Vuosiluokka 3

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä

S1 Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.

Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla

S1 Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Käytetään draamatyötapoja (esimerkiksi tilannekuvat, roolinvaihto).

Tekstien tulkitseminen

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.

Mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen, monilukutaito, eri oppiaineiden tekstien ominaispiirteitä, lukudiplomi

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien, tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat).

Substantiivit, adjektiivit (vertailumuodot) ja verbit (persoonamuodot)

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

Ks. Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma –oheismateriaali.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

S2 Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Opettajan ääneen lukeminen, parilukeminen ja lukupiirit (esim. Netlibris), kirjavinkkaukset, lukudiplomi, koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Tekstien tuottaminen

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana

S3 Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta

Vuorovaikutteinen kirjoitusprosessi

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa

S3 Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Harjoitellaan tekstien otsikointia ja rakenteita, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.

 
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia  

S4 Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä.

Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin.

Harjoitellaan kielenkäyttöä eri tilanteissa ja ympäristöissä (tutkitaan painettua, puhuttua ja digitaalisia tekstejä).

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.

Lukupiirit (esim. Netlibris), lukudiplomi, kirjavinkkaus, koulukirjasto ja yhteistyö yleisen kirjaston kanssa

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4 Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

KULPS-kulttuuripolku

Kansanperinteen lajeja mm. lorut, runot, kansansadut sekä niiden vaikutukset nykykulttuurissa (esim. vitsit, muuntosadut)

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Kolmannen ja neljännen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta.

Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

Kaikessa opetuksessa punaisena lankana on oppilaan kehittyvän suomen kielen taidon huomioiminen.

Harjoitellaan toimimaan vuorovaikutustilanteissa rohkeasti ja rakentavasti.

Vahvistetaan tunteiden nimeämistä ja tunnetaitoja.

Puheviestintätaidot (esim. puhelimessa toimiminen, asioiminen koulu- ja arkitilanteissa)

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

Innostetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin.

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1 Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä.

Draamatyöskentely (esim. still-kuvat, roolinvaihto)

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen (Ks. Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali)

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta.

Valitaan luettavat ja käsiteltävät tekstit oppilaan kehittyvä suomentaito huomioiden.

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Käsitellään eri tekstilajeja toiminnallisesti.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2 Opitaan tunnistamaan kertovien ja kuvaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

Luetaan erilaisia tekstejä (opettaja/oppilas).

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2 Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Harjoitellaan tekstien sanoman ymmärtämistä.

Substantiivit, adjektiivit (vertailumuodot) ja verbit (persoonamuodot)

Toiminnallisuus

Oppimispelit

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien tarinoiden ja tekstien kautta.

Harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista käsin ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali oppilaan edellytykset huomioiden

Varataan riittävästi aikaa peruskirjoitustaidon harjoittelemiseen.

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia tekstejä.

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.

Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

Opetellaan arvioimaan omia tekstejä sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4 Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin.

Kannustetaan lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä.

Ohjataan arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina.

Opettajan ääneen lukeminen, parilukeminen ja lukupiirit, kirjavinkkaukset, lukudiplomi, koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.

Tehdään yhteistyötä oman äidinkielen opettajien kanssa ja kannustetaan oppilasta oman äidinkielen opiskeluun.

KULPS-kulttuuripolku

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä suomen kielen käyttäjänä.

Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median käyttämiseen monipuolisesti.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden (tiedonalojen kieli) tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa.

Kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan tietoa itsenäisesti ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Tiedonhaku perheen omilla kielillä

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielellisestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruotsin asemasta kansalliskielenä

S1 Vertaillaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Havainnoidaan, miksi Suomessa puhutaan ruotsia ja miten se näkyy arjessa.

Huomioidaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä voi nähdä ja kuulla.

Hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian sekä kirjaston suomia mahdollisuuksia.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä ja erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet ja paikannimistö.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan kielenopiskelun tavoitteita (esim. Eurooppalaisen kielisalkun avulla) ja osallistumaan aktiivisesti ja kannustavasti ryhmän työskentelyyn (draama, pelit, leikit, yhteistoiminnalliset menetelmät).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esim. tervehtiminen, avunpyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta jne.

Opetellaan selviytymään tutuista, arkisista viestintätilanteista käyttäen apuna draamaa, pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia lähipiirin kanssa.

Kaksikielinen Espoo tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ruotsin kielen käyttöön erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Huomioidaan yhteistyö espoolaisten ruotsinkielisten yhdistysten ja koulujen kanssa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle. Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja kirjoittamaan suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista, omaan lähipiiriin kuuluvista asioista.

Tiedonhaussa, aineiston valinnassa ja tuottamisessa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle. Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä.

Kannustetaan opiskelemaan muita kieliä.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua hyödyntäen.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa, (esimerkkeinä sähköiset oppimateriaalit, tablettisovellukset).

Valitaan ikätason mukaisesti aiheita.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa (esimerkiksi parityöt, haastattelut, draamaharjoitukset).

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä.

Rohkaistaan käyttämään pientäkin kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden yhteydessä. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.

