Ruotsin kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Tutustutaan ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien piirteisiin ja sukulaisuussuhteisiin. Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoa sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutus-tilanteissa.

Vertaillaan omaa kieltä ja kulttuuria maailman eri kieliin ja kulttuureihin. Opetellaan ennakkoluulottomasti kohtaamaan erilaisuutta.

Tutustutaan omassa luokassa ja koulussa puhuttuihin kotikieliin ja kulttuuriin (kotikansainvälisyys).

T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa

S1 Hankitaan tietoa ja keskustellaan Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden merkityksestä yksilölle ja yhteisölle.

Tiedostetaan ruotsin kielen merkitys ja asema Espoossa ja erityisesti omassa lähiympäristössä, esim. paikannimistö.

Huomioidaan, missä ruotsin kieltä voi nähdä ja kuulla ja miten se näkyy erilaisissa arkisissa yhteyksissä, esim. kyltit, ilmoitukset, lehdet, tuoteselosteet. Hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologian sekä kirjaston suomia mahdollisuuksia.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutustilanteissa.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan kielenopiskelun tavoitteita (esim. Eurooppalaisen kielisalkun avulla) ja osallistumaan aktiivisesti ja kannustavasti ryhmän työskentelyyn (draama, pelit, leikit, yhteistoiminnalliset menetelmät).

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan ruotsia monenlaisista aiheista. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esim. tervehtiminen, avunpyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta jne.

Opetellaan selviytymään tutuista, arkisista viestintätilanteista käyttäen apuna draamaa, pari- ja pienryhmätyöskentelyä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Rohkaistaan puhumaan ruotsia lähipiirin kanssa

Kaksikielinen Espoo tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ruotsin kielen käyttöön erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Huomioidaan yhteistyö espoolaisten ruotsinkielisten yhdistysten ja koulujen kanssa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilaita tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä ja me Suomessa ja Ruotsissa.

Opetellaan ymmärtämään yksinkertaista, tuttuun sanastoon pohjautuvaa kirjoitettua tekstiä tai hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

Valitaan aiheita yhdessä ja huomioidaan koulun omat ilmiöpohjaiset oppimisaiheet ja toimintakulttuurin painotusalueet.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan ruotsia. Keskeisiä aihepiirejä ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajanvietto sekä elämä ruotsinkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, kirjastosta, jne. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomen kielestä poikkeavat foneettiset merkit ja niiden ääntäminen.

Opetellaan kertomaan ja kirjoittamaan suppeaakin ilmaisuvarastoa käyttäen tutuista, omaan lähipiiriin kuuluvista asioista.

Tiedonhaussa, aineiston valinnassa ja tuottamisessa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vieraillaan ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan esim. pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiin kouluihin, teattereihin, yhdistyksiin (esim. Hanaholmen, svenska.nu, Pohjola-Norden) ja harrastusseuroihin.

Kutsutaan ruotsinkielisiä vierailijoita omalle koululle. Rohkaistaan puhumaan ruotsia aina, kun mahdollista, esim. ruotsinkielisten kavereiden kanssa ja harrastuksissa.