Vuosiluokka 6

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa

S1 Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon.

Otetaan huomioon positiivisen kasvun ja oppimisen näkökulma, kannustava palaute ja oppilaan vahvuuksien tunnistaminen.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa

S1 Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä.

Tieto- ja viestintäteknologian vastuullinen käyttäminen

Tekstien tulkitseminen

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan

S2 Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaaottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.

Edistetään monilukutaitoa rikkaassa tekstiympäristössä ja annetaan mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen.

Sijamuotojen merkitysten tunnistaminen ja käyttö

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

Ks. Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä

S2 Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema.

Lukupiirit (esim. Netlibris), kirjavinkkaukset, lukudiplomi, koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Monipuolistetaan lukemista.

Tekstien tuottaminen

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa  

S3 Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.

Eläytyvä ja luova kirjoittaminen: kirjoittamisen ilo ja kielen tutkiminen omien tarinoiden kautta

Sujuvoitetaan näppäintaitoja.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

S3 Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

ks. Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma –oheismateriaali.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

S4 Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

Tarjotaan luku- ja kulttuurielämyksiä ja innostetaan kulttuurin pariin.

Lähtökohtana tutustumisessa ja vertailussa ovat koulussa opetettavat vieraat kielet sekä koulu- ja lähiympäristössä esiintyvät muut kielet.

 

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Kannustetaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

Esim. Netlibris, lukupiiri, lukudiplomi tai kirjavinkkaus, koulukirjasto ja yhteistyö yleisen kirjaston kanssa

Kannustava palaute, oppilaan vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen kirjoittamisessa

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen

S4 Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

KULPS-kulttuuri- ja kirjastopolku

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Viidennen ja kuudennen vuosiluokan sisällöt on tässä kirjattu vuosiluokittain, mutta niitä voi käsitellä myös yhdistettyinä. Oppilaiden erilaiset suomentaidot tulee kuitenkin huomioida ja oppisisältöjä voi painottaa oppilaan suomentaidon mukaan.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa

S1 Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen viittaaminen).

Vahvistetaan taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa ja edistetään mielipiteiden ilmaisua rohkeasti ja rakentavasti.

Puheviestintätaidot, draamatyöskentely

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1 Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja.

 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään monipuolisesti sanallisia ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja käyttäen sekä käyttämään luovuuttaan ja ottamaan huomioon myös muut osallistujat

S1 Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen.

Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa entistä itsenäisemmin.

Draamatyöskentely

Tekstien tulkitseminen

T4 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tietoaan tekstilajeista tekstien erittelemisessä ja tiedon luotettavuuden arvioinnissa itsenäisesti ja ryhmässä

S2 Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaaottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedonlähteen ja arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Opetuksessa laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita.

Harjoitellaan tekstien kriittistä arviointia.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

T6 ohjata oppilasta päättelevään tekstien tulkintaan sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan

S2 Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät.

Kerrataan verbien taipuminen aikamuodoissa.

Syvennetään tekstinymmärtämistaitoja.

Koulukirjaston käyttäminen, KULPS-kirjastopolku

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Tekstien tuottaminen

T7 innostaa oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja tuottamaan arjessa ja koulussa tarvittavia monimuotoisia tekstejä yksin ja ryhmässä

S3 Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja.

Pyritään kirjoittamisen iloon omien tekstien kautta.

Vahvistetaan kirjoittamisen taitoja käsin kirjoittamalla ja tietokoneella yksin ja ryhmässä.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T8 auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia rakenteita

S3 Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia ja ohjaavia kantaaottavia tekstilajeja ja niissä käytetään tekstilajille sopivaa sanastoa ja fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita.

Tekstilajien tarkastelussa käytetään apuna malleja erilaisista tekstilajeista.

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3 Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen perusteella.

 
Kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden ymmärtäminen

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan ja havainnoimaan kielenkäytön tilanteista vaihtelua, eri kielten piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun suomen säännönmukaisuuksia

S4 Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä.

Kannustetaan oppilaita lukemiseen sekä suomeksi että omalla ensimmäisellä kielellä tai kielillä ja ohjataan heitä arvostamaan sekä omaa että suomalaista kulttuuriperintöä.

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4 Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon.

Esim. kirjavinkkaukset

Voidaan tehdä lukudiplomi soveltaen.

Käytetään koulukirjastoa.

KULPS-kirjastopolku

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan koulun ja muun ympäristön kulttuurista monimuotoisuutta sekä tukea oppilaan monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä ja rohkaista hyödyntämään ja kehittämään omaa kielirepertuaaria

S4 Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen.

Tuetaan oppilaan monikielistä ja - kulttuurista identiteettiä.

Kannustetaan oppilasta arvostamaan sekä kotimaansa että Suomen kulttuurin erityispiirteitä.

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

T13 innostaa oppilasta vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana sekä asettamaan oppimistavoitteita

S5 Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Laajennetaan sanavarastoa, vahvistetaan oppilaan sosiaalista kielitaitoa ja eri tiedonalojen kielten oppimista.

Tuetaan ja kannustetaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestään suomen kielen käyttäjänä.

Kannustetaan oppilasta suomenkielisen median monipuoliseen käyttämiseen.

T14 ohjata oppilasta havaitsemaan, miten kieltä käytetään eri oppiaineissa

S5 Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden omaan käyttöön ottamista.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

T15 kannustaa oppilasta kehittämään tietojaan ja kielellisiä keinojaan itseohjautuvaan työskentelyyn, tiedonhakuun ja tiedon jäsentämiseen itsenäisesti ja ryhmässä

S5 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen.

Tuetaan ja kannustetaan oppilasta työskentelemään suomeksi sekä hakemaan ja jäsentämään tietoa itsenäisesti.

Espoon tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma -oheismateriaali

Tiedonhaku perheen omilla kielillä

Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.

Opetellaan päättelemään kielten rakenteellisia ja sanastollisia lainalaisuuksia.

Hyödynnetään omassa luokassa ja koulussa puhuttuja kotikieliä (kotikansainvälisyys).

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

Huomioidaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet. Hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian sekä kirjaston suomia mahdollisuuksia.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat kullekin parhaiten

S2 Opetellaan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja ja tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään apuna mm. Eurooppalaista kielisalkkua tai muita vastaavia työkaluja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan ruotsia. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia.

Opetellaan käyttämään viestintätilanteissa apukeinoina myös ilmeitä, eleitä ja äännähdyksiä sekä rohkaistaan pyytämään toistoa ja hidastusta.
Tätä harjoitellaan esim. draaman, pelin ja leikin avulla.

Pohditaan, miten voi toimia, jos kieltä osaa vain vähän.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan ja puhumaan ruotsia. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen ja mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita.

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

Valitaan aiheita yhdessä ja huomioidaan koulun omat ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja toimintakulttuurin painotusalueet.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan ruotsia. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja kirjoittamaan suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista, omaan lähipiiriin kuuluvista asioista.

Tiedonhaussa, aineiston valinnassa ja tuottamisessa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

RUOTSI vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4–6

4. lk
Opetuksessa sovelletaan ruotsi A1-kielenä 3. ja 4. luokan opetussuunnitelmia.

5. lk
Opetuksessa sovelletaan ruotsi A1-kielenä 4. ja 5. luokan opetussuunnitelmia.

6. lk
Opetuksessa sovelletaan ruotsi A1-kielenä 5. ja 6. luokan opetussuunnitelmia.

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta

S1 Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.

Huomioidaan omassa koulussa ja Espoossa puhutut kielet, monikulttuurisuus ja kotikansainvälisyys.

Tunnistetaan, mihin kielikuntaan ruotsin kieli kuuluu.

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen

S1 Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja.

Huomioidaan ruotsin kielen merkitys Suomen historiassa ja nykypäivässä.

Opetellaan tunnistamaan ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

Kielenopiskelutaidot

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

S2 Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä.

Käytetään apuna esim. Eurooppalaista kielisalkkua.

Harjaannutetaan ruotsin taitoa ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun ulkopuolella

S2 Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä.

