Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan kielialueen erityispiirteisiin (esimerkiksi tervehtiminen, koulujärjestelmä).

Jaetaan kokemuksia (esimerkiksi lomamatkat, omat kontaktit maiden kulttuuriin, venäjän kieli mediassa).

Hyödynnetään lähiympäristön kansainvälisiä kontakteja (esimerkiksi vierailut venäjää opiskelevien koulujen kesken)

Kulttuurialueen juhlat.

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja.

 

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen käyttöä omissa ilmaisuissa ja muistiinpainamiskeinoja. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Opetellaan fraaseja.

Luodaan kannustava ilmapiiri yhdessä venäjän puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esimerkiksi mindfulness ja vahvuuspedagogiikka).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esim. musiikkimaalausta venäjänkielisen musiikin tahtiin).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan sanoja (esimerkiksi ristikoiden tekeminen, sanojen äänittäminen, jääkaappimagneetit, lorut).

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni ja harrastukset. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Kielen käyttöä harjoitellaan esimerkiksi haastattelujen ja draamaharjoitusten avulla.

Kiittäminen

Harjoitellaan kysymistä ja vastaamista pareittain ja ryhmässä.

Voidaan kirjoittaa tai kuvata kaverin esittely, pitää aamunavaus tai harjoitella mainosten tekemistä.

Harjoitellaan venäjän kielen erityisäänteiden tunnistamista ja tuottamista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien avulla. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota.

Valitaan erilaisia helppoja tekstejä monipuolisesti, esimerkiksi lauluja, videoita, tarinoita, sarjakuvia ja hyödynnetään autenttisia kielenkäyttötilanteita.

Hyödynnetään koulukirjastoa ja muita tapoja kerätä venäjänkielistä materiaalia.

Kannustetaan tutustumaan ikätasolle sopiviin teksteihin eri medioissa (esimerkiksi mainosten lukeminen, peliohjeiden tulkitseminen).

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota.

Harjoitellaan hyödyntämään koko kielitaitoa ja käyttämään tekstin tuottamisessa tarvittavia apuvälineitä, kuten sanakirjoja.

Sanastoa ja rakenteita opetellaan sekä suullisesti että kirjallisesti monenlaisten tuotosten avulla (esimerkiksi sarjakuva kesälomasta tai esittely lemmikistä).

Hyödynnetään tekstin tuottamisessa pari- ja ryhmätyötä.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen. Voidaan tehdä samalla periaatteella esityksiä.