Evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia.

Opetellaan nimeämään kristinuskon pyhä kirja Raamattu.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Sisällöissä keskitytään pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. UE S1: Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

Opetellaan kuvailemaan kirkkoa rakennuksena.

T 3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

 

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. UE S2: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.

Monoteistisia uskontoja yhdistävistä hahmoista tärkeimpiä: Nooa, Abraham ja Mooses


Opetellaan kertomaan yhdistävistä hahmoista.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 Tutustutaan erityisesti koulun lähialueilla vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin.

 

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin.

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. UE S3: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: kymmentä käskyä. Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Elämänkysymyksiin, tunteisiin ja arvoihin liittyviä Vanhan testamentin kertomuksia: esimerkiksi syntiinlankeemuskertomus sekä kertomukset Jaakobista ja Joosefista

Opetellaan tunnistamaan muutamia kertomuksia.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

 

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S3 kuten tavoitteen T8 kohdalla

Omista ajatuksista kertominen

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3: Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Näkökulmia voidaan tuoda esiin VT:n kertomusten avulla, mutta ne liittyvät myös keskustelutaitoihin.