Tutustutaan ruotsinkieliseen mediaan (lehdet, radio, TV, internet) ja arkielämän ruotsiin omassa lähipiirissä, esim. kyltit, ilmoitukset ja tuoteselosteet.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

Tutustutaan paikalliseen ruotsinkieliseen mediaan.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Harjoitellaan viestintää ruotsiksi esim. asiakaspalvelutilanteissa ja harjaannutetaan kielitaitoa ruotsinkielisessä lähipiirissä (esim. kaverit, sukulaiset).

Hyödynnetään sosiaalista mediaa ja tieto- ja viestintäteknologiaa, esim. yhteistyössä toisten koulujen kanssa kotimaassa ja ulkomailla.
Huomioidaan yhteistyö espoolaisten ruotsinkielisten yhdistysten, yrityksien ja koulujen kanssa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin projekteihin, esim. Nord Plus Junior.

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Opetellaan käyttämään viestintätilanteissa apukeinoina myös ilmeitä, eleitä ja äännähdyksiä sekä rohkaistaan pyytämään toistoa ja hidastusta. Tätä harjoitellaan esim. draaman, pelin ja leikin avulla.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Harjoitellaan luontevan kohteliasta viestintää oppilaan omaan elämään liittyvissä asiointitilanteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

S3 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Opetellaan erottamaan suomenruotsalainen ja ruotsinruotsalainen ääntäminen.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.

Englannin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan omassa koulussa ja lähiympäristössä puhuttuihin kieliin.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia.

Tutustutaan puhutun englannin eri variantteihin.

Vertaillaan englannin ja muiden opiskeltavien kielten eroja ja yhtäläisyyksiä.

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa mahdollisuuksien mukaan, kerätään esimerkiksi omia tuotoksia sähköiseen muotoon.

Käytetään oman kielitaidon arviointiin Eurooppalaista kielisalkkua tai muuta portfoliota.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3 Opetellaan puhumaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisissä ympäristöissä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen ja kysyminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Valittaessa aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteiden harjoittelussa.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, kuten Erasmus+, e-Twinning.

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri.

Harjoitellaan erilaisia asioimistilanteita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan englantia monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia. Rohkaistaan tutustumaan englanninkieliseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen (menetelmiä: lukupiiri, parilukeminen). Rohkaistaan käyttämään englanninkielistä materiaalia tiedonhallintatehtävissä, esimerkiksi monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Valittaessa aiheita otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Tehdään tiedonhallintatehtävä englanniksi (Ks. Espoon Tiedonhallintataitojen oheismateriaali) sekä pieniä suullisia tai kirjallisia esityksiä tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.

Rohkaistaan käyttämään englantia aina kun mahdollista virheistä välittämättä.

ENGLANTI vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4–6

4. lk
Opetuksessa sovelletaan englanti A1-kielenä 3. ja 4. luokan opetussuunnitelmia.

5. lk
Opetuksessa sovelletaan englanti A1-kielenä 4. ja 5. luokan opetussuunnitelmia.

6. lk
Opetuksessa sovelletaan englanti A1-kielenä 5. ja 6. luokan opetussuunnitelmia.

Englannin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta

S1 Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen levinneisyysalueeseen

Tutustutaan omassa koulussa ja lähiympäristössä puhuttuihin kieliin, kytketään luokassa tai koulussa puhuttaja kieliä arkipäivän opetukseen

Vertaillaan englannin ja muiden opiskeltavien kielten eroja ja yhtäläisyyksiä

T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen levinneisyyttä

S1 Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen levinneisyysalueeseen

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin

Kielenopiskelutaidot

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä opiskeltavan kielen taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri

Hyödynnetään vertaisoppimista

Kannustetaan oppilasta sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa

T4 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista löytämään ja hyödyntämään kohdekielisiä aineistoja myös koulun ulkopuolella

Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä opiskeltavan kielen taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Opetellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa (esim. parityöt, haastattelut, draamaharjoitukset, pienet esitelmät)

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Rohkaistaan käyttämään pientä kielitaitoa virheistä välittämättä kansainvälisessä Espoossa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Harjoitellaan kohteliasta ja arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Hyödynnetään informaalisen oppimisen kautta karttunutta kielitaitoa

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Harjoitellaan erilaisia asioimistilanteita

Rohkaistaan esiintymään englanniksi

Espanjan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan espanjankielisten maiden tapakulttuuriin ja perinteisiin (esim. ruokakulttuuri, tanssikulttuuri).

Voidaan hyödyntää oman alueen espanjalaisia ravintoloita ruoka- ja tapakulttuuriin tutustumisessa.

Tutustutaan kielialueen juhliin (esim. Nochevieja, La Semana Santa, San Fermin, Feria de Abril).

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja kuten cumbia, rumba.

Voidaan hankkia mahdollisuuksien mukaan ystävyysluokka, jonka kanssa harjoitellaan espanjan kieltä ja opitaan asioita kulttuurista.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava ilmapiiri espanjan puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esim. mindfulness, vahvuuspedagogiikka).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset sovellukset, blogit yms).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esim. adjektiivien opettelua liikkumalla tai jonkin ohjelman dubbausta espanjaksi).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Voidaan opetella ajan ilmaisuja, ilmansuuntia, matkailu- ja lomanviettosanastoa.

Harjoitellaan käyttämään suullisessa vuorovaikutuksessa myös eleitä, ilmeitä ja kiertoilmaisuja.

Harjoitellaan kohteliasta puhumista (usted/ustedes).

Harjoitellaan asioimista esim. kaupassa tai ravintolassa. Harjoitellaan myös tien neuvomisen alkeita, olotilan kuvailemista (tunteet) ja asioimista lääkärissä.

Voidaan tutustua espanjankieliseen kirjallisuuteen esimerkiksi varjoteatterin avulla.

Harjoitellaan espanjan kielen erityisäänteiden (c, g ,h, j, ñ, ch, ll, z) tunnistamista ja tuottamista.

Tehdään espanjankielisen maan esittely.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T7–T8 kohdalla

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi espanjankielisten lehtien lukemiseen.

Harjoitellaan esimerkiksi oppilaita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä.

Voidaan itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T7–T8 kohdalla

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen

Harjoitellaan esimerkiksi pienen esitelmän pitämistä tai animaation tekemistä espanjankielisestä maasta tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen

Kiinan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä.

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tehdään havaintoja kielen ja kulttuurin näkymisestä omassa koulussa ja kotikaupungissa

Kerrotaan omista kokemuksista.

Kiinalaiset maailmalla, kiinaa puhuvat maat ja alueet, Kiinan sijainti maailmankartalla

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa.

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Korostetaan kulttuurille ominaista kohteliasta kielenkäyttöä. Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Rakenteita ja sanastoa opeteltaessa voidaan vertailla eri kieliä toisiinsa. Rohkaistaan oppilasta käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

Tunnistetaan lainasanoja kiinan kielestä.

Uusia sanoja opeteltaessa verrataan niitä suomen tai esimerkiksi englannin kielen sanoihin (esim. yhdyssanat).

Opitaan, että jokaista tavua vastaa kirjoitusmerkki, jolla on oma merkityksensä. Tutkitaan kirjoitusmerkkien alkuperää ja rakennetta. Opetellaan havaitsemaan tuttuja elementtejä kirjoitusmerkeistä sekä pohtimaan niiden rakennetta ja logiikkaa.

Radikaalien tuntemus merkkien opettelussa

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Opetellaan tunnistamaan merkkien koostumukset radikaaleista. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

S3 Harjoitellaan antamaan positiivista palautetta muiden taidoille.

Opetellaan kieltä monipuolisesti liikkuen, laulaen, pelaten, leikkien ja kuvien avulla. Kieltä myös kuunnellaan, puhutaan ja kirjoitetaan.

Harjoitellaan sanastojen ja sanakirjojen käyttöä.

Uusia sanoja opetellaan ”maistellen”. Leikitellään kielellä ja keskustellaan minkälaisia mielleyhtymiä sanat tuottavat.

Pohditaan erilaisia sanojen muistiinpainamiskeinoja (mielleyhtymät, sanojen harjoittelu ryppäinä jne.).

Opiskellaan uusia ja monimutkaisempia kirjoitusmerkkejä ja sanojen etsimistä itse.

