Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan kielialueen erityispiirteisiin (esimerkiksi tervehtiminen, koulujärjestelmä).

Jaetaan kokemuksia (esimerkiksi lomamatkat, omat kontaktit maiden kulttuuriin, venäjän kieli mediassa).

Hyödynnetään lähiympäristön kansainvälisiä kontakteja (esimerkiksi vierailut venäjää opiskelevien koulujen kesken)

Kulttuurialueen juhlat.

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja.

 

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Opetellaan fraaseja.

Luodaan kannustava ilmapiiri yhdessä venäjän puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esimerkiksi mindfulness ja vahvuuspedagogiikka).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esim. musiikkimaalausta venäjänkielisen musiikin tahtiin).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan sanoja (esimerkiksi ristikoiden tekeminen, sanojen äänittäminen, jääkaappimagneetit, lorut).

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Kielen käyttöä harjoitellaan esimerkiksi haastattelujen ja draamaharjoitusten avulla.

Kiittäminen

Harjoitellaan kysymistä ja vastaamista pareittain ja ryhmässä.

Voidaan kirjoittaa tai kuvata kaverin esittely, pitää aamunavaus tai harjoitella mainosten tekemistä.

Harjoitellaan venäjän kielen erityisäänteiden tunnistamista ja tuottamista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia helppoja tekstejä monipuolisesti, esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja hyödynnetään autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Hyödynnetään koulukirjastoa ja muita tapoja kerätä venäjänkielistä materiaalia.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa (esimerkiksi mainosten lukeminen, peliohjeiden tulkitseminen).

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan hyödyntämään koko kielitaitoa ja käyttämään tekstin tuottamisessa tarvittavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan sekä suullisesti että kirjallisesti monenlaisten tuotosten avulla (esimerkiksi sarjakuva kesälomasta tai esittely lemmikistä).

Hyödynnetään tekstin tuottamisessa pari- ja ryhmätyötä.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen. Voidaan tehdä samalla periaatteella esityksiä.

 
  Alkuun

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Korostetaan kulttuurille ominaista kohteliasta kielenkäyttöä.

Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Rakenteita ja sanastoa opeteltaessa voidaan vertailla eri kieliä toisiinsa.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Rohkaistaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

Tutustutaan kielialueen tapoihin ja Venäjän maantuntemukseen.

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja.

Hyödynnetään venäjänkielistä kirjallisuutta (esimerkiksi kirjaston avulla).

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Oppilasta ohjataan käyttämään tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.  

Luodaan kannustava ilmapiiri yhdessä venäjän puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esim. mindfulness-harjoitukset ja vahvuuspedagogiikka.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, blogit yms.).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja ja liikettä (esimerkiksi harrastussanaston opettelua liikkumalla).

Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan sanoja (esim. ristikoiden tekeminen, sanojen äänittäminen, jääkaappimagneetit, digitaaliset sovellukset).

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Lisäksi harjoitellaan asioimistilanteita (esimerkiksi ostostilanteet), joita harjoitellaan kohdekielen kulttuurille ominaisella kohteliaalla tavalla.

Voidaan myös esimerkiksi toteuttaa venäjänkielinen välipala.

Voidaan opetella kellonaikoja, numeroita 0–100, vuodenaikoja, säätiloja, lemmikkejä, vaatteita, kehonosia ja koulusanastoa.

Tuodaan esille ilmeiden, eleiden ja äänenpainon merkitys viestinnässä. Harjoitellaan käyttämään suullisessa vuorovaikutuksessa myös eleitä ja ilmeitä.

Harjoitellaan venäjän kielen erityisäänteiden tunnistamista ja tuottamista.

Rohkaistaan käyttämään kohdekieltä virheistä välittämättä ja arvostamaan pientäkin kielitaitoa.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Tarjotaan mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä esimerkiksi tarinoita, lauluja, runoja ja sarjakuvia.

Harjoitellaan monipuolisesti esimerkiksi venäjänkielisten mainosten lukemista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Voidaan harjoitella esimerkiksi opiskelijoita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä tai itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten avulla. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Esitelmät

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella erilaisia kielenkäyttötilanteita.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen. Voidaan tehdä samalla periaatteella esityksiä.

 

 

 
  Alkuun

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan Venäjän tapakulttuuriin ja perinteisiin (esimerkiksi ruokakulttuuri).

Voidaan hyödyntää oman alueen venäläisiä ravintoloita ruoka- ja tapakulttuuriin tutustumisessa.

Tutustutaan kielialueen juhliin.

Voidaan harrastaa ystävyysluokkatoimintaa.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava ilmapiiri venäjän puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esimerkiksi mindfulness-harjoitukset, vahvuuspedagogiikka).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset sovellukset, blogit yms).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esimerkiksi adjektiivien opettelua liikkumalla tai ohjelman dubbausta venäjäksi).

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Voidaan opetella ajan ilmaisuja, ilmansuuntia, matkailua ja lomanviettoa.

Harjoitellaan asioimista esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa.

Harjoitellaan myös tien neuvomisen alkeita, olotilan kuvailemista (tunteet) ja asioimista lääkärissä.

Harjoitellaan käyttämään suullisessa vuorovaikutuksessa myös eleitä, ilmeitä ja kiertoilmaisuja.

