraavia asioita: mielipiteen ilmaiseminen, vuodenajat, kouluaineita, päivärutiineita, puhelinnumeron kysyminen, Itsestä kertominen ja perhe sekä oppilaiden itse valitsemat aihepiirit.

Tehdään runsaasti ääntämisharjoituksia kiinnittäen erityisesti huomiota tooneihin ja vaikeisiin äänteisiin sana- ja lausepainoon ja puherytmiin.

Voidaan esimerkiksi hankkia kummiluokka Kiinasta.

Tutustutaan kiinalaisiin urheilulajeihin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
 

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan yksinkertaisten vuoropuheluiden, tarinoiden, kuvien ja laulujen avulla. Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Harjoitellaan kirjoitusmerkkien lukemista erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Fyysisen ympäristön kuvailu

Korostetaan toonien merkitystä helpoissa lauserakenteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteen T10 kohdalla

Opetellaan lukemaan ja kuuntelemaan kiinaa.

Valitaan erilaisia tekstejä monipuolisesti esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta ja kirjoitusmerkkejä. Tuotetaan tekstejä pinyinillä.

Harjoitellaan kirjoitusmerkkien lukemista erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

 
  Alkuun

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Maailman puhutuimmat kielet, Itä-Aasian kielet ja kiinan kielen asema Itä- ja Kaakkois-Aasiassa

Kuunnellaan eri kieliä ja tarkastellaan erilaisia tapoja kirjoittaa kieltä.

Kiinalaiset muualla Aasiassa

Kielenopiskelutaidot

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. Kiinnitetään huomiota viestin välittymiseen ja toisia kannustavaan vuorovaikutukseen.

Opitaan ymmärtämään, että myös vähäinen kielitaito voi olla arvokasta ja että kielenoppiminen on elinikäinen prosessi.

Tunnistetaan aiempaa paremmin kuinka kiinan kielen opiskelu poikkeaa muiden kielten opiskelusta; pohditaan ja luodaan uusia kielenoppimistapoja.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Tehdään kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.

Vahvistetaan sanastojen ja sanakirjojen käyttötaitoja sekä harjoitellaan erilaisten teknisten apuvälineiden ja sovellusten käyttöä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Kulttuuri osana viestintää, kulttuurien vertailu, kohtaaminen ja muuntuminen

Harjoitellaan etsimään tietoa kiinan kielestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Tarkastellaan ja tulkitaan tekstien, kuvien, musiikin ja eri symbolien sisältämiä kulttuurisia viestejä.

Tuotetaan ja muokataan tietoa (kertominen, kuvailu, selostaminen, vertailu).

Erilaisten apukeinojen merkitys viestien välittymiselle (ilmeet, eleet, kehon kieli, ääntely, toistamisen pyytäminen) ja kulttuuriset erot viestinnässä

Kirjoitetaan ja luetaan kiinaa myös teknologisia apuvälineitä hyödyntäen.

Käytetään digitaalisia sovelluksia ja Internetin sanakirjaohjelmia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata

käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto.

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.

Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä.

Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma.

Havainnoidaan kiinan kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä.

Opetellaan tunnistamaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Kehitetään oppilaiden monilukutaitoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kiinan kieltä. Valitaan erilaisia lähinnä arkielämän kielenkäyttötilanteita. Harjoitellaan lyhyen kirjallisen viestin kirjoittamista (esim. tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje tai muu viesti).

Harjoitellaan ääntämään luontevasti.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

 
  Alkuun

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Kuunnellaan eri kieliä ja tarkastellaan erilaisia tapoja kirjoittaa kieltä.

Kiinan kielen päävariantit, Taiwan, Singapore ja Hongkong ja perinteiset kirjoitusmerkit

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. Kiinnitetään huomiota viestin välittymiseen ja toisia kannustavaan vuorovaikutukseen.

Opitaan ymmärtämään, että myös vähäinen kielitaito voi olla arvokasta ja kielenoppiminen on elinikäinen prosessi.

Kotikansainvälisyyden tiedostaminen ja hyödyntäminen lähiympäristössä.

Kansainvälinen yhteistyö mahdollisuuksien mukaan.