Hyödynnetään koulu- ja lähikirjastoja.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan pienten tekstien avulla. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Rohkaistaan oppilasta esiintymään englanniksi.

Hyödynnetään oppilaiden informaalisen oppimisen kautta karttunutta kielitaitoa.

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä kiinan kielen levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Omista kokemuksista kertominen ja havaintojen tekeminen kielestä ja kulttuurista

(esimerkiksi kiinalainen uusi vuosi, kuujuhla, kiinalainen horoskooppi, sadut ja tarinat).

Tutustutaan kielialueen ja -kulttuurin erityispiirteisiin: tervehtiminen, kiinalaiset nimet, kiinalaiset juhlat, myös Suomessa.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Osaamisen arvioinnissa käytetään esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta vastaavaa työkalua.

Kiinan kielen tonaalisuus, toonimerkit, kirjoitusmerkit ja niihin tutustuminen

Kirjoitusjärjestelmä kiinalaisessa elämässä, toonien käyttö, diakriitit pinyinissä

T4 Ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja ja muistiin painamiskeinoja

Kuviin pohjautuvat kirjoitusmerkit, niiden alkuperä ja kuvittaminen

Tutkitaan, miten kirjoitusmerkit ovat kehittyneet aikojen kuluessa ja katsotaan niihin liittyviä tarinoita.

Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

Kielenopiskelutaidot
 

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia.

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.

Harjoitellaan antamaan positiivista arviointia muiden taidoille.

Opetellaan huolehtimaan kiinan kielen kalligrafiassa käytettävistä välineistä.

T7 Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S 3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan kiinan kieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä.

Harjoitellaan kielen käyttöä erilaisten esitysten ja draaman, musiikin ja kuvataiteen avulla.

Harjoitellaan äänteitä, joita suomen kielessä ei ole.

Opetellaan kieltä monipuolisesti liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien ja kuvien avulla. Uusia sanoja opetellaan ”maistellen”. Herkistytään kuuntelemaan kieltä ja oppimaan sitä kuuntelemalla ja toistamalla. Leikitellään kielellä ja keskustellaan minkälaisia mielleyhtymiä sanat tuottavat.

T5 Tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen.

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Tehdään runsaasti erilaisia suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain.

Luodaan dialogeja pareittain ja ryhmässä.

Havainnoidaan kirjoitusmerkkejä monipuolisesti.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
 

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä Havainnoidaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Opetellaan kirjoittamaan kuvakirjoitusmerkkejä käsin sekä tunnistamaan niitä. Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

Opetellaan yleisimpiä kohteliaita arkipäivän fraaseja: tervehdykset, kiittäminen, anteeksi pyytäminen, nimen ja iän kysyminen ja esittäytyminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan yksinkertaisten vuoropuheluiden, tarinoiden, kuvien ja laulujen avulla.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Tehdään runsaasti ääntämisharjoituksia ja harjoitellaan sanastoa kiinnittäen erityisesti huomiota tooneihin ja vaikeisiin äänteisiin. Harjoitellaan toonien lausumista leikein ja motorisesti.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään pientäkin kielitaitoa mahdollisuuksien mukaan virheistä välittämättä.

Harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
 

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, lukemaan, puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tekstien yhteydessä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden ja sanoitusten yhteydessä Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia tekstejä monipuolisesti esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan yksinkertaisten vuoropuheluiden, tarinoiden, kuvien ja laulujen avulla.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Harjoitellaan lukemaan kirjoitusmerkkejä erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
 

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen yhteydessä.

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kiinaa monenlaisista aiheista.

Harjoitellaan hyödyntämään koko kielitaitoa ja käyttämään tekstin tuottamisessa tarvittavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja.

Harjoitellaan kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta.

Opetellaan kirjoittamaan kirjoitusmerkkejä käsin sekä tunnistamaan niitä. Harjoitellaan kirjoitusmerkkejä erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

Sanastoa ja rakenteita opetellaan suullisten pariharjoitusten, pienten näytelmien, pelien, leikkien ja laulujen avulla.

Ranskan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Opitaan arvostamaan sekä omaa kulttuuri-identiteettiä että monikulttuurisuutta.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Pyritään luomaan myönteinen oppimisilmapiiri, joka tukee oppimisen iloa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Viestintää harjoitellaan aktiivisesti esimerkiksi paritöiden, haastattelujen ja draamaharjoitusten avulla.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Rohkaistaan käyttämään pientäkin kielitaitoa mahdollisuuksien mukaan virheistä välittämättä.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit ja digitaaliset sovellukset).

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Sanastoa ja rakenteita opetellaan helppojen tekstien avulla.

Hyödynnetään koulukirjastoa mahdollisuuksien mukaan.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa, tuetaan monilukutaidon kehittymistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T7 kohdalla

Sanastoa ja rakenteita opetellaan suullisten pariharjoitusten, pienten näytelmien, pelien, leikkien ja laulujen avulla.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Opitaan arvostamaan sekä omaa kulttuuri-identiteettiä että monikulttuurisuutta.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Pyritään luomaan myönteinen oppimisilmapiiri, joka tukee oppimisen iloa.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Havainnoidaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Viestintää harjoitellaan aktiivisesti esimerkiksi paritöiden, haastattelujen ja draamaharjoitusten avulla.

Hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Hyödynnetään vertaisoppimista.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään pientäkin kielitaitoa mahdollisuuksien mukaan virheistä välittämättä.

Hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit ja digitaaliset sovellukset).

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä.

Sanastoja ja rakenteita opetellaan helppojen tekstien avulla.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan suullisten pariharjoitusten, pienten näytelmien, pelien, leikkien ja laulujen avulla.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi videoimalla tai äänittämällä.

Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

S1 Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

S2, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T8–T14 kohdalla

Yhteinen toiminta, leikki ja pelillisyys oppimisen muotoina.

Opetuksessa pyritään siihen, että opetettava sisältö opitaan kokemukseen perustuvilla harjoitteilla ennen oppikirjatyöskentelyyn siirtymistä.

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T8–T14 kohdalla

Luodaan vankka pohja tutkivalle ja ymmärtävälle oppimiselle oppilaan ikätaso huomioiden.

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T8–T14 kohdalla

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

Kehitetään oppilaan suullista matemaattista ilmaisutaitoa.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T8–T14 kohdalla

 

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T8–T14 kohdalla

Välineinä voidaan käyttää myös erilaisia loogisia kokoelmia ja loogista päättelyä vaativia pelejä ja leikkejä.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T8–T14 kohdalla

 
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2, S4 ja S5 kuten tavoitteiden T8–T14 kohdalla

 

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Kymmenjärjestelmän ymmärtämistä paikkajärjestelmänä voidaan vahvistaa myös muiden lukujärjestelmien avulla. Muihin lukujärjestelmiin tutustuminen tehdään tällöin konkreettisten välineiden ja leikin avulla.

Kymmenjärjestelmän havainnollistamisessa käytetään strukturoituja välineitä.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Opitaan murtoluvun käsite.

Tutkitaan myös murtoluvun ja mittaamisen yhteyttä käytännön tilanteissa.

Välineinä murtoluvun käsitteen oppimisessa käytetään esimerkiksi erilaisia kappaleita, murtokakkuja, värisauvoja ja pinta-alamalleja, kelloa ja muita mittavälineitä sekä rahaa.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja. Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen. Harjoitellaan kertolaskualgoritmia. Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

S2 Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Korostetaan yhtäsuuruusmerkin oikeaa käyttöä ja välivaiheiden merkitsemistä lausekkeissa.

Kiinnitetään huomiota sujuvan päässälaskutaidon varmentamiseen ja tehokkaiden laskustrategioiden hallintaan lukualueella 0–100 ennen allekkainlaskualgoritmien opettelua.

Opetellaan käyttämään hyväksi peruslaskutoimituksissa analogista ajattelua lukualueiden laajentuessa (Ks. esimerkkejä vuosiluokilta 1–2 T6.).

Laskustrategiana kerto- ja jakolaskussa opitaan käyttämään myös osittamista laskemisen helpottamiseksi.

Painotetaan sisältö- ja ositusjakolaskujen käsitteen ymmärtämistä.

Suositellaan, että pyöristämistä ja arviointia opetellaan ennen allekkainlaskualgoritmeja.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.

Käytetään monipuolisia konkretisointivälineitä esimerkiksi erilaisia tuotepakkauksia ja geometrisia kappaleita, tasokuvioiden rakentelusarjoja ja geolautoja sekä digitaalisia sovelluksia.

Ohjataan tunnistamaan geometrisia ominaisuuksia ja nimeämään niitä.

Tutustuminen symmetriaan tehdään kolmiulotteisessa ympäristössä ja tasossa integroimalla se kuvataiteeseen.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S4 Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja.

Perusta mittaamisen oppimiselle luodaan oppilaan omakohtaisilla ja monipuolisilla kokemuksilla.

Pinta-alan käsitteen ymmärtämiseen kiinnitetään huomiota.

Käytetään välineinä esimerkiksi viivainta, mittanauhoja, mittapyöriä, erilaisia vaakoja ja punnuksia, mitta-astioita, pinta-alaruudukoita, geolautoja ja kelloja.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.

 

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1 Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.

S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

S5 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi

S1 Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon ilmastonmuutos ja sen hillitseminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle ja toisiin ihmisiin.

Vähennetään syntyvää jätettä ja kierrätetään, säästetään energiaa ja vettä koulun toimintakulttuurissa.


Mitä vaikutuksia toiminnalla on?

Tutustutaan käsitteeseen ilmastonmuutos.

Uusiokäyttö

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita.

Elollinen ja eloton

T5 ohjata oppilasta toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin ja materiaaleihin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua.

Mittaaminen: aika, lämpötila, pituus, massa

Kasvin kasvattaminen (eri vaiheet)

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien

S2 Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita ja teknologiaa eri tiedon alojen käsitteillä ja malleilla.

