Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa.

Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Korostetaan kulttuurille ominaista kohteliasta kielenkäyttöä.

Tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Rakenteita ja sanastoa opeteltaessa voidaan vertailla eri kieliä toisiinsa.

Tiedostetaan ja hyödynnetään kotikansainvälisyyttä lähiympäristössä.

Rohkaistaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa.

Tutustutaan kielialueen tapoihin ja Venäjän maantuntemukseen.

Voidaan harjoitella kulttuuriin liittyviä tansseja.

Hyödynnetään venäjänkielistä kirjallisuutta (esimerkiksi kirjaston avulla).

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Oppilasta ohjataan käyttämään tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.  

Luodaan kannustava ilmapiiri yhdessä venäjän puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esim. mindfulness-harjoitukset ja vahvuuspedagogiikka.

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, blogit yms.).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja ja liikettä (esimerkiksi harrastussanaston opettelua liikkumalla).

Harjoitellaan keinoja, joilla opitaan sanoja (esim. ristikoiden tekeminen, sanojen äänittäminen, jääkaappimagneetit, digitaaliset sovellukset).

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri ja kiinnostuksen kohteet. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä.

Lisäksi harjoitellaan asioimistilanteita (esimerkiksi ostostilanteet), joita harjoitellaan kohdekielen kulttuurille ominaisella kohteliaalla tavalla.

Voidaan myös esimerkiksi toteuttaa venäjänkielinen välipala.

Voidaan opetella kellonaikoja, numeroita 0–100, vuodenaikoja, säätiloja, lemmikkejä, vaatteita, kehonosia ja koulusanastoa.

Tuodaan esille ilmeiden, eleiden ja äänenpainon merkitys viestinnässä. Harjoitellaan käyttämään suullisessa vuorovaikutuksessa myös eleitä ja ilmeitä.

Harjoitellaan venäjän kielen erityisäänteiden tunnistamista ja tuottamista.

Rohkaistaan käyttämään kohdekieltä virheistä välittämättä ja arvostamaan pientäkin kielitaitoa.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 Opetellaan kuulemaan ja lukemaan kohdekieltä. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Havainnoidaan ääntämistä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Tarjotaan mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä esimerkiksi tarinoita, lauluja, runoja ja sarjakuvia.

Harjoitellaan monipuolisesti esimerkiksi venäjänkielisten mainosten lukemista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Voidaan harjoitella esimerkiksi opiskelijoita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä tai itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 Opetellaan puhumaan ja kirjoittamaan kohdekieltä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten avulla. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Harjoitellaan runsaasti ääntämistä ja intonaatiota.

Esitelmät

Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella erilaisia kielenkäyttötilanteita.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen. Voidaan tehdä samalla periaatteella esityksiä.