Sanastojen ja sanakirjojen käyttötaitojen vahvistaminen sekä erilaisten teknisten apuvälineiden ja sovellusten käytön harjoittelu kiinan kielen opiskelussa

Tunnistetaan kiinan kielen erot ja yhtäläisyydet muihin opiskeltaviin kieliin nähden.

 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitä jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa mm. musiikin, draaman ja pelillisyyden avulla oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista.

Kulttuuri osana viestintää, kulttuurien vertailu, kohtaaminen ja muuntuminen: elämä kiinankielisessä ympäristössä (esim. ympäristö, sää, ruoka jne.)

Harjoitellaan etsimään tietoa kiinan kielestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tarkastellaan ja tulkitaan tekstien, kuvien, musiikin ja eri symbolien sisältämiä kulttuurisia viestejä.

Tuotetaan ja muokataan tietoa (kertominen, kuvailu, selostaminen, vertailu).

Kirjoitetaan ja luetaan kiinaa myös teknologisia apuvälineitä ja digitaalisia sovelluksia hyödyntäen.

Erilaisten apukeinojen merkitys viestien välittymiselle (ilmeet, eleet, kehon kieli, ääntely, toistamisen pyytäminen) ja kulttuuriset erot viestinnässä

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata

käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Näkökulmana minä, me ja maailma

Havainnoidaan kiinan kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä.

Opetellaan tunnistamaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Kehitetään oppilaiden monilukutaitoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen

Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kiinan kieltä. Valitaan erilaisia lähinnä arkielämän kielenkäyttötilanteita.

Harjoitellaan lyhyen kirjallisen viestin kirjoittamista (esim. tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje tai muu viesti).

Harjoitellaan ääntämään luontevasti.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

 
  Alkuun

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Maailman puhutuimmat kielet, Itä-Aasian kielet ja kiinan kielen asema Itä- ja Kaakkois-Aasiassa

Kiinan kielen päävariantit, Taiwan ja Hongkong ja perinteiset kirjoitusmerkit

Kiinalaiset muualla Aasiassa

Ulkokiinalaiset

Kuunnellaan eri kieliä ja tarkastellaan erilaisia tapoja kirjoittaa kieltä.

Kielenopiskelutaidot

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

 
 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen

Rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoa virheistä välittämättä.

Kulttuuri osana viestintää, kulttuurien vertailu, kohtaaminen ja muuntuminen

Opetellaan käyttämään kiinaa tiedonvaihtoon, mielipiteiden, tunteiden ja asenteiden ilmaisemiseen kohteliaalla, kiinan kielelle luontaisella ja ominaisella tavalla.

Tunnistetaan tärkeimmät kulttuurisiin käytänteisiin liittyvät näkökulmat. Tarkastellaan ja tulkitaan tekstien, kuvien, musiikin ja eri symbolien sisältämiä kulttuurisia viestejä.

Tuotetaan ja muokataan tietoa (kertominen, kuvailu, selostaminen, vertailu).

Erilaisten apukeinojen merkitys viestien välittymiselle (ilmeet, eleet, kehon kieli, ääntely, toistamisen pyytäminen) ja kulttuuriset erot viestinnässä

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata

käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kiinan kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimivuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon kiinan kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Kehitetään oppilaiden monilukutaitoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

Havainnoidaan kiinan kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä.

Opetellaan tunnistamaan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kiinan kieltä. Valitaan erilaisia lähinnä arkielämän kielenkäyttötilanteita. Harjoitellaan lyhyen kirjallisen viestin kirjoittamista (esim. tekstiviesti, postikortti, lyhyt kirje tai muu viesti).

Harjoitellaan ääntämään luontevasti.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

Opetellaan kertomaan erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista.

Opetellaan yleisimmät kielelle tyypilliset fraasit ja keskeiset idiomit.

Harjoitellaan soveltamaan ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin tutuissa ilmauksissa.

Tehdään omaan elämään läheisesti liittyviä tarinoita pinyiniä ja kirjoitusmerkkejä käyttäen.

Rohkaistaan puhumaan kiinaa aina kun mahdollista.

  Alkuun