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota rakennettuun ympäristöön ja teknologisiin ilmiöihin.

Polkupyörä

Tietotekniset laitteet

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenneturvallisuus, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus.

Liikenneturvallisuus, kiusaamisen ehkäisy, ihmisoikeudet, pyöräily

T9 ohjata oppilasta tutkimaan, toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä

S2 Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä.

S3 Keskeisiä näkökulmia on luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen.

S4 Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

S5 Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita.

S6 Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista.

Tehdään ainakin yksi retki luontokohteeseen, esim. Villa Elfvik

Jokamiehenoikeudet

Kartanlukutaito

Rakennettu ja sosiaalinen ympäristö

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan

S1 Harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.

S2 Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden merkitystä hyvinvoinnille.

Apuna esim. ohjelmat Arvokas, Kiva koulu, Lions Quest yms.

Tiedot ja ymmärrys

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla

S4 Yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle.

Sää ja lämpötila, aineiden ominaisuuksia, veden kiertokulku, yhteyttäminen

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun

S4 Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä. Tutkitaan maa- ja kallioperää.

S5 Lämpötilan mittaamisen ja lämpöenergian perehtymisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.

Maa ja kallioperä, kasvien lisääntyminen, kasvien osat

 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Suomen monimuotoinen luontokuva

Suomen kartta

Kartanlukutaito

Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

Opetellaan nimeämään kristinuskon pyhä kirja Raamattu.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. UE S1: Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

Opetellaan kuvailemaan kirkkoa rakennuksena.

T 3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. UE S2: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.

Monoteistisia uskontoja yhdistävistä hahmoista tärkeimpiä: Nooa, Abraham ja Mooses


Opetellaan kertomaan yhdistävistä hahmoista.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. UE S3: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: kymmentä käskyä. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Elämänkysymyksiin, tunteisiin ja arvoihin liittyviä Vanhan testamentin kertomuksia: esimerkiksi syntiinlankeemuskertomus sekä kertomukset Jaakobista ja Joosefista

Opetellaan tunnistamaan muutamia kertomuksia.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Omista ajatuksista kertominen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3: Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Näkökulmia voidaan tuoda esiin VT:n kertomusten avulla, mutta ne liittyvät myös keskustelutaitoihin.

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (A)

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokkien 3 ja 4 opetussuunnitelmat on jaettu kahteen A- ja B-taulukkoihin. Niitä käytetään vuorovuosin. Vuosiluokkien 5 ja 6 opetussuunnitelmat on jaettu kolmeen taulukkoon. Taulukoiden A ja B sisällöt on tarkoitettu opetettaviksi vuorovuosin. Taulukko C:ssä on kuudennen vuosiluokan toisen vuosiviikkotunnin sisällöt.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on myös opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin alkukertomukset, patriarkkakertomukset ja Israelin kansan vaellus Luvattuun maahan

-  Profeetat, kuninkaat ja sananlaskut

-  Ortodoksisen kirkon tulkinnat Vanhan testamentin kertomuksista

-  Kymmeneen käskyyn tutustuminen ja sen hahmottaminen, mistä niissä on kyse

-  Ihmisen tehtävä luomakunnasta huolehtimisessa

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia kuvaavat ikonit ja veisut

-  Kirkkovuoden juhlat ja paasto

-  Paastorukous

-  Koululaisliturgiaan osallistuminen kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella.

-  Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko Tapiolassa, sen arkkitehtuuri ja seinämaalaukset

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin ennuskuvat Uuden testamentin tapahtumista ortodoksisen kirkon tulkinnan mukaisesti

-  Ikonien ja muun kirkkotaiteen symboliikka

-  Kirkon toiminta nykypäivänä; kirkollisten toimitusten ja niihin osallistumisen merkitys omassa elämässä

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen.

Sisältöjä:

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona.

Sisältöjä:

-  Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset juuret, alustava vertailu juutalaisuuden ja islamin sekä ortodoksisen kristillisyyden välillä

-  Patriarkka Abrahamin merkitys juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa

-  Ortodoksisen kirkon toiminta Helsingin seurakunnan alueella ja erityisesti Espoossa

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.

Sisältöjä:

-  Ks. T5

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen.

UO S3 Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus.

Sisältöjä:

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella.

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

UO S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Ks. T1; Vanhan testamentin kertomukset

-  Kymmeneen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys ja yhtäläisyydet juutalaisuuden ja islamin kanssa

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

Sisältöjä:

-  Vanhan testamentin kertomukset (Ks. T1) ja niiden tulkinta ortodoksisessa perinteessä

-  Ihmisen tehtävä luomakunnasta huolehtimisessa

-  Ortodoksinen opetus ajan pyhittämisestä, rukouksesta ja ihmisestä Jumalan kuvana

-  Kymmeneen käskyn periaatteet suhteessa Jumalaan ja muihin ihmisiin

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä.

Sisältöjä:

-  Pohditaan eettisiä kysymyksiä Vanhan testamentin kertomusten (Ks. T1) kautta.

