Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 (C)

6. luokalla syvennetään tietoja aiemmin käsitellyistä teemoista ja harjoitellaan ajattelun ja ilmaisun taitoja. Siihen sopii hyvin eri teemoja yhteen vetävä projektityöskentely oppilaita itseään kiinnostavista aiheista. Projektit voivat olla muodoltaan esimerkiksi tutkielmia, päiväkirjoja tai portfolioita, ja sisältää taidetta, draamaa, haastatteluja, toimintaa lähiympäristössä ym.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin.

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S3 Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Esim. väittelyitä, Filosofiaa lapsille tai projektityöskentely

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan  

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin.

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä.  

Esim. Filosofiaa lapsille tai projektityöskentely

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Esim. tavoitteiden asettaminen ja itsearviointi projektityöskentelyssä

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S3 Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Esim. väittelyt

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Projektityöskentely voi sisältää toimintaa lähiympäristössä.