Venäjän kielen A2-oppimäärän opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Espoon näkökulma Laaja-alainen osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Tutustutaan Venäjän tapakulttuuriin ja perinteisiin (esimerkiksi ruokakulttuuri).

Voidaan hyödyntää oman alueen venäläisiä ravintoloita ruoka- ja tapakulttuuriin tutustumisessa.

Tutustutaan kielialueen juhliin.

Voidaan harrastaa ystävyysluokkatoimintaa.

Kielenopiskelutaidot

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2 Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Luodaan yhdessä kannustava ilmapiiri venäjän puhumiselle ja kuuntelemiselle (apuna esimerkiksi mindfulness-harjoitukset, vahvuuspedagogiikka).

Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa (esimerkiksi sähköiset oppimateriaalit, digitaaliset sovellukset, blogit yms).

Opetellaan kieltä käyttäen eri aisteja (esimerkiksi adjektiivien opettelua liikkumalla tai ohjelman dubbausta venäjäksi).

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan

S3 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Voidaan opetella ajan ilmaisuja, ilmansuuntia, matkailua ja lomanviettoa.

Harjoitellaan asioimista esimerkiksi kaupassa tai ravintolassa.

Harjoitellaan myös tien neuvomisen alkeita, olotilan kuvailemista (tunteet) ja asioimista lääkärissä.

Harjoitellaan käyttämään suullisessa vuorovaikutuksessa myös eleitä, ilmeitä ja kiertoilmaisuja.

Voidaan tutustua venäjänkieliseen kirjallisuuteen esimerkiksi varjoteatterin avulla.

Harjoitellaan venäjän kielen erityisäänteiden tunnistamista ja tuottamista.

Tehdään esimerkiksi Venäjän tai sen osien esittely.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

S3 kuten tavoitteiden T8–T9 kohdalla

Harjoitellaan monipuolisesti esimerkiksi venäjänkielisten lehtien lukemista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja harjoitellaan esimerkiksi oppilaita kiinnostavien pelien sääntöjen ymmärtämistä.

Voidaan itse luoda tai äänittää valmiita satuja ja tehdä kysymyksiä niistä toisille.

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin

S3 kuten tavoitteiden T8–T9 kohdalla.

Harjoitellaan tekstien tuottamista ryhmissä yhteistoiminnallista oppimista käyttäen.

Harjoitellaan esimerkiksi pienen esitelmän pitämistä tai animaation tekemistä venäjänkielisestä maasta tieto- ja viestintäteknologiaa apuna käyttäen.