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S1 kuten tavoitteen T11 kohdalla

UO S1 kuten tavoitteen T11 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T11 kohdalla

Sisältöjä:

Ks. sisällöt T11

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (B)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa.

Sisältöjä:

-  Uuden testamentin kertomukset Jeesuksen elämänvaiheista ja opetuksista

-  Ylösnousemuksen ilo ja ortodoksisen kirkon tulkinta pelastuksesta

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia kuvaavat ikonit ja veisut

-  Kirkkovuoden juhlat ja paasto

-  Koululaisliturgiaan osallistuminen kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella

- Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko Tapiolassa, sen arkkitehtuuri ja seinämaalaukset

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ym. kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Ikonien ja muun kirkkotaiteen symboliikka

-  Ajan pyhittäminen

-  Uuden testamentin kertomuksiin perustuvat kirkkovuoden juhlat sekä niihin liittyvät veisut ja ikonit

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

Sisältöjä:

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

-  Haetaan tietoa YK:sta esimerkiksi internetin avulla.

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Koululaisliturgiaan osallistuminen kirkollisena juhlapäivänä tai juhlakaudella

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen vertaukset ja niiden eettinen opetus

-  Ortodoksisen kirkon tulkinta pelastuksesta

-  Lähimmäisen kohtaaminen, erilaisuuden kohtaaminen

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus kristinuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa sekä uskonnottomassa ajattelussa

-  Lasten oikeudet

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Ortodoksinen opetus ajan pyhittämisestä, rukouksesta ja ihmisestä Jumalan kuvana

-  Lähimmäisen kohtaaminen, erilaisuuden kohtaaminen

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Sisältöjä:

-  Uuden testamentin kertomukset (Ks. T1) ja niiden tulkinta ortodoksisessa perinteessä

-  Ortodoksinen opetus ajan pyhittämisestä, rukouksesta ja ihmisestä Jumalan kuvana

-  Lähimmäisen kohtaaminen, erilaisuuden kohtaaminen

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Uuden testamentin kertomusten eettinen opetus (Ks. T1)

-  Lähimmäisenrakkauden toteuttaminen käytännössä erilaisten ihmisten kesken

-  Lasten oikeudet, myös Jeesuksen opetusten valossa

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Sisältöjä:

-  Lasten oikeudet ja kaikkien ihmisten tasavertaisuus Jeesuksen opetusten valossa

-  Ylösnousemuksen ilo ja ortodoksisen kirkon tulkinta pelastuksesta

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Opetuksessa käsitellään esimerkkejä Jeesuksen ja ihmisten kohtaamisesta. Tutustutaan omaan suojeluspyhään ja oman seurakunnan suojeluspyhään sekä joidenkin pyhien ihmisten elämään.

Sisältöjä:

-  Perehdytään Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa.

-  Pyhiä ihmisiä ja tapahtumia

-  Apostoli Paavali ja Apostolien teot

-  Apostolien teot (helluntai kirkon syntymäpäivä)

-  Tutustutaan lähetystyön alkuun (Paavalin elämä ja toiminta).

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

-  Kirkkovuoden juhlat

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

Sisältöjä:

-  Neitsyt Marian kirkko, sen arkkitehtuuri, seinämaalaukset ja lasimaalaukset

-  Kirkon toiminta nykypäivänä; kirkollisten toimitusten ja niihin osallistumisen merkitys omassa elämässä

-  Tutustutaan parannuksen ja eukaristian viettoon sekä niihin liittyvin kirkon esineisiin ja termeihin (alttari, hostia, tabernaakkeli, kalkki, pateeni, rippituoli).

-  Kirkonvierailu

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 kuten tavoitteen T2 kohdalla

Sisältöjä:

-  Pyhän Messun rakenne ja symboliikka

-  Esirukoukset

-  Kirkkovuoden juhlat: joulu, pääsiäinen, helluntai

-  Juhlien vietto ja tavat

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

UK S1 Perehdytään Uuden testamentin päätapahtumiin sekä muun uskonnollisen kirjallisuuden eri lajeihin sekä niiden käyttöön katolisen kirkon elämässä.

Sisältöjä:

-  Harjoitellaan Raamatun käyttöä.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

Sisältöjä:

-  Laajennetaan näkemystä katolisesta kirkosta maailmankirkkona.

-  Tutustutaan ortodoksisen ja luterilaisen kirkkoon Suomessa.

-  Muut uskonnot pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Espoossa

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus. Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset juuret

-  Patriarkka Abrahamin merkitys juutalaisuudessa, islamissa ja kristinuskossa

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin paramenteihin ja sakraaliesineisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen.

UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn tuntemista. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu.

Sisältöjä:

-  Pyhän käsite eri uskonnoissa

-  Lähimmäisenrakkaus, auttaminen, anteeksiantamus, katumus.

-  UT: laupias samarialainen

-  Rakkauden käsky

-  Kymmenen käskyä

-  Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen

-  Raamatun kertomusten opetukset nykypäivän kannalta; kertomusten eettinen merkitys

-  Oikea käyttäytyminen omassa kirkossa ja muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa (aamunavaus jne.)