Käytetään perinteisiä ja internetistä löytyviä sanakirjoja.

Tehdään runsaasti erilaisia suullisia harjoituksia ryhmässä ja parin kanssa.

Tutustutaan kiinan kielen kirjoittamiseen tietoteknisin apuvälinein. Käytetään erilaisia sovelluksia kirjoitusmerkeillä kirjoitettaessa.

Kasvatetaan sanavarastoa sekä pinyiniä että kirjoitusmerkkejä käyttäen.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä.

Opetellaan yleisimpiä kohteliaita arkipäivän fraaseja: mm. tutustuminen, erilaiset kysymykset ja niihin vastaaminen.

Harjoitellaan esimerkiksi seuraavia asioita: mielipiteen ilmaiseminen, vuodenajat, kouluaineita, päivärutiineita, puhelinnumeron kysyminen, Itsestä kertominen ja perhe sekä oppilaiden itse valitsemat aihepiirit.

Tehdään runsaasti ääntämisharjoituksia kiinnittäen erityisesti huomiota tooneihin ja vaikeisiin äänteisiin sana- ja lausepainoon ja puherytmiin.

Voidaan esimerkiksi hankkia kummiluokka Kiinasta.

Tutustutaan kiinalaisiin urheilulajeihin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
 

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan yksinkertaisten vuoropuheluiden, tarinoiden, kuvien ja laulujen avulla. Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Harjoitellaan kirjoitusmerkkien lukemista erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Fyysisen ympäristön kuvailu

Korostetaan toonien merkitystä helpoissa lauserakenteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteen T10 kohdalla

Opetellaan lukemaan ja kuuntelemaan kiinaa.

Valitaan erilaisia tekstejä monipuolisesti esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Tehdään omia vuoropuheluita malleja käyttäen.

Harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan pinyin-kirjoitusta ja kirjoitusmerkkejä. Tuotetaan tekstejä pinyinillä.

Harjoitellaan kirjoitusmerkkien lukemista erilaisten kirjoitus- ja motoristen harjoitteiden avulla leikkimielisesti.

Vetojärjestys, radikaalit, kalligrafiaa

KIINA, vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4–6

4. lk
Opetuksessa sovelletaan kiina A1-kielenä 3. ja 4. luokan opetussuunnitelmia.

5. lk
Opetuksessa sovelletaan kiina A1-kielenä 4. ja 5. luokan opetussuunnitelmia.

6. lk
Opetuksessa sovelletaan kiina A1-kielenä 5. ja 6. luokan opetussuunnitelmia.

Ranskan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä esimerkiksi Ranskan Instituutin kanssa.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Rohkaistaan käyttämään pientäkin kielitaitoa mahdollisuuksien mukaan virheistä välittämättä.

Käytetään toiminnallisia työtapoja (esim. pelit, leikit ja fyysinen aktiivisuus) edistämään oppimisen iloa.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

RANSKA vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4–6

4. lk
Opetuksessa sovelletaan ranska A1-kielenä kolmannen ja neljännen luokan opetussuunnitelmia.

5. lk
Opetuksessa sovelletaan ranska A1-kielenä neljännen ja viidennen luokan opetussuunnitelmia.

6. lk
Opetuksessa sovelletaan ranska A1-kielenä viidennen ja kuudennen luokan opetussuunnitelmia siten, että kuudennen luokan lopussa oppilaat ovat saavuttaneet A1-kielen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet.

Saksan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa ja tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään kansainvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä esimerkiksi Goethe-instituutin kanssa.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Käytetään toiminnallisia työtapoja (esimerkiksi pelit, leikit ja fyysinen aktiivisuus) edistämään oppimisen iloa.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

Rohkaistaan oppilasta käyttämään pientäkin kielitaitoa mahdollisuuksien mukaan virheistä välittämättä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset, vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi avun pyytäminen ja mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämän kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan sana- ja lausepainoa ja puherytmiä. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita esimerkiksi kotimaasta kertominen, matkustaminen ja asioimistilanteet, esim. suullisia pari- ja ryhmätöitä.

Harjoitellaan eri maiden nimiä ja kieliä saksaksi sekä tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin (esim. juhlapyhät).

Harjoitellaan ja kannustetaan käyttämään erilaisia viestintästrategioita (esimerkiksi kiertoilmauksia, nonverbaalista viestintää).

Hyödynnetään vertaisoppimista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä.

Hyödynnetään koulukirjastoa mahdollisuuksien mukaan.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa ja tuetaan monilukutaidon kehittymistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä.

Harjoitellaan viestien kirjoittamista ja esiintymistä.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti esimerkiksi videoimalla, äänittämällä ja kirjoittamalla sähköisissä ympäristöissä.

SAKSA vapaaehtoisena kielenä (A2) vuosiluokilla 4–6

4. luokka
Opetuksessa sovelletaan saksa A1-kielenä 3. ja 4. luokan opetussuunnitelmia.

5. luokka
Opetuksessa sovelletaan saksa A1-kielenä 4. ja 5. luokan opetussuunnitelmia.

6. luokka
Opetuksessa sovelletaan saksa A1-kielenä 5. ja 6. luokan opetussuunnitelmia.

Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan Venäjän tapakulttuuriin ja perinteisiin (esimerkiksi ruokakulttuuri).

Voidaan hyödyntää oman alueen venäläisiä ravintoloita ruoka- ja tapakulttuuriin tutustumisessa.

Tutustutaan kielialueen juhliin.

Voidaan harrastaa ystävyysluokkatoimintaa.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava ilmapiiri venäjän puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esimerkiksi mindfulness-harjoitukset, vahvuuspedagogiikka).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset sovellukset, blogit yms).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esimerkiksi adjektiivien opettelua liikkumalla tai ohjelman dubbausta venäjäksi).

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Voidaan opetella ajan ilmaisuja, ilmansuuntia, matkailua ja lomanviettoa.

Harjoitellaan asioimista esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa.

Harjoitellaan myös tien neuvomisen alkeita, olotilan kuvailemista (tunteet) ja asioimista lääkärissä.

Harjoitellaan käyttämään suullisessa vuorovaikutuksessa myös eleitä, ilmeitä ja kiertoilmaisuja.

Voidaan tutustua venäjänkieliseen kirjallisuuteen esimerkiksi varjoteatterin avulla.

Harjoitellaan venäjän kielen erityisäänteiden tunnistamista ja tuottamista.

Tehdään esimerkiksi Venäjän tai sen osien esittely.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T8–T9 kohdalla

Harjoitellaan monipuolisesti esimerkiksi venäjänkielisten lehtien lukemista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja harjoitellaan esimerkiksi oppilaita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä.

Voidaan itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T8–T9 kohdalla.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen.

Harjoitellaan esimerkiksi pienen esitelmän pitämistä tai animaation tekemistä venäjänkielisestä maasta tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen.

 

Englannin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta

S1 Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen levinneisyysalueeseen

Tutustutaan omassa koulussa ja lähiympäristössä puhuttuihin kieliin, kytketään luokassa tai koulussa puhuttaja kieliä arkipäivän opetukseen

Vertaillaan englannin ja muiden opiskeltavien kielten eroja ja yhtäläisyyksiä

T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen levinneisyyttä

S1 Tarkastellaan ja verrataan opiskeltavan kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutustutaan kielen levinneisyysalueeseen

Tutustutaan englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin

Kielenopiskelutaidot

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan

Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä opiskeltavan kielen taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.

Pyritään luomaan positiivinen, kannustava ja turvallinen ilmapiiri

Hyödynnetään vertaisoppimista

Kannustetaan oppilasta sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa

T4 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista löytämään ja hyödyntämään kohdekielisiä aineistoja myös koulun ulkopuolella

Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä opiskeltavan kielen taitoa tarvitaan ja missä sitä voi käyttää.

Hyödynnetään kirjastojen englanninkielistä materiaalia

Rohkaistaan käyttämään kielitaitoa kansainvälisessä Espoossa

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Opetellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan aktiivisesti vuorovaikutustilanteissa (esim. parityöt, haastattelut, draamaharjoitukset, pienet esitelmät)

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Rohkaistaan käyttämään pientä kielitaitoa virheistä välittämättä kansainvälisessä Espoossa

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia

Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Harjoitellaan kohteliasta ja arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.

