Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.   Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Oman elämän kuvat

havainnon mukaan työskentely, sommittelu, maalaamisen ja värittämisen ero, valon ja varjon tutkiminen

Oppilas osaa eritellä kuvasommittelun keinoja: rytmi, liike, jännite, tasapaino, valo ja varjo.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Kuvataiteen käsitteistöä

Mielikuvituksen kehittäminen

Oppilas osaa kertoa työssään käyttämistään kuvallisista keinoista ja arvioi niiden toteutusta esteettisestä näkökulmasta

Ajattelun taidot: uskallus esitellä ja arvioida omia töitä

Kyky etsiä omista teoksista annettuja tavoitteita

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Elämyksellisyys ja tunteet

Omannäköinen ilmaisu

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. animaation tekeminen, maalaaminen, piirtäminen, digitaalinen kuva, muovailu, painanta, rakentelu

Kylmät ja lämpimät värit

Visuaalista sanastoa ja kuvataiteen käsitteitä: väri, valo, varjo, liike, tila, vastakohta, rytmi, jännite, tasapaino

Digitaalinen kuva

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Yksilö- ja ryhmätöitä

yhteiset, laajat tehtävät

Työn loppuunsaattaminen

Oppilastöistä keskusteleminen

Oman ja toisten töiden arvostaminen

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Esim. päivän kuva -esittely

sarjakuva, mainos, valokuva, elokuvallinen ajattelu, animaatio, kuvan viestit, kuvakerronta

Kamerankäyttö

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Uutiskuva

Kuvatulkintaa esim. symboliikka

Kuvataiteen käsitteitä

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Esim. esihistoriallinen taide, varhaiset korkeakulttuurit

Ajallisia erityispiirteitä

Lähiympäristön kulttuuriperintö

Esineiden evoluutio

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Esim. taidehistorialliset ajanjaksot

vaihtelevat tekniikat esim. hiilityö

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Miellyttävä, hyvin suunniteltu ja kestävä ympäristö ja tuote,

ympäristön värimaailma ja sen vaikutukset,

rohkeus ilmaista ja kohdata erilaisia ajatuksia

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan