Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. UE S1: Tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.

Opitaan ymmärtämään, että kirjaimellinen tulkinta ei ole ainoa tapa lukea Raamattua.

Huomataan, että Raamattuun ja kristinuskoon viitataan monissa eri yhteyksissä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

S1 Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. UE S1: Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.

Esim. yhteistyö seurakunnan kanssa

Opetellaan kirkkovuoden tärkeimmät juhlat (joulu, pääsiäinen ja helluntai), osataan kertoa, mitkä ovat luterilaisen kirkon sakramentit ja kuvailla jumalanpalveluksen kulkua omin sanoin.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

S1 Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin ja pyhiin kirjoihin. UE S1: Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

Tunnistetaan Raamatun tyylilajeja ja hahmotetaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä.

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

S1 kuten tavoitteen T1 kohdalla

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta.

 

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. UE S2: Opetuksessa tutkitaan Suomen uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

Opitaan hahmottamaan Suomen uskonnollista nykytilannetta ja ymmärtämään, mitä tarkoittavat käsitteet uskonnonvapaus ja moniuskontoisuus.


Kiinnitetään erityistä huomiota ortodoksiseen kirkkoon.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

S3 Tutustutaan eri uskontojen yhteisiin eettisiin käsityksiin.

 

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

S2 kuten tavoitteen T5 kohdalla

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Ks. esim. materiaali Katsomusdialogin portaat

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

S2 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. UE S3: Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Kultainen sääntö monen uskonnon eettisenä ohjeena ja sen merkityksen ymmärtäminen

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

S2 Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa.

S3 Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. UE S3: Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

Opitaan tietämään Lasten oikeuksien keskeinen sisältö ja osataan antaa niiden toteutumisesta esimerkkejä.

Otetaan huomioon myös uskonnonvapaus Suomessa.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

S2 ja S3 kuten tavoitteiden T8 ja T9 kohdalla

Kyetään hahmottamaan omien valintojen merkitystä tulevaisuuden näkökulmasta.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T10 kohdalla

Harjoitellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä perustellusti, kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja osallistumaan rakentavalla tavalla keskusteluun.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

S3 Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.