Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5–6 (A)

Koska elämänkatsomustietoa opetetaan usein yhdysryhmissä, tavoitteet ja sisällöt on jaettu vuosikokonaisuuksiksi, joista vuorovuosin opiskellaan A- ja B-kokonaisuuksia. Tämä mahdollistaa sen, että koko ET-ryhmällä on opiskeltavanaan samantyyppisiä sisältöjä. Parillisten vuosien syksyinä aloitetaan A-kokonaisuudet ja parittomina B-kokonaisuudet.

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1 Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista.

 

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

 

T5 ohjata oppilas tutustumaan eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi UNESCO:n maailmanperintökohteiden kautta.

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S2 Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Perehdytään erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin.

Katsomuksia lähestytään oppilaita askarruttavien kysymysten kautta.

Elämänkatsomuksista käsitellään kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta sekä sekulaaria humanismia. Lisäksi käsitellään uskontoja, joita omassa koulussa ja lähiympäristössä on. Opetellaan kustakin katsomuksesta jotakin opillista ja joitain elämäntapoja sekä tarkastellaan sen asemaa Suomessa ja maailmalla.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1 Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Opiskelu sisältää tavoitteiden asettamista, opiskelun seuraamista ja itsearviointia.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1 Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista.

S2 Pohditaan esimerkiksi tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Oman näkemyksen muotoilun ja perustelemisen lisäksi opetellaan tekemään hyviä kysymyksiä.

Dialogitaitojen opettamiseen on olemassa materiaalia esim. Askelia katsomusdialogiin osoitteessa espoo.fi/agora.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

Kaikki sisällöt