Opetussuunnitelman perusteet

Lue tästä opetussuunnitelman perusteet >> (linkki aukeaa uuteen selaimen välilehteen tai ikkunaan)

Espoon OPS

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Espoossa opetus on mahdollista järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti. Vuosiluokkiin sitomaton opetus voi koskea koko koulua, joitain luokka-asteita tai yksittäistä luokkaa. Jos koulu järjestää koko koulun tai opetusryhmän opetusta vuosiluokkiin sitomattomasti, se kuvaa opintokokonaisuudet opetussuunnitelmassaan Espoon tuntijaon sekä oppiaineille määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta.

Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käytetään myös yksittäisen oppilaan kohdalla. Tällöin asiasta tehdään hallintopäätös erityisistä opetusjärjestelyistä ja oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Opinto-ohjelmaan määritellään vuosiluokkiin sitomattomasti opiskeltavien oppiaineiden opintokokonaisuudet oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Tätä mahdollisuutta käytetään tarvittaessa opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä ja oppilashuollollisena toimenpiteenä. Sitä voidaan käyttää myös Suomeen ulkomailta palaavien oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä sekä lahjakkuutta tukevana menettelynä.

 

Yhdysluokkaopetus

Espoossa opetus voidaan tarvittaessa järjestää yhdysluokissa. Yhdysluokka voidaan perustaa pienen oppilasmäärän vuoksi tai pedagogisista syistä. Mikäli opetus järjestetään yhdysluokissa, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen keskeiset toimintatavat opetussuunnitelmassa.

 
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Espoossa on mahdollista järjestää opetusta käyttämällä etäyhteyksiä esimerkiksi harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen opetuksessa. Mikäli koulussa opiskellaan etäyhteyksiä hyödyntäen, koulu kuvaa opetuksen järjestämisen käytännöt lukuvuosisuunnitelmassaan.

 

Joustava perusopetus

Joustava perusopetus järjestetään Espoossa pienryhmämuotoisena opetuksena. Oppilaan oppimissuunnitelmassa voidaan määritellä, että hän etenee vuosiluokkiin sitomattomasti. Erityistä huomiota kiinnitetään toiminnallisiin työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia oppimisympäristöjä kuten työpaikkoja, leirikouluja, kulttuurilaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Oppilas voi suorittaa valinnaisaineita joustavan perusopetuksen omassa ryhmässä, työpaikkaopiskelujaksoilla, yleisopetuksen ryhmässä tai muissa oppimisympäristöissä.

Pienryhmien toiminnasta vastaavat tiimit, joihin kuuluvat opettajat ja kokopäivätoiminen jopo-ohjaaja. Jopo-ohjaajan tehtävänä on tarjota yksilöllistä tukea oppilaille ja osallistua oppilaiden huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Hän osallistuu laaja-alaisesti opetusryhmien toimintaan ja seuraa oppilaiden siirtymistä toiselle asteelle.

Työpaikoilla lähiohjauksesta vastaa työntekijä, joka toimii oppilaan opastajana ja tukena. Työpaikalla suoritettavista oppimistehtävistä sovitaan työpaikan kanssa. Opettaja ja jopo-ohjaaja vierailevat työpaikoilla ja seuraavat opiskelun toimivuutta. Työpaikkojen kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset. Työpaikkaopiskelujaksoilla työpaikan vastuuhenkilö arvioi oppilaan suoritukset yhdessä oppilaan sekä opettajan tai jopo-ohjaajan kanssa.

Espoolaisen joustavan perusopetuksen oppilasvalinnassa arvioidaan oppilaan motivaatiota ja kykyä suorittaa peruskoulun oppimäärä, opiskeluvalmiuksia ryhmässä työskentelyyn sekä halukkuutta osallistua työpaikkaopiskelujaksoille. Tarkemmat valintakriteerit päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Hakemusten käsittelyn jälkeen suoritetaan oppilashaastattelut. Oppilaan lisäksi haastatteluun kutsutaan hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa sekä oppilaan sen hetkisen koulun kuraattori. Oppilaaksiottoehdotukset perustuvat oppilasvalintakriteereihin, hakemuksessa esiin tulleisiin seikkoihin ja koulujen suorittamiin haastatteluihin. Päätös joustavaan perusopetukseen ottamisesta on hallintopäätös, joka valmistellaan moniammatillisesti.

Joustavaa perusopetusta kehittää joustavan perusopetuksen koordinaatioryhmä.

 
Opetus erityisissä tilanteissa
Sairaalaopetus

Espoossa sairaalaopetuksesta vastaa Espoon kaupungin erityiskoulu.

Oppilaspaikkaa sairaalaopetuksen erityiskoulusta voi hakea, jos oppilas on

  1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten ja nuorten psykiatrian avohoitoyksiköiden tai Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen avohoitoyksikön (AVOT)
  2. Helsingin diakonissalaitoksen Lapellaksen lastenkodin tai
  3. HYKS:n Jorvin sairaalassa lastentautien osastoilla oleva, sairaalakoulupaikkaa tarvitseva oppivelvollisuusikäinen lapsi tai nuori.

Hoitava lääkäri arvioi yhteistyössä huoltajien ja oppilaan oman koulun kanssa mahdollista hakeutumista sairaalakouluun. Sairaalakoulun oppilaspaikka voidaan myöntää, mikäli sen katsotaan tukevan oppilaan hoitoa ja kokonaiskuntoutusta. Hakemus avohoidolliseen oppilaspaikkaan valmistellaan suomenkielisen opetuksen tulosyksikön antaman ohjeen mukaan. Sairaalaopetuksessa oppilas voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuen taso määräytyy pedagogisin perustein.

Sairaalaopetuksessa painottuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen kuntoutus sekä opettajien, huoltajien ja hoitavien tahojen tiivis moniammatillinen yhteistyö. Opetus sairaalakoulussa tapahtuu joko ryhmässä tai yksilöllisesti. Lisäksi koulu tarjoaa konsultaatiota ja ohjaustoimintaa erikoissairaanhoidossa oleville oppilaille ja heidän kouluilleen.

Sairaalaopetuksessa siirtymävaiheet tarkoittavat tilanteita, joissa oppilas on tulossa sairaalakouluun tai siirtymässä takaisin omaan kouluunsa tai uuteen kouluun. Siirtymävaiheessa sairaalakoulun ja oppilaan oman koulun yhteistyö on tiivistä. Oppilaalle laaditaan kirjallinen siirtymävaiheen suunnitelma aikatauluineen ja tukitoimineen yhdessä oppilaan tukiverkoston kanssa. Siirtymävaiheen aikana oppilas harjoittelee tarvittaessa koulunkäyntiä omassa koulussa.