Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti.  Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvallisia muistiinpanoja tai luonnoksia havainnoista piirtäen, maalaten tai digitaalisesti

Museovierailu

Kotiseudun historiallinen rakennus

Silmän ja käden yhteistyön kehittyminen

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Erilaisten kuvien ja ympäristöjen tarkastelu

Yhteisiä palautekeskusteluja, toisten näkemysten kunnioittaminen

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Tilan kuvaamisen keinoja esim. kohteiden pieneneminen kauempana, päällekkäisyys

Puhtaat ja murretut värit, prisma ja sateenkaaren värit


Animaatioelokuva

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Esim. yhteisiä kollaaseja,

ryhmä- ja parityöt, projektityöt

Tavoitteiden asettaminen

Valmiin työn tunnistaminen

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Kuvallisten keinojen voima viestinnässä esim. kuvan rajaamisen merkitys

Mainonnan vaikutuskeinoja oman työskentelyn avulla

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Oman mielipiteen ilmaisu

Valokuvaaminen

Kuvankäsittely

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Erilaiset kuvatyypit

Dokumentti- ja fiktioelokuva

Todellinen ja kuvitteellinen ympäristö

Kuvien tulkitseminen

 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Esittävä ja ei-esittävä taide, havaintoon perustuva ja kuvitteellinen kuva

Kuvan eri tulkintatasojen havaitseminen ja ymmärtäminen

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Historiassa samaan aikaan opiskeltavien aikojen taidehistoria ja kulttuuri

Kuvailmaisua samoista lähtökohdista, aiheista, samalla tekniikalla ja/tai materiaalilla

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Median välittämä ihmiskuva

käsitys kauneudesta eri aikoina

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Tuotesuunnitteluun tutustuminen esim. materiaali, muoto, käyttötarkoitus, kauneus

Oman maan kulttuuriperinnön arvostaminen ja säilyttäminen