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UK S1 Perehdytään Vanhan ja Uuden testamentin päätapahtumiin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia. Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  VT: 10 käskyä omien valintojen perustana

-  Omatunnon tutkistelu

-  Parannuksen sakramentin merkitys

Islamin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UI S1 Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta. Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa. Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisiä sisältöjä ovat elämän arvoon liittyvät kysymykset.

Tarkastellaan elämää lahjana Jumalalta: minä arvokkaana ja ainutkertaisena Jumalan luotuna, samoin toisten elämä. Tätä tarkastellaan erityisesti oppilaiden lähipiirin kautta.

Tutustutaan Koraanin opetuksiin edellä mainituista kysymyksistä.

Sisällöistä keskeisiä ovat myös viisi pilaria. Tarkemmin opetellaan rukousta ja rukouspesua (wudu) sekä paaston periaatteita.

Käsitellään profeetta Muhammedin lapsuutta, hänen perhettään ja ensimmäisiä Koraanin ilmoituksia. Ajanjaksona on Mekan aika ennen muuttoa Medinaan (hijra).

Suurista opetellaan An-Nas, Al-Falaq ja Al-Fil.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Opetuksessa käsitellään pyhiä kaupunkeja: Mekkaa, Medinaa ja Jerusalemia.

Koraanin kertomuksista tarkastellaan Norsun kertomusta ja Muurahaisten kertomusta.

Käsitellään ajankohtaisia islamilaisia juhlia sekä perjantairukouksen merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Esimerkkinä voidaan käsitellä joitakin Koraanin vertauksia, ja rukousta käsiteltäessä huomioidaan tämä tavoite.

Suurista opetellaan An-Nas, Al-Falaq ja Al-Fil.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Toteutetaan keskeisesti S1:n sisältöjen opiskelussa

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Käsitellään kertomuksia profeetoista Nuh (Nooa) ja Ibrahim (Abraham). Tuodaan esiin muita profeettoja myös kristinuskon ja juutalaisuuden profeettoina.

Tutustutaan kristittyjen ja juutalaisten pyhiin paikkoihin kirkkoon ja synagogaan. Käsitellään lähellä olevia pyhiä rakennuksia.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

U1 S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Pohditaan ihmisten erilaisuutta: eri kulttuureja ja kieliä, islamin monimuotoisuutta kuten erilaisia tapoja ym.

Tarkastellaan koulun erilaisia uskontoja: mitä uskontoja on omassa luokassa/koulussa/ ystäväpiirissä.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin perehtyminen

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.   Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UI S3 Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisiä sisältöjä ovat islamilaiset käytöstavat, myötätunto toisia kohtaan, kärsivällisyys ja rehellisyys. Otetaan näihin esimerkkejä profeetta Muhammedin opetuksista.

Opetuksessa käsitellään uskon ja tekojen valintaa.

Keskeistä on opiskelun tärkeyden ymmärtäminen ja oppimisen kunnioittaminen islamissa: oman ja muiden työn arvostaminen sekä sääntöjen noudattamisen merkitys.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T7 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8–T10 kohdalla

 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Kaikki sisältöalueet S1–S3

 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteiden T8–T10 kohdalla

 

Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4

Juutalaisuus on yksi keskeisistä maailmanuskonnoista ja se on vaikuttanut merkittävästi länsimaiseen kulttuuriin ja katsomusperinteeseen. Juutalaisessa uskonnonopetuksessa oppilas hahmottaa paikkaansa vuosituhantisessa juutalaisessa traditiossa samalla kun hän rakentaa dialogista ja kunnioittavaa suhdetta muihin uskontoihin. Näin oppilaan juutalainen identiteetti kehittyy tasapainoisessa vuorovaikutuksessa suhteessa muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin. Opetuksessa tutustutaan niin omaan uskontoon ja kulttuuriin kuin muihin maailmanuskontoihin. Oppilas saa kattavat tiedot juutalaisuuden keskeisistä opetuksista, tavoista ja perinteistä, minkä lisäksi hän saa riittävät tiedot muista uskonnoista. Tavoitteena on saavuttaa laaja uskonnollinen yleissivistys.

Juutalaisessa uskonnonopetuksessa käytetään monipuolisesti eri opetusmenetelmiä. Oppikirjat, dialoginen oppiminen, kuvamateriaali ja videot täydentyvät monipuolisella internetin käytöllä. Keskustelulla ja erilaisten näkemysten esittämisellä on vankka sija opetuksessa.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UJ S1Opetuksessa paneudutaan Tooraan, Tanachiin, perimätietoon ja juutalaisuuden opilliseen perustaan. Perehdytään juutalaisen tradition vaikutukseen eurooppalaiseen kulttuuriin ja tieteisiin. Opetuksessa tarkastellaan juutalaisuuden pyhiä paikkoja ja niiden merkitystä. Opetukseen valitaan juutalaisen perinteen ikäkauteen sopivia uskonnollisia opetuksia ja kertomuksia. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta sekä Tooran erityisasemaa. Perehdytään uskonnollisiin symboleihin ja juutalaisen kalenterin juhliin, juutalaisuuden monimuotoisuuteen sekä juutalaisuuteen Suomessa.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Toora, Tanach, Tooran kertomusten syventäminen