Voidaan tutustua venäjänkieliseen kirjallisuuteen esimerkiksi varjoteatterin avulla.

Harjoitellaan venäjän kielen erityisäänteiden tunnistamista ja tuottamista.

Tehdään esimerkiksi Venäjän tai sen osien esittely.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T8–T9 kohdalla

Harjoitellaan monipuolisesti esimerkiksi venäjänkielisten lehtien lukemista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja harjoitellaan esimerkiksi oppilaita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä.

Voidaan itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T8–T9 kohdalla.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen.

Harjoitellaan esimerkiksi pienen esitelmän pitämistä tai animaation tekemistä venäjänkielisestä maasta tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen.

 

 
  Alkuun

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Vertaillaan eri kielten yhtäläisyyksiä ja eroja.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Vahvistetaan oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä.

Korostetaan arvostavaa vuorovaikutusta ja myönteistä asenneta monikulttuurisuutta kohtaan.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset sovellukset ja internetin sanakirjaohjelmat) sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalista mediaa.

Rohkaistaan oppilasta luottamaan itseensä ja omaan osaamiseensa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Harjoitellaan kertomaan itsestä, lähiympäristöstä, omasta arjesta, tunteista ja mielipiteistä sekä selviytymään erilaisista asioimistilanteista.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoa virheistä välittämättä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan esimerkiksi näytelmien, haastattelujen, sanoitusten, kirjeiden ja esitelmien avulla.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

 
  Alkuun

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1 Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Ohjataan arvostamaan omaa kulttuuri-identiteettiä, kohdekielen kulttuuria ja monikulttuurisuutta.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

 

 

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Käytetään toiminnallisia työtapoja (esimerkiksi pelit, leikit, fyysinen aktiivisuus) edistämään oppimisen iloa.

Rohkaistaan oppilasta luottamaan itseensä ja omaan osaamiseensa sekä käyttämään omaa kielitaitoa luovasti ja soveltaen virheistä välittämättä.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan kertomaan itsestä, lähiympäristöstä, omasta arjesta, hyvinvoinnista, matkustamisesta, tunteista ja mielipiteistä sekä selviytymään erilaisista asioimistilanteista.

Tutustutaan ruokakulttuuriin.

Työskentelytapoina esimerkiksi monipuoliset suulliset pari- ja ryhmätyöt, kuten draamaharjoitukset, haastattelut, videoinnit ja asioimistilanteet.

Harjoitellaan ja kannustetaan käyttämään erilaisia viestintästrategioita kuten puhekumppanin apuun tukeutumista ja nonverbaalia ilmaisua.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoa virheistä välittämättä.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto tekstejä valittaessa. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisesti esimerkiksi näytelmien, haastattelujen, sanoitusten, kirjeiden ja esitelmien avulla.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä oppimisympäristöissä.

 

 

 
  Alkuun

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Otetaan selkoa niiden maiden tai alueiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa opiskeltavaa kieltä puhutaan. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa ja kohdekielen opiskelussa. Hankitaan tarvittaessa tietoa kyseisen kielen päävarianteista.

Kotikansainvälisyys: hyödynnetään oppilaiden jo osaamia kieliä.

Vahvistetaan kunnioitusta ja arvostusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Ohjataan oppilasta asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Kielenopiskelutaidot

T5 tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksiaan

S2 Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin ja sanastojen monipuolista ja luovaa käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköisiä oppimisympäristöjä, tablettien sovelluksia ja internetin sanakirjaohjelmia) sekä mahdollisuuksien mukaan sosiaalista mediaa.

Oppilaita ohjataan luottamaan omiin taitoihinsa ja pohtimaan asioita eri näkökulmista.

Pyritään luomaan myönteinen oppimisilmapiiri, joka tukee oppimisen iloa.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä, ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Harjoitellaan asioimistilanteita ja mielipiteen ilmaisemista sekä omasta arjesta, maasta ja kulttuurista kertomista.

Käsitellään aihealueina myös matkustamista, kohdemaan kulttuuria, ympäristöä ja kestävää kehitystä sekä opiskelua ja työelämää.

Työskentelytapoina esimerkiksi monipuoliset suulliset pari- ja ryhmätyöt, kuten draamaharjoitukset, haastattelut, videoinnit ja projektityöskentely.

Harjoitellaan ja kannustetaan käyttämään erilaisia viestintästrategioita kuten puhekumppanin apuun tukeutumista ja nonverbaalia viestintää.

Harjoitellaan työelämässä tarvittavia kielelle ja -kulttuurille ominaisia viestintätapoja, esimerkiksi työhaastattelua.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoa luovasti ja soveltaen virheistä välittämättä.

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3 Otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä.

Hyödynnetään koulukirjastoa.

Tekstejä valittaessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimateriaaleja ja eri medioita.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta kohdekielellä eri yhteisöissä ja maailmassa, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Lisäksi otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema sekä kielialueen elämänmuoto. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monipuolisesti esimerkiksi näytelmien, haastattelujen, sanoitusten, kirjeiden ja esitelmien avulla.

Harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa sanastoa ja taitoja, kuten työhakemuksen ja CV:n kirjoittamista.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

 

 

  Alkuun