Hyödynnetään informaalisen oppimisen kautta karttunutta kielitaitoa

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista

Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä. Opetellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Harjoitellaan erilaisia asioimistilanteita

Rohkaistaan esiintymään englanniksi

Matematiikan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

S1 Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

S2–S5 kuten tavoitteiden T3 ja T8–T14 kohdalla

Opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja monipuolisia työtapoja ja välineitä, jotka mahdollistavat opittavan asian ymmärtämisen.

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteiden T3 ja T8–14 kohdalla

S1-S5 Luodaan vankka pohja tutkivalle ja ymmärtävälle oppimiselle oppilaan ikätaso huomioiden.

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta.

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.

 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteiden T3 ja T8–T14 kohdalla

Ohjataan oppilasta matematiikalle tyypilliseen työskentelytapaan.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteiden T3 ja T8–T14 kohdalla

 

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteiden T3 ja T8–T14 kohdalla

 
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2–S5 kuten tavoitteiden T3 ja T8–T14 kohdalla

Varmistetaan, että oppilas hallitsee vuosiluokkien 1-6 keskeiset sisällöt.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Kymmenjärjestelmän havainnollistamisessa käytetään strukturoituja välineitä, joiden avulla tehdään nähtäväksi kymmenjärjestelmän samarakenteisuus suurista luvuista desimaaliosiin.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla. Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa. Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Varmennetaan murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku sekä kertolasku sekä opitaan murtolukujen jakolasku.

Desimaalilukuja voidaan konkretisoida kymmenjärjestelmävälineillä ja niiden desimaaliosilla.

Liikutaan paikkajärjestelmässä pienempiin ja suurempiin lukuyksiköihin korostaen käänteisiä laskutoimituksia.

Välineinä murtolukujen ja prosenttien oppimisessa käytetään esimerkiksi kappaleita, murtokakkuja, värisauvoja, pinta-alamalleja ja rahaa.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S2 Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Korostetaan yhtäsuuruusmerkin oikeaa käyttöä ja välivaiheiden merkitsemistä lausekkeissa.

Varmennetaan toimiva laskutaito.

Varmennetaan jakolaskun osaaminen lukuyksiköittäin jakamalla.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S4 Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista. Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta. Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin. Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä. Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.

Käytetään monipuolisia konkretisointivälineitä esimerkiksi erilaisia tuotepakkauksia ja geometrisia kappaleita, tasokuvioiden rakentelusarjoja, geolautoja, -kolmioita ja harppeja sekä digitaalisia havainnollistamismateriaaleja.

Varmistetaan kulmien piirtäminen ja mittaaminen sekä luokitteleminen.

Voidaan tehdä kuvataidetöitä, joissa hyödynnetään kiertosymmetriaa.

Koordinaatiston ja mittakaavan opiskelua integroidaan ympäristöoppiin (kartat) sekä liikuntaan (suunnistaminen).

Tutustutaan suhteeseen esimesimerkiksi mehun laimentamisen ja värisauvatehtävien avulla.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S4 Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.

Kiinnitetään huomiota mittayksiköiden ja kymmenjärjestelmän yhteyteen sekä keskeisimpien yksikönmuunnosten sujuvaan hallintaan.

Varmennetaan keskeisten tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen sekä suorakulmaisen särmiön tilavuuden laskeminen.

Käytetään välineinä esimerkiksi viivainta, mittanauhoja, mittapyöriä, erilaisia vaakoja ja punnuksia, mitta-astioita, pinta-alaruudukoita, kelloja, geolautoja ja -kolmioita.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S5 Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä. Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.

 

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Merkitys, arvot ja asenteet

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen

S1 Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.

S3 Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

S4 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

S5 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

S6 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Ilmiöpohjainen, oppilaslähtöinen vaikuttamisprojekti

Tutkimisen ja toimimisen taidot

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin

S5 Palaminen ja yhteyttäminen muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle.

Yhteyttämisen syventäminen

Palaminen

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

S1 Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään mielenterveystaitoihin.

S2 Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: myrkytykset, päihteet sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.

S4 Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan hyvinvoinnin näkökulmasta.

Mielenterveys

Myrkylliset aineet

Ensiapu

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 
Tiedot ja ymmärrys

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Vaikuttamisprojekti

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja

S3 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Muita maanosia

Kulttuuri- ja luonnonmaantieto

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S5 Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen.

Energian säilymisen periaate

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

S5 Palaminen ja yhteyttäminen muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle.

Päihteet, myrkylliset aineet

Palaminen

Yhteyttäminen

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

S1 Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin.

Arjen terveystottumukset

Päihteet

Itsehoitotaidot ja sairauksien ehkäisy

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. UE S1: Tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.

Opitaan ymmärtämään, että kirjaimellinen tulkinta ei ole ainoa tapa lukea Raamattua.

Huomataan, että Raamattuun ja kristinuskoon viitataan monissa eri yhteyksissä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. UE S1: Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.

Esim. yhteistyö seurakunnan kanssa

Opetellaan kirkkovuoden tärkeimmät juhlat (joulu, pääsiäinen ja helluntai), osataan kertoa, mitkä ovat luterilaisen kirkon sakramentit ja kuvailla jumalanpalveluksen kulkua omin sanoin.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. UE S1: Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

Tunnistetaan Raamatun tyylilajeja ja hahmotetaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta.

 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. UE S2: Opetuksessa tutkitaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

Opitaan hahmottamaan Suomen uskonnollista nykytilannetta ja ymmärtämään, mitä tarkoittavat käsitteet uskonnonvapaus ja moniuskontoisuus.


Kiinnitetään erityistä huomiota ortodoksiseen kirkkoon.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S3 Tutustutaan eri uskontojen yhteisiin eettisiin käsityksiin.

 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Ks. esim. materiaali Katsomusdialogin portaat

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3: Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Kultainen sääntö monen uskonnon eettisenä ohjeena ja sen merkityksen ymmärtäminen

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. UE S3: Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Opitaan tietämään Lasten oikeuksien keskeinen sisältö ja osataan antaa niiden toteutumisesta esimerkkejä.

Otetaan huomioon myös uskonnonvapaus Suomessa.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 ja S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Kyetään hahmottamaan omien valintojen merkitystä tulevaisuuden näkökulmasta.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T10 kohdalla

Harjoitellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä perustellusti, kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja osallistumaan rakentavalla tavalla keskusteluun.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

 

Ortodoksisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (A)

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa ja ymmärtämään pyhän ulottuvuutta. Opetuksessa tutustutaan hyvän ja pahan käsitteeseen ja ohjataan positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Ortodoksisuus on maailmanlaajuinen, monikulttuurinen katsomus, jonka piiriin myös Suomessa asuvat ortodoksit kuuluvat. Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan ortodoksisuus paikallisella, valtakunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla sekä antaa hyvä yleissivistys myös muiden uskontojen sekä uskonnottomuuden osalta. Oppilaan tulee tutustua omaan ortodoksiseen perinteeseen ja tapoihin, saada riittävät tiedot oman uskonnon keskeisistä opetuksista, oppia kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä tiedostaa merkittävimmät erot ja yhtäläisyydet ortodoksisen uskonnon ja muiden uskontojen ja ajatustapojen välillä.

Ortodoksisen uskonnon opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä huomioiden erilaiset oppimistyylit. Menetelminä voi opetuskeskustelun ja oppikirjatyöskentelyn ohessa esimerkiksi käyttää draamaa, erilaisia AV-materiaaleja, uskontodialogia yhteistyössä muiden uskontojen opettajien kanssa ja retkiä eri kohteisiin. Koululaispalveluksissa käyminen eri luokka-asteilla tukee opetussuunnitelman toteutumista monin tavoin. Palvelukset ovat kokemuksellinen lisä oppilaiden tutustuessa omaan katsomusperinteeseen ja sen käytännön tasoon, se on siis kokemusperäistä oppimista luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistuminen palveluksiin tukee yhteisöllisyyden aspektin toteutumista – ortodoksit ovat kouluyhteisössä vähemmistö, mutta kirkossa he näkevät muitakin ortodoksisia oppilaita ja voivat tuntea kuuluvansa isompaan joukkoon ja jakaa yhteisen kokemuksen. Ortodoksinen kirkko on kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, palveluksissa tutustutaan eri kieliin esimerkiksi laulujen ja tekstien muodossa. Koska palveluksissa voi tavata ihmisiä eri puolilta ortodoksista maailmaa, toiminta tukee monikulttuurisuuteen kasvamista. Lisäksi oppilas voi kirkossa tavata ihmisiä, jotka edustavat hänen omaa etnistä ja kielellistä taustaansa. Oman alueen ja pääkaupunkiseudun kirkolliseen elämään tutustuminen auttaa tuntemaan paikallista monimuotoista ja monikansallista ortodoksista kulttuuriperinnettä.