-  Tooran ja Talmudin etiikka

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Siddur ja päivittäisten rukousten ja jumalanpalvelusten käytännöt ja sisällöt

-  Juhlapyhien jumalanpalvelusten sisältö

-  Brachot eli siunaukset

-  Shabatin ja juutalaisten juhlapyhien rituaalit ja käytännöt kodissa

-  Kashrut

-  Juutalaisen elämänkaaren riitit

-  Juutalainen seurakunta ja sen toiminnot

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Heprean painokirjaimet ja lukemaan opettelun alkeet

-  Keskeistä uskonnollista sanastoa hepreaksi

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Juutalaisuus internetissä

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UJ S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään uskontoja yhdistäviin henkilöihin, tapahtumiin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin sekä vaikutukseen eurooppalaisessa kulttuurissa. Tarkastellaan erityisesti juutalaisuuden historiaa Euroopassa ja perehdytään oppilaiden lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja uskontodialogin merkitykseen. Opetuksessa otetaan huomioon uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa ja uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Juutalaisuuden ja muiden uskontojen historia ja nykytilanne Suomessa ja Euroopassa

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Juutalaisuuden ja muiden uskontojen historia ja nykytilanne Suomessa ja Euroopassa

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset eri uskonnoissa

-  Pyhät paikat ja esineet eri uskonnoissa

-  Ajan pyhittäminen eri uskonnoissa

-  Uskonnolliset virat ja pyhät henkilöt eri uskonnoissa

-  Kultaisen säännön etiikka juutalaisuudessa, kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Tooran ja Tanachin kertomukset ja niiden etiikka

-  Talmudin etiikka

-  Mitzvot (positiiviset käskyt sekä kiellot)

-  Teshuva eli katumus

-  Kultaisen säännön etiikka juutalaisuudessa, kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UJ S3 Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat juutalaisen etiikan perusteet ja elämän arvo. Perehdytään uskonnollisten käskyjen eli mitzvojen jakoon kiellettyihin ja vaadittaviin tekoihin. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Tutkitaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä, juutalaisen kielen terminologiaa ja sen yhdistävää vaikutusta juutalaisessa maailmassa. Opetuksessa tärkeitä sisältöjä ovat juutalaisuuden vaikutus arkielämän käyttäytymiseen, myötäelämisen taito ja oppilaiden elämästä nousevat eettiset kysymykset.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Tutustutaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöön.

-  Lapsen, vanhempien ja yhteisön välinen vuorovaikutus juutalaisuudessa

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Kestävä kehitys ja etiikka juutalaisuudessa ja muissa uskonnoissa

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Ihmisen ja Jumalan suhde, ihmisen suhde ympäristöön ja lähimmäisiin

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Minun paikkani maailmassa: minä itse, perheeni, sukuni, seurakunta, Am Israel, kotimaani, koko ihmiskunta

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (A)

Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja B-kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan A-kokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

Hyvää elämää lähdetään tarkastelemaan oppilaan näkökulmasta, mutta sitä voi rikastuttaa pohtimalla elämän tarkoitusta, valintoja, ihmissuhteita ja hyvää elämää eri kulttuureissa ja katsomuksissa.

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

S2 Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.

Vähemmistöistä käsitellään kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, joita oppilaiden elämänpiirissä on. Muistetaan myös romanit ja saamelaiset.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S2 Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä.

 

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen merkityksiä.

 

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

 

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Vahvistetaan oppilaan taitoa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.


Ohjataan oppilasta huomioimaan muut ryhmän jäsenet musisoidessaan ja suhteuttamaan oma äänensä yhteiseen tuotokseen ja kuuntelemaan muita.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa.

Tutustutaan moniäänisyyteen (esimerkiksi puhekuoro, kaanon) eri tavoin laulaen, taputtaen, puhuen, liikkuen ja kuunnellen.

Soitinkokeiluja ja ohjausta soittotekniikkaan. Nimetään käytössä olevia soittimia. Vahvistetaan yhteissoittotaitoja.

Yksinkertaisia soittosäestyksiä (esimerkiksi kvinttiborduuna, ostinato).

Harjoitetaan rytmisiä taitoja ja tutustutaan musisoiden eri tahtilajeihin esim. 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4 (Kalevala).

Tutustutaan erilaisiin asteikkoihin (esimerkiksi pentatoninen, duuri, molli, moodit) musiikillisen toiminnan yhteydessä.

Musisointitilanteissa rohkaistaan omien musiikillisten ideoiden tuottamiseen ja toteuttamiseen.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Luontevaa liikkumista sekä kehosoittimien tekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

 

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä.

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1 Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S4 Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita ja liikesarjoja sekä monitaiteellisia kokeiluja

Ohjataan oppilasta lyhyiden rytmi- ja melodia-aiheiden (esimerkiksi kaksi-, kolmi-, nelisävelikkö tai pentatoninen asteikko) toteuttamiseen.

