Kuvataiteen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Kuvallisia muistiinpanoja tai luonnoksia havainnoista

Museovierailu

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Harjoitellaan havaintojen ja ajatusten sanallistamista kuvataiteen peruskäsitteistöä käyttämällä

Toisten näkemysten kuunteleminen ja arvostaminen, yhteiset palautekeskustelut

 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Luonnostelu osana työprosessia

Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaisu

Innostuksen säilyttäminen

 

Kuvallinen tuottaminen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Taidegrafiikka, värien valöörit, ilma- ja väriperspektiivi, havaintoon perustuva tilan kuvaamien, valo ja muoto, tekemisen ilo

 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Tavoitteiden asettaminen

itse- ja vertaisarviointia, portfolio

 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Digitaalisia menetelmiä, liikkuvan kuvan perusteita: esim. kuvakulmat ja -koot, vastakuva, kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa, dokumenttielokuvan tekeminen

 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Uutiskuva viestinnän keinona

Dokumenttikuva

Kuvan muokkaaminen, kuvien rinnastaminen, elokuvan tulkinta

 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Taideteosten rinnastus samoja teemoja käsitteleviin nykyteoksiin ja populaarikulttuurin kuviin, taideteoksen pohdinta eri näkökulmista; arkkitehtuurissa ja kaupunkikuvassa näkyvät kerrostumat, arkkitehtuurin tyylejä

Kuvan eri tulkintatasojen havaitseminen ja ymmärtäminen

 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Historiassa samaan aikaan opiskeltavien ajanjaksojen taidehistoria; eri aikojen ja kulttuurien taiteen tunnistaminen

kuvia samoista lähtökohdista, aiheista, samalla tekniikalla ja/tai materiaalilla

Taito käyttää erilaisia kuvailmaisun tapoja

 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

S1, S2 ja S3 kuten tavoitteiden T1–T3 kohdalla

Ihmiskäsityksiä

Muotokuva, omakuva

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Kulutustarpeiden ja tottumusten pohdinta, ekologisten ja esteettisten näkökulmien huomioiminen esim. savityötä tai muuta muotoilua tehdessä

Esineen elinkaaren ymmärtäminen