Vuosiluokkien 3 ja 4 opetussuunnitelmat on jaettu kahteen A- ja B-taulukkoihin. Niitä käytetään vuorovuosin. Vuosiluokkien 5 ja 6 opetussuunnitelmat on jaettu kolmeen taulukkoon. Taulukoiden A ja B sisällöt on tarkoitettu opetettaviksi vuorovuosin. Taulukko C:ssä on kuudennen vuosiluokan toisen vuosiviikkotunnin sisällöt.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa.

Sisältöjä:

-  Raamattu pyhänä kirjana; miten Raamattua luetaan

-  Kirkon synty, apostoli Paavali ja Apostolien teot

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon rituaalit sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Sisällöissä keskitytään uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet ja kirkolliset toimitukset. Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan

-  Tutustutaan pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkkoon, sen ikoneihin ja seinämaalauksiin.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin.

Sisältöjä:

-  Raamatun kirjojen erityispiirteitä, esimerkiksi Sananlaskujen ja Jeesuksen vertauskertomusten tulkinta

-  Ortodoksisuus mediassa

-  Uskonnollinen symboliikka juutalaisuudessa ja islamissa

-  Ekumenia medioissa, laivasymbolin merkitys

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.

S3 Tutustutaan eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Raamattu pyhänä kirjana; miten Raamattua luetaan

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Ortodoksisuus Euroopassa ja muualla maailmassa

-  Mediakriittisyys tiedonetsinnässä

-  Ortodoksisuus ja ekumenia mediassa

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UO S1 Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Opetuksessa otetaan huomioon ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla.

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona.

Sisältöjä:

-  Kirkon synty, Paavali, Apostolien teot

-  Ortodoksisuus Euroopassa ja muualla maailmassa

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus Euroopassa ja lähialueilla

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Pohditaan ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Sisältöjä:

-  Vertailua kristinuskon (ortodoksisuuden), juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Mahdollisuuksien mukaan tutustumisretkiä lähiympäristön uskonnollisiin kohteisiin

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon tavat ja rituaalit.

UO S1 Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.

Sisältöjä:

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus Euroopassa ja lähialueilla

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UO S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 kuten tavoitteen T6 kohdalla

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.

UO S3 Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Eurooppalaiset ihmisoikeuskäsitykset

-  Muut uskonnot ja uskonnottomuus Euroopassa ja lähialueilla

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Ekumenia

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

UO S2 Tutustutaan alustavasti uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Tutustutaan eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen merkityksestä.

Sisältöjä:

-  Eurooppalaiset ihmisoikeuskäsitykset

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä.

UO S2 Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

UO S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Sisältöjä:

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UO S2 Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokarttaan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Ekumenia

-  Vertailua ortodoksisuuden, juutalaisuuden ja islamin välillä, myös eettisessä opetuksessa

-  Harjoitellaan mediakriittisyyttä.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

UO S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UO S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Tutustutaan alustavasti eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin.

Sisältöjä:

-  Eurooppalaiset ihmisoikeuskäsitykset

-  Ekumenia

-  Positiivinen uskonnonvapaus

Katolisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen elämä ja opetus

-  Neitsyt Maria

-  Apostolit

-  Paavalin elämä ja lähetysmatkat

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon rituaalit sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Sisällöissä keskitytään uskonnon musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin.

UK S1 Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

Sisältöjä:

-  Osallistutaan koululaisliturgiaan.

-  Tutustutaan pyhän Marian kirkkoon.

-  Tutustumiskäynti Espoon Karmeliitta-luostariin

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Tutustutaan oman seurakunnan elämään, messuun ja sakramenttien viettoon sekä liturgian vietoissa käytettäviin sakraaliesineisiin. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomusiikki ja kirkkotaide.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UK S2 Opetuksessa tutkitaan katolisen kirkon ja muiden kristittyjen kohtaamista eri aikoina. Opetuksessa otetaan huomioon myös uskonnottomuus.

Sisältöjä:

-  Raamatun kirjojen erityispiirteitä

-  Jeesuksen vertauskertomusten tulkinta

-  Uskonnollinen symboliikka juutalaisuudessa ja islamissa

-  Ekumenia medioissa

-  Laiva- ja kala-symbolien merkitys

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

Sisältöjä:

-  Ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa; kriittinen arviointi

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Perehdytään Uuden Testamentin päätapahtumiin. Opetuksessa käsitellään esimerkkejä Jeesuksen ja ihmisten kohtaamisesta.

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

Sisältöjä:

-  Ekumeeninen rukousviikko

-  Katolisuus Suomessa ja maailmassa

-  Ortodoksisen ja luterilaisen kirkon elämää Suomessa

-  Uskonnottomuus, ateismi ja maallistuminen

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa. Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

S3 Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta. Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  Mahdollisuuksien mukaan tutustumisretkiä lähiympäristön uskonnollisiin kohteisiin

-  Vatikaanin II kirkolliskokouksen dekreetti ei-kristillisistä uskonnoista

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisten pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat ja rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon monimuotoisuus.

UK S1 Tärkeitä sisältöjä ovat katolisen uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

UK S2 Keskeisinä sisältöinä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat harjoittaa uskontoa lähialueen kirkoissa, uskonnollisissa yhteisöissä ja eri uskontojen parissa.

Sisältöjä:

-  Luterilaiseen aamunavaukseen osallistuminen ja käyttäytyminen

-  Katoliseen messuun osallistuminen ja asianmukainen käyttäytyminen

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Tärkeä sisältö on opiskeltavan uskonnon oppi.

UK S1 Opetuksessa paneudutaan katolisen kirkon opetuksen lähteisiin ja peruskäsitteisiin.

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.

UK S13 Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen vuorisaarna: rakkauden laki, kärsimys, laupeuden teot

-  Armeliaisuus

-  Nikolaus, Franciscus, Birgitta, Ignatius Loyola, don Bosco, äiti Teresa

-  Ekumenia

-  Positiivinen uskonnonvapaus

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa.

UK S2 Tutustutaan ihmisoikeuksiin eri uskonnoissa, ekumeeniseen ajatteluun ja uskontodialogiin sekä Kirkkojen maailmanneuvostoon ja Suomen ekumeeniseen neuvostoon ja katolisen kirkon suhteeseen niihin.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Opetuksessa keskeistä on eri uskontojen eettisten opetusten yhteisten piirteiden tutkiminen.

Sisältöjä:

-  Keskustellaan, miten Jeesus suhtautuu lapsiin (Jairoksen tytär).

-  20.11. Lapsen oikeuksien päivä

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä.

UK S2 Perehdytään alustavasti juutalaisuuteen, islamiin ja kristinuskoon sekä niiden yhteisiin piirteisiin.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnonkeskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin.

UK S3 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu sekä huolenpito luonnosta.

Sisältöjä:

-  Jeesuksen rakkauden käsky ja elämän todistus, rakkauden kaksoiskäsky

-  Tutustuminen Pietarin ja jonkun pyhimyksen elämäkertaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S2 Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Tutustutaan opiskeltavan uskonnonkeskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat katolinen ihmiskuva ja ihmisoikeudet. Perehdytään katolisen kirkon moraaliopetukseen perusteisiin yksilöä koskevissa ja yhteiskuntamoraalia koskevissa yhteyksissä. Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.

