Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–4 (A)

Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja B-kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan A-kokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.

Hyvää elämää lähdetään tarkastelemaan oppilaan näkökulmasta, mutta sitä voi rikastuttaa pohtimalla elämän tarkoitusta, valintoja, ihmissuhteita ja hyvää elämää eri kulttuureissa ja katsomuksissa.

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.

S2 Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin.

Vähemmistöistä käsitellään kieli- ja kulttuurivähemmistöjä, joita oppilaiden elämänpiirissä on. Muistetaan myös romanit ja saamelaiset.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S2 Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä.

 

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

S2 Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen merkityksiä.

 

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S1 Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.