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja kulttuurista monimuotoisuutta

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia.

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

Opetuksen lähtökohtana hyödynnetään ryhmän kulttuurista monimuotoisuutta.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia.

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikkikäsitteitä soivasta musiikista ja nimeämään niitä.

Ohjataan äänen ja symbolin vastaavuuden ymmärtämiseen ja ilmentämiseen musiikissa (esimerkiksi nuotit, aika-arvot, tempo ja dynaamiset merkit, kuvionuotit, itse luodut merkintätavat jne.).

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Ohjataan oppilasta huomaamaan musiikin vaikutus omassa elämässään.

Ohjataan oppilasta huolehtimaan omasta kuulostaan.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Kannustetaan oppilasta musiikillisten taitojen kehittämiseen pitkäjänteisen harjoittelun kautta.

Valmistetaan ja harjoitetaan esimerkiksi musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.   Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Oman elämän kuvat esim. sarjakuva, kuvituskuva, mainos, video

Kotikaupungin ympäristö, katukuva ja arkkitehtuuri

Karttoja ja pohjapiirroksia

Havainnon mukaan työskentely

Kuvanteon prosessi

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Kuvataiteen käsitteistöä

Mielikuvituksen kehittäminen

Kyky etsiä omista teoksista annettuja tavoitteita

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Luonnostelu,

malli- ja havaintopiirtäminen,

elämyksellisyys

Omannäköinen ilmaisu

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. maalaaminen, piirtäminen,

digitaalinen kuva, muovailu, painanta, rakentelu

Eri välineiden ja materiaalien perustason tekninen hallinta

Arkkitehtuurin ja sommittelun peruskäsitteitä

Vastavärit

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Yhteiset, laajat tehtävät

Opitaan tekemään työ loppuun ja tunnistamaan valmis työ.

Oppilastöistä keskusteleminen

oman ja toisten töiden arvostaminen

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Kuvan erilaisia viestejä

esim. kirjan kuvitus, mainos, valokuva, sarjakuvan kieli ja keinoja, elokuvallinen ajattelu, animaatio

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Vierailu museoon

Esim. taidekuva, viihdekuva, käsitelty kuva ja pelit

Toden ja fiktion ero

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Suunnittelun ja muotoilun perusteita

käyttäjän näkökulma

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Esim. alkuperäiskulttuurit ja taidehistorialliset ajanjaksot

vaihtelevat tekniikat, esim. jokin kohopainomenetelmä, digitaalisuus

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Rohkeus ilmaista ja kohdata erilaisia ajatuksia

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja kestävä ympäristö ja tuote

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Luovuus, omannäköisyys

Kierrätysmateriaalit, luonnonmateriaalit

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja.

S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja.

S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 3:

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Tutustutaan erilaisiin työohjeisiin.

Harjoitellaan työraporttien koontia esim. valokuvaamalla tai kirjoittaen.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1–S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan silittämistä, koneompelua (sauma, huolittelu, päärme, koristelumahdollisuuksia).

Harjoitellaan työpiirustuksen tekemistä suunniteltuun työhön, höyläämistä, juottamista, akkuporakoneen käyttöä ja talttaamista.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa harjaantumiseen.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Kokeillaan tieto- ja viestintätekniikkaa suunnittelun apuna.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan arvostamaan käsintehtyjä tuotteita.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut).

Korostetaan fyysisesti aktiivisen koulupäivän merkitystä.

KULPS-liikuntapolun mahdollistamat lajikokeilut

Luodaan monipuolisia liikuntakokemuksia.

Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havaintotaitoja (esim. luontoliikunta ja palloilut).

Tutustutaan kartanlukutaitoon.

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisten liikuntamuotojen avulla.

 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa

S1 kuten tavoitteen T3 kohdalla

 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

Tuetaan oppilasta ymmärtämään aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan merkitys.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin ja vesiliikunnan opetusta.

 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

S1 Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Luodaan turvallinen ja positiivinen oppimisilmapiiri.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

S2 Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä.

Hyväksyvän ja suvaitsevan ilmapiirin luominen.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

S2 Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon.

Tukea oppilaan oman roolin ymmärtämistä osana ryhmän toimintaa.

Osallistetaan oppilaita mahdollisuuksien mukaan.

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja

S3 Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan.

 

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista.

Luodaan positiivinen oppimisilmapiiri.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3–6

Koulukohtaiseen ohjaussuunnitelmaan kirjataan käytänteet työelämään tutustumisesta ja esimerkiksi yrityskylä -tyyppisten mallien käytöstä sekä kuudennen luokan syksyllä käytävät opettaja-huoltaja-lapsi -keskustelut. Ne ja ohjauksellisuus vanhempainillassa suunnataan yläkouluhakuun. Koulukohtaisesti täsmennetään, mitkä ohjauksen tavoitteet asetetaan millekin vuosiluokalle. Käytänteet ja työnjako kirjataan lukuvuosisuunnitelman liitteenä olevaan ohjaussuunnitelmaan.