Sisältöjä:

-  Ajankohtaisten kysymysten eettistä pohdintaa Raamatun kertomusten ja pyhimysten esimerkkien pohjalta

-  Paasto ja kilvoittelu

-  Omien mielipiteiden perusteleminen ja muiden mielipiteiden kunnioittaminen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UK S3 Syvennetään Kymmenen käskyn, Vuorisaarnan, Rakkauden kaksoiskäskyn ja katolisen kirkon käskyjen tuntemista. Pohditaan käskyjä moraalisen kasvamisen perustana, omantunnon tutkistelua ja parannuksen tekoa sekä niiden seurauksia.

Sisältöjä:

-  Jumala elämän antajana ja kaiken luodun suojelijana, luottamus Jumalaan

-  Kerrotaan omia ajatuksia.

-  Harjoitellaan empatiataitoja.

-  Ihmisoikeudet; lasten oikeudet

Islamin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UI S1 Islamin opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat Koraani, perimätieto ja islamin opillinen perusta. Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen tradition vaikutusta kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja islamilaiseen taiteeseen. Tutustutaan Islamin maailmanlaajuiseen vaikutukseen Antiikin kirjallisuuden ja kommentaarien kautta. Opetuksessa otetaan huomioon Islamin pyhät paikat ja niiden merkitys. Sisältöjen valinnassa tärkeitä ovat islamilaisen perinteen ikäkauteen sopivat uskonnolliset opetukset ja kertomukset. Tutustutaan uskonnollisiin symboleihin, juhliin ja islamilaiseen kalenteriin. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskonnollisen kielen erityispiirteet, islamilainen terminologia ja sen yhdistävä vaikutus islamilaisessa maailmassa. Perehdytään islamin monimuotoisuuteen ja tutkitaan tarinoita profeetoista islamin opin kehityksen näkökulmasta. Opetuksessa tutustutaan islamin historiaan Euroopassa ja islamiin Suomessa.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisinä sisältöinä ovat, mitä muslimi uskoo Jumalasta sekä Jumalan palvonta.

Lisäksi käsitellään, mihin muslimi uskoo eli uskonkappaleet.

Koraania käsitellään pyhänä kirjana; sen merkitys ja rakenne (Mekan ja Medinan suurat, säännöt ja kertomukset).

Käsitellään myös Koraanin lukemisen ja lausumisen sekä ymmärtämisen merkitystä.

Suurista opetellaan Al-Kafirun, Al-Qadr, Al-Kawthar ja An-Nasr. 

Tärkeänä sisältöalueena on Profeetta Muhammedin perimätieto (hadith): hadithien merkitys, perusasiat hadithien kokoamisesta ja esimerkkejä haditheista opetukseen liittyen.

Profeetta Muhammedin elämästä käsitellään muutto Mekasta Medinaan (hijra) ja islamilainen ajanlasku sekä Profeetta Medinassa hänen kuolemaansa asti.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeistä on käsitellä alustavasti islamilaista taidetta kuten musiikkia (nashid) ja moskeija-arkkitehtuuria sekä islamilaista tiedettä.

Tarkastellaan maailmanlaajuista islamia sekä teemaa islam ja eri kulttuurit.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Kaikki sisältöalueet S1–S3

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UI S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään niitä yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin. Tutkitaan juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutusta eurooppalaiseen kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon Suomessa vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt ja uskontodialogin merkitys sekä uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa sekä uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.

Mahdollisia sisältöjä:

Tutustutaan juutalaisuuden ja kristinuskon juhla- ja pyhäpäiviin, pyhiin kirjoihin ja rakennuksiin.

Sisältöinä on islamin, kristinuskon ja juutalaisuuden symbolit ja nämä uskonnot Suomessa.

Lyhyesti käsitellään näiden kolmen Abrahamin uskonnon historiaa Euroopassa.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

 

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisinä sisältöinä ovat uskonnot ja rauha sekä alustavasti uskontojen yhteistyö.

Käsitellään uskontoja mediassa.

Pohditaan ihmisten erilaisuutta ja oikeutta valintoihin: sekä uskonnonvapautta että uskonnottomuutta.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 kuten tavoitteiden T1 ja T2 kohdalla

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UI S3 Opetuksessa tarkastellaan islamilaisen etiikan perusteita ja elämän arvoja. Perehdytään käsitykseen kielletystä ja sallitusta islamissa sekä syntikäsitteeseen. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta, islamilaisia käytöstapoja, myötäelämisen taitoa ja oppilaiden elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.

Mahdollisia sisältöjä:

Keskeisenä sisältönä on eettisyyteen kasvaminen. Tarkastellaan sallittua ja kiellettyä sekä miksi on kielletty.

Käsitellään käytöstapoja.

Opetuksen tärkeinä sisältöinä ovat terveellinen elämäntapa: puhtaus, ravinto islamissa, harrastusten merkitys.

Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä suhdetta luontoon.

Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta.

6. luokalla otetaan kilvoittelu, kamppailu omien heikkouksiensa kanssa = suuri jihad sekä pieni jihad eli puolustussota ja mitkä ovat sen edellytykset.

Keskeinen sisältö on hyväntekeväisyyden merkitys: hyväntekeväisyys-yhdistykset (Punainen risti/ Punainen puolikuu, oman uskonnon yhdistykset, avustusyhdistykset ym.)

Islamin etiikasta tärkeää on elämän kunnioittaminen.

Tärkeä näkökulma omien ja muiden tunteiden tunnistaminen.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UI S3 Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus.

 

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Kuten T8 kohdalla

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Kaikki sisältöalueet S1–S3

 

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

 

Juutalaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6

Juutalaisuus on yksi keskeisistä maailmanuskonnoista ja se on vaikuttanut merkittävästi länsimaiseen kulttuuriin ja katsomusperinteeseen. Juutalaisessa uskonnonopetuksessa oppilas hahmottaa paikkaansa vuosituhantisessa juutalaisessa traditiossa samalla kun hän rakentaa dialogista ja kunnioittavaa suhdetta muihin uskontoihin. Näin oppilaan juutalainen identiteetti kehittyy tasapainoisessa vuorovaikutuksessa suhteessa muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin. Opetuksessa tutustutaan niin omaan uskontoon ja kulttuuriin kuin muihin maailmanuskontoihin. Oppilas saa kattavat tiedot juutalaisuuden keskeisistä opetuksista, tavoista ja perinteistä, minkä lisäksi hän saa riittävät tiedot muista uskonnoista. Tavoitteena on saavuttaa laaja uskonnollinen yleissivistys.

Juutalaisessa uskonnonopetuksessa käytetään monipuolisesti eri opetusmenetelmiä. Oppikirjat, dialoginen oppiminen, kuvamateriaali ja videot täydentyvät monipuolisella internetin käytöllä. Keskustelulla ja erilaisten näkemysten esittämisellä on vankka sija opetuksessa.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

UJ S1 Opetuksessa paneudutaan Tooraan, Tanachiin, perimätietoon ja juutalaisuuden opilliseen perustaan. Perehdytään juutalaisen tradition vaikutukseen eurooppalaiseen kulttuuriin ja tieteisiin. Opetuksessa tarkastellaan juutalaisuuden pyhiä paikkoja ja niiden merkitystä. Opetukseen valitaan juutalaisen perinteen ikäkauteen sopivia uskonnollisia opetuksia ja kertomuksia. Pohditaan uskon ja tekojen välistä suhdetta sekä Tooran erityisasemaa. Perehdytään uskonnollisiin symboleihin ja juutalaisen kalenterin juhliin, juutalaisuuden monimuotoisuuteen sekä juutalaisuuteen Suomessa.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Toora, Tanach, Mishna, Gemara

-  Tooran ja Talmudin etiikka

-  Maimonideen 13 periaatetta

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Siddur ja päivittäisten rukousten ja jumalanpalvelusten käytännöt ja sisällöt

-  Juhlapyhien jumalanpalvelusten sisältö (syvennetään

-  Juhlapyhien jumalanpalvelukset

-  Brachot eli siunaukset

-  Ruokarukous (Birkat hamazon)

-  Shabatin ja juutalaisten juhlapyhien rituaalit ja käytännöt kodissa

-  Kashrut

-  Juutalaisen elämänkaaren riitit

-  Juutalainen seurakunta ja sen toiminnot

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Heprean aakkoset ja heprean kirjoittamisen opetteleminen tekstaten

-  Keskeistä uskonnollista sanastoa hepreaksi

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Juutalaisuus internetissä

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

UJ S2 Opetuksessa keskeisinä sisältöinä ovat juutalaisuus, kristinusko ja islam. Perehdytään uskontoja yhdistäviin henkilöihin, tapahtumiin, pyhiin paikkoihin ja pyhiin kirjoituksiin sekä vaikutukseen eurooppalaisessa kulttuurissa. Tarkastellaan erityisesti juutalaisuuden historiaa Euroopassa ja perehdytään oppilaiden lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja uskontodialogin merkitykseen. Opetuksessa otetaan huomioon uskonnot mediassa ja populaarikulttuurissa ja uskontojen rooli maailmanrauhan rakentamisessa.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Juutalaisuuden ja muiden uskontojen historia ja nykytilanne Suomessa ja Euroopassa (syvennetään)

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Juutalaisuuden ja muiden uskontojen historia ja nykytilanne Suomessa ja Euroopassa (syvennetään)

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

UJ S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Monoteismin käsite juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa

-  Pyhät kirjat ja kirjoitukset eri uskonnoissa

-  Pyhät paikat ja esineet eri uskonnoissa

-  Ajan pyhittäminen eri uskonnoissa

-  Uskonnolliset virat ja pyhät henkilöt eri uskonnoissa

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

UJ S1 kuten tavoitteen T5 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Tooran ja Tanachin kertomukset ja niiden etiikka

-  Talmudin etiikka

-  Mitzvot (positiiviset käskyt sekä kiellot)

-  Teshuva eli katumus

-  Kultaisen säännön etiikka juutalaisuudessa, kristinuskossa ja muissa uskonnoissa

-  Synnin ja anteeksiannon käsitteet juutalaisuudessa ja muissa uskonnoissa

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

UJ S3 Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat juutalaisen etiikan perusteet ja elämän arvo. Perehdytään uskonnollisten käskyjen eli mitzvojen jakoon kiellettyihin ja vaadittaviin tekoihin. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisen oikeus elämään ja YK:n Lapsen oikeuksien sopimus. Tutkitaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä, juutalaisen kielen terminologiaa ja sen yhdistävää vaikutusta juutalaisessa maailmassa. Opetuksessa tärkeitä sisältöjä ovat juutalaisuuden vaikutus arkielämän käyttäytymiseen, myötäelämisen taito ja oppilaiden elämästä nousevat eettiset kysymykset.

Mahdollisia sisältöjä:

-  Tutustutaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöön

-  Lapsen oikeuksien toteutuminen käytännössä eri puolilla maailmaa

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Tutustutaan juutalaisen etiikan käsitteeseen Tikkun olam

-  Kestävä kehitys ja etiikka eri uskonnoissa

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Ihmisen ja Jumalan suhde

-  Ihmisen suhde ympäristöön ja lähimmäisiin

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

UJ S3 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Mahdollisia sisältöjä:

-  Minun paikkani maailmassa: minä itse, perheeni, sukuni, seurakunta, Am Israel, kotimaani, koko ihmiskunta

-  Juutalainen maailma

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (A)

Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja B-kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan A-kokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

 

T5 ohjata oppilas tutustumaan eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi UNESCO:n maailmanperintökohteiden kautta.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Katsomuksia lähestytään oppilaita askarruttavien kysymysten kautta.

Elämänkatsomuksista käsitellään kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta sekä sekulaaria humanismia. Lisäksi käsitellään uskontoja, joita omassa koulussa ja lähiympäristössä on. Opetellaan kustakin katsomuksesta jotakin opillista ja joitain elämäntapoja sekä tarkastellaan sen asemaa Suomessa ja maailmalla.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista.

S2 Pohditaan esimerkiksi tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Oman näkemyksen muotoilun ja perustelemisen lisäksi opetellaan tekemään hyviä kysymyksiä.

Dialogitaitojen opettamiseen on olemassa materiaalia esim. Askelia katsomusdialogiin osoitteessa espoo.fi/agora.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

Kaikki sisällöt

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (B)

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

Kaikki sisällöt

 

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan  

Kaikki sisällöt

 

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

S3 Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.

Voidaan pohtia, mitä hyvää rauha ja demokratia tuovat ja mitkä asiat vaarantavat niitä. Nämä asiat voidaan liittää myös globaaliin kestävään kehitykseen. Esimerkiksi reilun kaupan periaate yhdistää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S4 Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä.

Esimerkiksi luonnonuskontojen ja Kaukoidän uskontojen aikakäsitykset ja maailmanselitykset sekä niiden vaikutukset ihmisten elämään.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S4 Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

 

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

S3 Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista muualla maailmassa.

Ks. eri kansalaisjärjestöjen globaalikasvatuksen ja lasten oikeuksien materiaalit.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

Kaikki sisällöt

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 (C)

6. luokalla syvennetään tietoja aiemmin käsitellyistä teemoista ja harjoitellaan ajattelun ja ilmaisun taitoja. Siihen sopii hyvin eri teemoja yhteen vetävä projektityöskentely oppilaita itseään kiinnostavista aiheista. Projektit voivat olla muodoltaan esimerkiksi tutkielmia, päiväkirjoja tai portfolioita, ja sisältää taidetta, draamaa, haastatteluja, toimintaa lähiympäristössä ym.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin.

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Esim. väittelyitä, Filosofiaa lapsille tai projektityöskentely

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan  

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin.

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.  

Esim. Filosofiaa lapsille tai projektityöskentely

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Esim. tavoitteiden asettaminen ja itsearviointi projektityöskentelyssä

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Esim. väittelyt

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Projektityöskentely voi sisältää toimintaa lähiympäristössä.

Historian opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Historiallisen tiedon käyttäminen

T9 ohjata oppilasta etsimään muutoksille syitä

S4 Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.

S5 Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla.

S4:n ja S5:n opetuksessa korostetaan historiallisen tiedon käyttämistä.

Opetuksen elävöittäminen mahdollisuuksien mukaan taidekasvatusta hyödyntäen

Suositellaan, että alakoulun historian opetuksen viimeisenä oppisisältönä käydään läpi tieteen, taiteen ja ihmisten uskomusten murrosvaihe.

Museovierailut, esim. Kansallismuseo

Historian sisältöjen linkittäminen yhteiskuntaopin sisältöjen kanssa

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

S4 ja S5 kuten tavoitteen T9 kohdalla

Kuten tavoitteen T9 kohdalla

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

S3 Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

S4 Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.

 

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiyhteisössään

S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Erilaisiin ammatteihin perehtyminen, esim. huoltajien avulla

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Oppilaskuntatoimintaan osallistaminen

Espoon valtuuston ja valtuutettujen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Oppilaskuntatoimintaan osallistuminen

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja

S4 kuten tavoitteen T4 kohdalla

 

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla

S3 kuten tavoitteen T4 kohdalla

Oppilaskuntatoimintaan osallistuminen

Musiikin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Osallisuus

T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen.

Oppilasta ohjataan toimimaan ryhmässä rakentavasti ja muita kannustaen.


Kannustetaan oppilasta omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen musisoinnissa.

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä

S1 Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa.

S2 Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

Ohjataan oppilasta osallistumaan musiikillisen tulkinnan suunnitteluun ja toteutukseen musisoinnissa.

Vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulutaitoa.
Tutustutaan laajemmin erilaisiin äänenkäyttö- ja laulutapoihin.
Ryhmän taitojen lisääntyessä harjoitellaan moniäänistä musisointia.

Vahvistetaan yhteissoittotaitoja ja soittotekniikkaa.
Ryhmän taitojen karttuessa lisätään soitto-ohjelmiston haasteellisuutta, esimerkiksi sointutehot, melodiasoitto, ostinatot/riffit, soitinsoolot ja improvisaatiot.

Rytmisiä taitoja vahvistetaan monipuolisesti eri tahtilajeissa, esimerkiksi 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, 5/4.

Harjoitellaan rytmistä monimuotoisuutta esimerkiksi synkooppi, kolmimuunteisuus ja polyrytmiikka.

Vahvistetaan aika-arvojen hallintaa ja käyttöä musisoinnissa.

Harjoitellaan ja monipuolistetaan erilaisten asteikkojen käyttämistä musisoinnissa (esimerkiksi pentatoninen, duuri, molli, moodit) ja omien ideoiden toteuttamisessa.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

S1 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

S2 Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

S3 Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

S4 Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Ohjataan oppilasta monimuotoiseen musiikin keholliseen ilmaisuun, esimerkiksi liikerytmiikka, luova liikunta, laululeikit ja tanssit.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Musiikin kuuntelussa painotetaan aktiivista kuuntelua, jossa musiikkiin ja sen tunnelmaan eläydytään motorisesti liikkuen, visuaalisesti ja mielikuvitusta aktivoiden.

Rohkaistaan oppilasta kertomaan musiikin herättämistä mielikuvista, ajatuksista, tunteista ja kuvailemaan kuulemaansa.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Ohjataan oppilasta rytmi- ja melodiaimprovisaatioon, esimerkiksi pentatoninen asteikko.

Ohjataan oppilasta toteuttamaan omia tai ryhmässä suunniteltuja pienimuotoisia sävellyksiä, äänimaisemia, liikeimprovisaatioita tai liikesarjoja.

Tuotoksissa voidaan integroida eri taiteenaloja esimerkiksi draama, kuva, runo, tanssi ja tarina.

Omia tai ryhmissä suunniteltuja ja toteutettuja sävellyksiä myös teknologiaa hyödyntäen

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Hyödynnetään KULPS-kulttuuripolkua.

Kannustetaan oppilasta jäsentämään ja ilmentämään musiikin herättämiä ajatuksia, mielikuvia ja tuntemuksia.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää ja ymmärtää musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä.

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Ohjataan oppilasta käyttämään soittimia ja laitteita turvallisesti sekä huolehtimaan kuulostaan ja toimimaan vastuullisesti musisointitilanteissa.

Kannustetaan oppilasta löytämään oma tapansa toimia musiikin kuluttajana, esimerkiksi kuuntelija, harrastaja, tekijänoikeudet, kulttuuripalvelujen käyttäjä jne.

Oppimaan oppiminen musiikissa

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin

S1, S2, S3 ja S4 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Oppilasta kannustetaan pitkäjänteisyyteen musiikillisten taitojen kehittämisessä ja musiikillisten tuotosten tulkinnassa ja viimeistelyssä.

Valmistetaan ja harjoitetaan esimerkiksi musiikkiesityksiä tapahtumiin ja juhliin.

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvallisia muistiinpanoja tai luonnoksia havainnoista

Museovierailu

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Harjoitellaan havaintojen ja ajatusten sanallistamista kuvataiteen peruskäsitteistöä käyttämällä

Toisten näkemysten kuunteleminen ja arvostaminen, yhteiset palautekeskustelut

 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Luonnostelu osana työprosessia

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaisu

Innostuksen säilyttäminen

 

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Taidegrafiikka, värien valöörit, ilma- ja väriperspektiivi, havaintoon perustuva tilan kuvaamien, valo ja muoto, tekemisen ilo

 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Tavoitteiden asettaminen

itse- ja vertaisarviointia, portfolio

 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Digitaalisia menetelmiä, liikkuvan kuvan perusteita: esim. kuvakulmat ja -koot, vastakuva, kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa, dokumenttielokuvan tekeminen

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Uutiskuva viestinnän keinona

Dokumenttikuva

Kuvan muokkaaminen, kuvien rinnastaminen, elokuvan tulkinta

 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Taideteosten rinnastus samoja teemoja käsitteleviin nykyteoksiin ja populaarikulttuurin kuviin, taideteoksen pohdinta eri näkökulmista; arkkitehtuurissa ja kaupunkikuvassa näkyvät kerrostumat, arkkitehtuurin tyylejä

Kuvan eri tulkintatasojen havaitseminen ja ymmärtäminen

 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Historiassa samaan aikaan opiskeltavien ajanjaksojen taidehistoria; eri aikojen ja kulttuurien taiteen tunnistaminen

kuvia samoista lähtökohdista, aiheista, samalla tekniikalla ja/tai materiaalilla

Taito käyttää erilaisia kuvailmaisun tapoja

 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Ihmiskäsityksiä

Muotokuva, omakuva

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Kulutustarpeiden ja tottumusten pohdinta, ekologisten ja esteettisten näkökulmien huomioiminen esim. savityötä tai muuta muotoilua tehdessä

Esineen elinkaaren ymmärtäminen

Käsityön opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnonympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden syntymistä ja energian käyttöä.

S2 Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.

S3 Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä. Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä eteenpäin.

S4 Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja/tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita. Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.

S5 Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen työskentelykulttuuriin.

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja ryhmäpalautetta.

Mahdollisia sisältöjä vuosiluokalla 6:

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1–S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Laaditaan oma työohje.

Jatketaan portfolion kokoamista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1–S4 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opitaan vaateompelun perusasiat (mittaaminen, kaavan valinta yms.).

Vertaillaan luonnon- ja tekokuitujen ominaisuuksia.

Harjoitellaan metallin ja muovin liitostapoja sekä opitaan lisää puun liitostapoja (esim. poratappiliitos).

Opetellaan polkupyörän perushuoltoa.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä

S1–S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Varataan tarpeeksi aikaa taidossa harjaantumiseen.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2 ja S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Käytetään suunnittelun apuna tieto- ja viestintätekniikkaa.

Tutustutaan tietokoneohjattuun työstämiseen (3d-tulostus, cnc).

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6 kuten tavoitteen T1 kohdalla

Opetellaan arvostamaan käsintehtyjä tuotteita.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1–S3 ja S5 kuten tavoitteen T1 kohdalla

 

Liikunnan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Kehittyvän tvt:n mahdollisuuksia käytetään liikunnan opetuksessa tarkoituksenmukaisesti.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Fyysinen toimintakyky

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla.

Oppilaita kannustetaan kokonaisvaltaiseen liikunnalliseen ja fyysiseen aktiivisuuteen sekä ymmärtämään toiminnallisen arjen merkitys hyvinvoinnille.

Korostetaan fyysisesti aktiivisen koulupäivän merkitystä.

KULPS-liikuntapolun mahdollistamat lajikokeilut

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kartanlukutaidon kehittäminen

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa

S1 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino- ja liikkumistaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla.

 

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa

S1 kuten tavoitteen T3 kohdalla

Koetaan monipuolisesti liikuntaa sekä tehdään yhteistyötä paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

S1 Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn arviointiin.

Tuetaan oppilasta ymmärtämään aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan merkitys.

Mittaukset auttavat oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään kokonaisvaltaisen fyysisen aktiivisuuden merkitys omaan terveyteen ja hyvinvointiin.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä

S1 Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta.

 

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla

S1 Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Luodaan turvallinen ja positiivinen oppimisilmapiiri.

Kannustetaan huolehtimaan hygieniasta.

Sosiaalinen toimintakyky

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

S2 Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä, joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

Luodaan hyväksyvä, kannustava ja suvaitseva ilmapiiri.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

S2 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Tukea oppilaan oman roolin ymmärtämistä osana ryhmän toimintaa ja tavoitteita.

Oppilaiden osallistaminen osana toiminnan suunnittelua

Psyykkinen toimintakyky

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja

S3 Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.

Kannustetaan liikunnalliseen elämäntapaan.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

S3 kuten tavoitteen T10 kohdalla

Ohjataan ja kannustetaan oppilaita löytämään omia liikunnallisia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä arjen valinnoissaan.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3–6

Koulukohtaiseen ohjaussuunnitelmaan kirjataan käytänteet työelämään tutustumisesta ja esimerkiksi yrityskylä -tyyppisten mallien käytöstä sekä kuudennen luokan syksyllä käytävät opettaja-huoltaja-lapsi -keskustelut. Ne ja ohjauksellisuus vanhempainillassa suunnataan yläkouluhakuun. Koulukohtaisesti täsmennetään, mitkä ohjauksen tavoitteet asetetaan millekin vuosiluokalle. Käytänteet ja työnjako kirjataan lukuvuosisuunnitelman liitteenä olevaan ohjaussuunnitelmaan.